Άρθρο 7 Μεταβατική Διάταξη Για Το Προσωπικό Του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Προστίθεται άρθρο 71Α στον ν. 4387/2016 ως εξής:
1.Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται από 1-3-2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
2. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη τους.
3. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
4. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για το προσωπικό που τοποθετήθηκε σε πλαίσιο εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη λήξη τους, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή τους το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: αα. όσον αφορά τους αποσπασμένους στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου. β. Η απόσπαση υπαλλήλων του εντασσομένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.
5. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β’ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το αποσπασμένο στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και τις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
6. α. Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 (236 Α΄) υπουργικές αποφάσεις. β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι σε πάσης φύσεως οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόμενο φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του e–Ε.Φ.Κ.Α. γ. Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 4492/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019) εφαρμόζονται και επί του προσωπικού του εντασσόμενου φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π.
7. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαία αρχή κατά την έννοια του άρθρου 66 ΥΚ εντός των ορίων του ίδιου νομού.
8. Από 30/6/2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:50 | Γεώργιος Χαμάκος

  Στο άρθρο 7 παράγραφος 8 » Από 30/6/2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.» θα πρέπει να προστεθεί: «Στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ προστίθεται ένα μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο ορίζεται από την ΠΟΠΟΚΠ, έως ότου διενεργηθούν εκλογές στον νέο φορέα.»
  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια της εκπροσώπησης του προσωπικού του ΕΤΕΑΕΠ στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, διαφορετικά τα συμβούλια θα έχουν θέμα ως προς την σύνθεσή τους όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:59 | Γεώργιος Χαμάκος

  Στο άρθρο 7 παρ. 6α. «Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 (236 Α΄) υπουργικές αποφάσεις.» Θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: «Οι τοποθετήσεις θα γίνονται στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας που είχε ο υπάλληλος πριν την συγχώνευση του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ και στην ίδια περιοχή εργασίας εκτός αν υπάρχει αίτηση του υπαλλήλου για άλλη θέση ή περιοχή. Στην περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου σε άλλο αντικείμενο εργασίας θα προηγείται υποχρεωτικά εκπαίδευση του υπαλλήλου.»
  Με αυτή την προσθήκη διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις που θα λειτουργήσουν σε βάρος του φορέα.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:03 | Γεώργιος Χαμάκος

  Στο άρθρο 6 «Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 (236 Α΄) υπουργικές αποφάσεις.» Θα πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: «Οι τοποθετήσεις θα γίνονται στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας που είχε ο υπάλληλος πριν την συγχώνευση του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ και στην ίδια περιοχή εργασίας εκτός αν υπάρχει αίτηση του υπαλλήλου για άλλη θέση ή περιοχή. Στην περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου σε άλλο αντικείμενο εργασίας θα προηγείται υποχρεωτικά εκπαίδευση του υπαλλήλου.»
  Με αυτή την προσθήκη διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνουν μετακινήσεις που θα λειτουργήσουν σε βάρος του φορέα.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:25 | Γεώργιος Χαμάκος

  Στην παράγραφο 8 » Από 30/6/2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.» θα πρέπει να προστεθεί: «Στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ προστίθεται ένα μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο ορίζεται από την ΠΟΠΟΚΠ, έως ότου διενεργηθούν εκλογές στον νέο φορέα.»
  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχεια της εκπροσώπησης του προσωπικού του ΕΤΕΑΕΠ στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, διαφορετικά τα συμβούλια θα έχουν θέμα ως προς την σύνθεσή τους όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα.