Άρθρo 18 Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1.Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του Σπουδαστολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφοριακού συστήματος της Στρατολογίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των εφαρμογών των Σπουδαστολογίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση του συστήματος ΑΤΛΑΣ στα δεδομένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων.

  • 5 Φεβρουαρίου 2020, 14:09 | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

    ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΥΝΕΙ ΤΟ ΔΗΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 η ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ

    3. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του Διοικητή του ΕΦΚΑ , οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών υποχρεούνται να παρέχουν στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ κάθε διαθέσιμη πληροφορία, σε έγγραφη η ηλεκτρονική μορφή και να επιδεικνύουν, χωρίς τη μεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, μητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, για τον καθορισμό της ασφαλιστικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων, καθώς και πληροφοριών που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών και την παραβατικότητα των επιχειρήσεων .

  • 2 Φεβρουαρίου 2020, 13:05 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

    Ανεξάρτητα από την διαδικτυακή σύνδεση των υπηρεσιών, θα μπορούσε να προβλεφθεί η υποχρεωτική χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων στον πολίτη κατά την στιγμή της απόλυσής του από το στρατό και κατά την λήψη του πτυχίου του, μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που του χορηγούνται. Διευκολύνονται έτσι και οι Υπηρεσίες και ο πολίτης από τυχόν μελλοντικές ενέργειες για την έκδοση αυτών των εγγράφων.