Άρθρο 97

Το άρθρο 52 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 52
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
α. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. .
β. Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
γ. η υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.
δ. Η διαχείριση και η συντήρηση του δικτυακού τόπου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
ε. ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για την άντληση/ αποστολή πληροφοριών και τον περιορισμό των διοικητικών βαρών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
αα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
αβ. Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
αγ. Η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων.
αδ. Η εφαρμογή περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
αε. Ο συντονισμός με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδομένα.
αστ. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
βα. Η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ββ. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
βγ. Η καταγραφή των παρατηρήσεων των πολιτών που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η αξιολόγησή τους ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βδ. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών.
βε. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
βζ. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
βη. Η συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα προστασίας δεδομένων
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας
γα. Ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την επικοινωνία με άλλους φορείς του δημοσίου με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για την αυτόματη λήψη πληροφορίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
γβ. Η λήψη και επεξεργασία αιτημάτων φορέων για την παροχή πληροφόρησης από τα συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω διαλειτουργικότητας με σκοπό τη μείωση του διοικητικού βάρους των πολιτών και των επιχειρήσεων.
γγ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση και η βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
γδ. Ο συντονισμός με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδομένα.
γε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
γστ. Η εφαρμογή περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
γζ. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για το πλήθος των συναλλαγών.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:43 | Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας

  αναφέρεται ότι οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις μέχρι 30/9/2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί 31/12/2014 συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1/10/2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 31/12/2014. Αυτό είναι άδικο για μία κατηγορία συνταξιούχων που υπέβαλλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη από 1/10/2015 μέχρι 12/5/2016 ψηφίστηκε ο Ν.4387/16, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου. Επειδή η απόφαση για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης της παραπάνω κατηγορίας έγινε μετά την ψήφιση του Ν.4387/16 αν και αρκετοί από αυτούς έχουν περισσότερα χρόνια επικουρικής ασφάλισης στο ίδιο ταμείο (πχ ΤΕΑΠΟΚΑ) με συνάδελφους τους στη ιδία εργασία που υπέβαλαν μέχρι 31/12/2014 παίρνουν λιγότερη επικουρική σύνταξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο και προτείνω στο παρών νομοσχέδιο να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη πριν την ψήφιση του Ν.4387/16 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).
  Ταυτίζομαι με αυτό το σχόλιο (συναδέλφου) που είδη έχει υποβληθεί και νομίζω ότι το αίτημα είναι δίκαιο και οι λόγοι αυτονόητοι, πρέπει λοιπον να ληφθεί υπόψην στο νομοσχέδιο ώστε να αρθούν οι αδικίες που τώρα προκειπτουν.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:42 | Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας

  Στο νέο ασφαλιστικό και συγκεκριμένα στο άρθρο 96 (Παροχές Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ σελίδα 84) αναφέρεται ότι οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις μέχρι 30/9/2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί 31/12/2014 συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1/10/2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 31/12/2014. Αυτό είναι άδικο για μία κατηγορία συνταξιούχων που υπέβαλλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη από 01/01/2015 μέχρι 12/5/2016 ψηφίστηκε ο Ν.4387/16, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου. Επειδή η απόφαση για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης της παραπάνω κατηγορίας έγινε μετά την ψήφιση του Ν.4387/16 αν και αρκετοί από αυτούς έχουν περισσότερα χρόνια επικουρικής ασφάλισης στο ίδιο ταμείο (πχ ΤΕΑΠΟΚΑ) με συνάδελφους τους στη ιδία εργασία που υπέβαλαν μέχρι 31/12/2014 παίρνουν λιγότερη επικουρική σύνταξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο και προτείνω στο παρών νομοσχέδιο να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη πριν την ψήφιση του Ν.4387 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).
  Αντέγραψα το σχόλιο του συναδέλφου Καραχάλιου Δημητρίου γιατί ταυτίζομαι απόλυτα και αντιπροσωπεύει ολη την εν λόγω κατηγορία.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:04 | Καραχάλιος Δημήτριος

  Στο νέο ασφαλιστικό και συγκεκριμένα στο άρθρο 96 (Παροχές Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ σελίδα 84) αναφέρεται ότι οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις μέχρι 30/9/2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί 31/12/2014 συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1/10/2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 31/12/2014. Αυτό είναι άδικο για μία κατηγορία συνταξιούχων που υπέβαλλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη από 1/10/2015 μέχρι 12/5/2016 ψηφίστηκε ο Ν.4387/16, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου. Επειδή η απόφαση για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης της παραπάνω κατηγορίας έγινε μετά την ψήφιση του Ν.4387/16 αν και αρκετοί από αυτούς έχουν περισσότερα χρόνια επικουρικής ασφάλισης στο ίδιο ταμείο (πχ ΤΕΑΠΟΚΑ) με συνάδελφους τους στη ιδία εργασία που υπέβαλαν μέχρι 31/12/2014 παίρνουν λιγότερη επικουρική σύνταξη. Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο και προτείνω στο παρών νομοσχέδιο να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για επικουρική σύνταξη πριν την ψήφιση του Ν.4387/16 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).