Άρθρο 4 Διοίκηση e–Ε.Φ.Κ.Α.

Το άρθρο 57 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Όργανα διοίκησης του e–Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
2. Συνιστάται στον e–Ε.Φ.Κ.Α. μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ισχύει μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Συνιστώνται στον e–Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία. Με τις αποφάσεις διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές.
4. Το Δ.Σ. του e–Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1778/1951 (Α’ 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999 (Α’ 1), και αποτελείται από: α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, με αναπληρωτές τους άλλους δύο (2) Υποδιοικητές. γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, με τους αναπληρωτές τους. δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων. ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του, στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του e–Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του e–Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (Α’ 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.). ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του. η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. θ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων με αυτόν. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης γ’, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.
5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο από τη λήξη της.
6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάλογα με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατά ανώτατο αριθμό δύο (2) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι εκτελούν χρέη γραμματεά του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του e–Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον μελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία μέχρι πέντε (5) μελών του Δ.Σ. δύναται αυτό να συνεδριάζει και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την έλλειψη του πέμπτου μέλους.
11. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
12. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:42 | Κων/νος Λιούτας, πρόεδρος ΣΑ/ΣΤΥΑ Λάρισας

  1. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του νόμου είναι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  α) Στο μέρος ΠΡΩΤΟ, Άρθρο 4, γίνεται αναφορά στη σύνθεση του ΔΣ του ΕΦΚΑ.
  β) Στο 11μελές ΔΣ, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν, δύο (2) εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων.
  2. Στο σχέδιο νόμου, όπως και στο ν. 4387/2016, από τη σύνθεση του ΔΣ απουσιάζει η εκπροσώπηση των στρατιωτικών, μιας κατηγορίας ασφαλισμένων την οποία ο ίδιος ο νομοθέτης αναγνωρίζει ως ιδιαίτερη καθώς αναφέρεται σε συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Στο ΔΣ του ΕΦΚΑ δεν συμμετέχει ούτε εκπρόσωπος των ασφαλισμένων από τις ΕΔ ούτε εκπρόσωπος των συνταξιούχων αποστράτων.
  3. Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί δεν είναι, ούτε μπορούν να είναι, μέλη της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και της Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), οι οποίοι υποδεικνύουν έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων για μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ.
  4. Η μοναδική συμμετοχή των ε.ε. και ε.α. στελεχών των ΕΔ στον ΕΦΚΑ είναι στη Συμβουλευτική Επιτροπή στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας. Στην 5μελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέχει ένα μέλος από το χώρο των ΕΔ, ως εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)
  5. Με το άρθρο 3 του ν.4387/26 συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Το συμβούλιο αποτελείται από 21 τακτικά και 18 αναπληρωματικά μέλη. Στα μέλη του συμβουλίου είναι εκπρόσωποι των, προαναφερθέντων ομοσπονδιών συνταξιούχων, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕΔΕ, Επιστημονικών Συλλόγων (ΤΕΕ, Δικηγορικού, Ιατρικού συλλόγου, κ.λ.π). Δηλαδή εκπροσωπούνται όλοι οι Έλληνες πλην των στρατιωτικών.
  6. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι στρατιωτικοί αν και αποτελούν μια κοινωνική ομάδα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων είναι απόλυτα αποκλεισμένοι από τον ΕΦΚΑ που διαχειρίζεται και λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για την κοινωνική ασφάλεια των ιδίων και των οικογενειών τους.
  7. Στο υπόψη σχέδιο νόμου είναι ανάγκη για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης να θεσπισθεί η εκπροσώπηση στο ΔΣ του ΕΦΚΑ των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών, ως ειδική κατηγορία, που δεν εκπροσωπείται από κανένα άλλο φορέα εργαζομένων και συνταξιούχων.
  ΥΓ. Στις τροποποιήσεις του ν.4387/16 είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριληφθεί το άρθρο 47 που αφορά τη χρηματοδότηση των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 11:26 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Στην παράγραφο 7 να διαγραφεί η λέξη «συνεχείς» και το μέλος του Δ.Σ. να αντικαθίσταται όταν απουσιάζει από πέντε (5) συνολικά συνεδριάσεις, χωρίς να απαιτείται οι απουσίες να είναι συνεχείς.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 22:59 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Προτίνεται η πρόσθεση κόμματος στην παράγραφο 2, μετά τη φράση «όπως ισχύει»:

  2.[…]Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ισχύει, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. […]

  Χωρίς αυτό το κόμμα, εννοείται ότι το άρθρο 49Α του ΚτΒ ισχύει βάσει προτάσεως του ΥΠ.Ε.Κ.Υ., το οποίο φυσικά δεν ισχύει.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 23:51 | Πάνος

  παράγραφος 4 :
  Ο ΕΦΚΑ λόγω της σημαντικοτητας του εργου του διοικείται απο συμβούλιο στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι εισφέρουν, μέσω ετήσιας κλήρωσης .
  α) Απαγορεύεται η κλήρωση σε καταδικασθέντες και ανήλικους .
  β) Οι κληρωθέντες ψηφίζουν κανόνες και διοικούν κάλλιστα τον ΕΦΚΑ .
  γ) Η κλήρωση γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας .
  δ) Η θητεία ασκείται στην έδρα του ΕΦΚΑ . Δεύτερη θητεία απαγορεύεται .
  ε) Η ευθύνη εκάστου συμβούλου είναι ατομική και κάθε καταγγελία εναντίον του εξετάζεται εβδομαδιαίως σε εκτακτη συνεδρίαση μετά ψηφοφορίας εκ σώματος αποτελούμενου εξ’ ενός συμβούλου καθεκάστης περιφέρειας (74) . Τουλάχιστον η καθαίρεση είναι δεδομένη κατα την καταδίκη .
  στ) Οποιοσδήποτε εισφέρων του ΕΦΚΑ δικαιούται να κάνει προτάσεις για τη λειτουργία του οποτεδήποτε . Οι προτάσεις εξετάζονται και βελτιώνονται απο εικοσαμελή μηνιαίως κληρωτέα επιτροπή εκ των συμβούλων και εισάγονται στην επόμενη μηνιαία καθολική συνδεδρίαση για ψηφοφορία .
  ζ) Δευ επιτρέπονται περιπτώσεις ή εξαιρέσεις στους κανόνες, δεν υπάρχει λευκή ψήφος .
  η) Στους συμβούλους παρέχεται στέγη πλησίον της έδρας που υπηρετούν αναλόγως του μεγέθους της οικογενείας τους και μισθοδοτούνται μηνιαίως με τον στατιστικό μέσο όρο των αποδοχών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των εισφερόντων κατά το προηγούμενο έτος προσαυξημένο κατά 20% .
  θ) Οι σύμβουλοι της πρώτης θητείας υποχρεούνται να ψηφίσουν το αρχικό οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ ώστε να εξυπηρετεί όλους τους εισφέροντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο . Η συνήθης πλειοψηφία είναι 65% τουλάχιστον .