Άρθρο 17 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασίας Απονομής Σύνταξης ΑΤΛΑΣ

1. Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στο δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου για την ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει.
2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστημα «ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ», τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαιροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου και εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός του χώρου της Συνθήκης Schengen τα στοιχεία της άδειας παραμονής.
3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ, συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο.
Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.
5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον ν.4624/2019 (Α’137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.
6. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 1 το χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα του, προκειμένου αυτές να ανακληθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για ένα μήνα.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, η αίτηση επεξεργάζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.
7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α), των δεδομένων που ψηφιοποιούνται , σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και τυχόν πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.
8. Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην αίτηση του και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου.
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Η απόφαση φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή αρμόδιου προς τούτο εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου, μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για προστασία από πλαστογραφία και αποτελεί δημόσιο έγγραφο.
9. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
10. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 5 που εκδίδονται ψηφιακά από το σύστημα ΑΤΛΑΣ πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες απονομών του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο χρόνος εφαρμογής και οι τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία συντάξεων, ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα .
12. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:50 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ισχύουσα κατάσταση:
  Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος. Αν για κάποιο χρονικό διάστημα ο υγειονομικός δεν μπορεί να αποδείξει ότι ασκούσε το επάγγελμα του, είτε με τα βιβλία εσόδων και εξόδων είτε με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και ανεξάρτητα αν είχε καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονταν ως ασφαλιστέος χρόνος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Για το χρονικό διάστημα που ο υγειονομικός ασκούσε το επάγγελμα του και είχε καταβάλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αλλά για λόγους αντικειμενικούς π.χ. διακοπή της δραστηριότητας, πτώχευση του πρώην εργοδότου ή αδυναμία εύρεσης αντιστοίχων βεβαιώσεων λόγω καταστροφής των βιβλίων και στοιχείων του εργοδότου, να γίνεται πιστοποίησης του χρονικού αυτού διαστήματος από τον αντίστοιχο επιστημονικό συλλόγου, που ο ασφαλισμένος υγειονομικός ανήκε.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:36 | Κιτσοπανιδης Ιωάννης, Ενδοκρινολόγος

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ισχύουσα κατάσταση:
  Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος. Αν για κάποιο χρονικό διάστημα ο υγειονομικός δεν μπορεί να αποδείξει ότι ασκούσε το επάγγελμα του, είτε με τα βιβλία εσόδων και εξόδων είτε με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και ανεξάρτητα αν είχε καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονταν ως ασφαλιστέος χρόνος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Για το χρονικό διάστημα που ο υγειονομικός ασκούσε το επάγγελμα του και είχε καταβάλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αλλά για λόγους αντικειμενικούς π.χ. διακοπή της δραστηριότητας, πτώχευση του πρώην εργοδότου ή αδυναμία εύρεσης αντιστοίχων βεβαιώσεων λόγω καταστροφής των βιβλίων και στοιχείων του εργοδότου, να γίνεται πιστοποίησης του χρονικού αυτού διαστήματος από τον αντίστοιχο επιστημονικό συλλόγου, που ο ασφαλισμένος υγειονομικός ανήκε.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:27 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ

  Επί του άρ. 17 παρ. 6: Η αναφορές σε τραπεζικό λογαριασμό και τράπεζα, είναι λανθασμένες καθώς αντιβαίνουν στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, ήτοι στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». Έτσι, κάθε αναφορά στο παρόν σχέδιο σε «τραπεζικό λογαριασμό» , σε «τράπεζα», σε «πιστωτικό ίδρυμα» οφείλει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από «λογαριασμό πληρωμών» (αντί λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα), από «πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018 όπως ισχύει » (αντί του όρου τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα). Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως εκ τούτου η αποκλειστική αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα εν προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.).

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ισχύουσα κατάσταση:
  Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται ο χρόνος άσκησης του ελευθερίου επαγγέλματος. Αν για κάποιο χρονικό διάστημα ο υγειονομικός δεν μπορεί να αποδείξει ότι ασκούσε το επάγγελμα του, είτε με τα βιβλία εσόδων και εξόδων είτε με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και ανεξάρτητα αν είχε καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονταν ως ασφαλιστέος χρόνος.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Για το χρονικό διάστημα που ο υγειονομικός ασκούσε το επάγγελμα του και είχε καταβάλει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αλλά για λόγους αντικειμενικούς π.χ. διακοπή της δραστηριότητας, πτώχευση του πρώην εργοδότου ή αδυναμία εύρεσης αντιστοίχων βεβαιώσεων λόγω καταστροφής των βιβλίων και στοιχείων του εργοδότου, να γίνεται πιστοποίησης του χρονικού αυτού διαστήματος από τον αντίστοιχο επιστημονικό συλλόγου, που ο ασφαλισμένος υγειονομικός ανήκε.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:59 | Παναγιώτης Πελεκάνος

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Αιτιολόγηση της προτεινόμενης συμπλήρωσης του νόμου:
  Έχω υποβάλει αιτήσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ και από το ΤΣΜΕΔΕ μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4387/12-5-2016. Από μεν το ΙΚΑ έχω ήδη λάβει σύνταξη, από το ΤΣΜΕΔΕ όμως έχει παρέλθει χρόνος 3 ετών και 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου χωρίς αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψή μου στο ΤΣΜΕΔΕ προ 2 περίπου εβδομάδων πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν λάβει την σχετική εγκύκλιο και το αντίστοιχο λογισμικό για τον υπολογισμό των συντάξεων των διπλοσυνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4387/12-5-2016.
  Επειδή έχει ήδη παρέλθει σημαντικός χρόνος από την αίτησή μου για συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ, ερώτησα αν θα μπορούσα να λάβω προσωρινή σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ και έλαβα την απάντηση ότι αυτό δεν είναι δυνατόν επειδή ήδη λαμβάνω μία σύνταξη (στην προκείμενη περίπτωση από το ΙΚΑ).
  Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί πρέπει να διαφοροποιούνται οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ της ανωτέρω αναφερόμενης κατηγορίας ως προς εκείνους του ΙΚΑ όσον αφορά τον χρόνο παροχής της σύνταξης από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης. Ο κάθε ασφαλιζόμενος πολίτης καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του ανάλογα με την δραστηριότητα και τις αποδοχές του και αναμένει να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο εισοδήματος μετά την συνταξιοδότησή του ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις διάφορες υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Πολιτεία οι οποίες είναι απαιτητές με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (τόκοι, οικονομικές ποινές) σε περίπτωση καθυστέρησης.
  Επειδή τυχόν υπέρμετρη καθυστέρηση της συνταξιοδότησης θίγει βαρύτατα τον κάθε πολίτη, προτείνω να θεσμοθετηθεί η παροχή προσωρινής σύνταξης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (π.χ. το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 3μηνο) σε κάθε άτομο το οποίο καταθέτει αίτημα συνταξιοδότησης (εφόσον φυσικά δικαιούται την λήψη σύνταξης), αδιακρίτως του εάν ο αιτών δικαιούται την λήψη σύνταξης από έναν ή περισσότερους φορείς ασφάλισης.
  Όπως αντιλαμβάνεσθε, η ανωτέρω περιγραφείσα περίπτωση δεν αφορά αποκλειστικά εμένα αλλά όλους τους συναδέλφους μου μηχανικούς οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω αναφερόμενη κατηγορία.
  Πρόταση συμπλήρωσης του νόμου:
  Ο e-ΕΦΚΑ θα δίνει σε κάθε ασφαλισμένο ο οποίος θα καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης προσωρινή σύνταξη από κάθε φορέα ασφάλισης στον οποίον έχει ασφαλισθεί μετά την πάροδο (π.χ.) 3μήνου από την αντίστοιχη αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της κανονικής σύνταξής του.
  Με εκτίμηση,
  Παναγιώτης Πελεκάνος

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:15 | Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

  Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Ε.Ο.Τ. και του σωματείου μέλους της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Π.Σ.Τ. στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού.
  1) Άρθρο 17
  Στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή αναπηρίας η απόφαση συνταξιοδότησης να αποστέλλεται στο δηλωθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός των άλλων, και σε μορφή προσβάσιμη και αναγνώσιμη από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης από άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι, δυστυχώς, πολλά άτομα με προβλήματα όρασης και δη τρίτης ηλικίας δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολλές φορές δεν έχουν οικείο άτομο για να τους εξυπηρετήσει μέσω της δικής του ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
  2) Άρθρο 26
  Άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω συνταξιοδοτούνται με βάση το ν. 612/77 και τους σχετικούς μεταγενέστερους νόμους, έχοντας διανύσει εργασιακό βίο τουλάχιστον 15 χρόνων. Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης παρατηρείται το παράδοξο, το οποίο επιβάλλεται να θεραπευτεί άμεσα, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον πρώην ΟΓΑ άτομο με πρόβλημα όρασης πρέπει να έχει ποσοστό αναπηρίας 100% και μόνο. Εδώ υπάρχει προφανής αναντιστοιχία των ποσοστών αναπηρίας και επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική εξίσωση του δικαιώματος με βάση την ευνοϊκότερη διάταξη.
  3) Στο άρθρο 27 παράγραφος 4 να προβλεφθεί ζ εξαίρεση και για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας και όχι μόνο λόγω γήρατος. Επιπλέον και για το λόγο ότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βαρύτητα αναπηρίας, ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.
  4) Κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.
  5) Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.
  Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 37 του ν.3996/2011, σύμφωνα με την οποία:
  «4.α. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι ατόμων με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».
  6) Επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από οπτική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4387/16, παρ. 4Α, περίπτωση γ, το ορφανό παιδί και από δύο γονείς δικαιούται το 50% της σύνταξης του γονέα και δεν υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για το παιδί με οπτική αναπηρία.
  7) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού ώστε σε περίπτωση που τέκνο με οπτική αναπηρία και συνοδές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, το οποίο παίρνει μέρος από τη σύνταξη του θανόντος πατέρα του, εργαστεί, το μέρος της σύνταξης που θα του διακοπεί να μεταβιβαστεί στη μητέρα του.
  8) Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι τυφλοί συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ.Α’) και του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’), που επικύρωσε προηγούμενη Π.Ν.Π., σε αντίθεση με τους τυφλούς συνταξιούχους του δημοσίου και παραπληγικούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι ορθώς δεν υπέστησαν καμία περικοπή της σύνταξής τους.
  9) Τροποποίηση και επικαιροποίηση του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας με τις θέσεις της Συνομοσπονδίας και των φορέων της για την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄), προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας.
  10) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στην 15ετία με τον ν.612/1977 ή με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007. Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω διατάξεις, κρίνεται απαραίτητο, ο υπολογισμός της σύνταξής τους να γίνεται στη βάση των 40 και όχι των 35 ετών κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν. 4387/2016 που προβλέπει πλήρη σύνταξη στα 40 έτη και όχι στα 35.
  11) Ζητείται νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη κενού στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης βάση του ν.612/1977 στα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ.
  Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του ν.612/1977, το ποσοστό της σύνταξης υπολογίζεται στη βάση των 35 ετών. Δεν εφαρμόζεται το ίδιο όμως σε ασφαλισμένους των ταμείων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ οι οποίοι κατά τον εργασιακό τους βίο έχουν υπάρξει μισθωτοί και άνεργοι (ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με την ορολογία των συγκεκριμένων ταμείων). Στα εν λόγω ταμεία υπάρχει νομοθετικό κενό, δεν ορίζεται πως θα υπολογιστούν τα πλασματικά χρόνια έως την 35ετία.
  Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών με βάση την πλειονότητα του χρόνου ασφάλισης με ετεροχρονισμένη ισχύ για άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό 80%και άνω που ανήκουν στο νέο ασφαλιστικό, κάτι που είναι δεδομένο στα ασφαλιστικά ταμεία και υπάρχουν ανάλογα νομικά δεδομένα.
  12) Την ψήφιση διάταξης νόμου, με την οποία να προβλέπεται η συνέχιση χορήγησης σύνταξης στα τυφλά τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων αγροτών από το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά, και μετά την ενιαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων την 01.01.2018, και στο ίδιο ύψος της προϊσχύουσας νομοθεσίας, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας
  13) Πρόβλεψη ειδικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ. Οι οφειλές αυτές, κυρίως για τα άτομα με οπτική αναπηρία των οποίων η γνωμάτευση αναπηρίας έχει περιορισμένη ισχύ, δεν υπόκεινται στις ευεργετικές ρυθμίσεις των δόσεων των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην τους χορηγείται η σύνταξη αναπηρίας τους, με συνέπεια τα άτομα αυτά να μην έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  14) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016, από την έναρξη ισχύος του νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να χορηγήσει το ΕΤΕΑ το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς συνταξιούχους, διότι λόγω της ανωτέρω διάταξης δεν ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3518/2006, η οποία αναφέρει:
  « Άρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α`), όπως ισχύουν, προσαύξηση της σύνταξης δεν χορηγείται από Φορείς και Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι τυφλοί συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, των οποίων οι συντάξεις προσαυξάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύουν».
  Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναφορά της ανωτέρω διάταξης.
  15) Στο άρθρο 39 η απαλλαγή για την εισφορά του 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ να υπολογίζεται επί του συνόλου της κύριας και επικουρικής σύνταξης των τυφλών που λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή ανικανότητας.
  16) Στο άρθρο 48 να προστεθεί παράγραφος με την οποία να προβλέπεται ότι το μέρισμα για τους τυφλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς μερισματούχους θα ορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3620/2007.

  Με εκτίμηση
  Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

  Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

  Νικόλαος Γιαλλούρης Παρασκευή Τσαβαλιά

  Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Ηλίας Μαργιόλας Δημήτριος Σηφάκης

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 09:47 | Γιώργος Γ

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 αναφέρεται: 4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.

  Πρόταση: Αντί να οργανώνεται η εν λόγω διαδικασία κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης μήπως πρέπει να επενέλθει το θέμα συγκένρτωσης, ελέγχου και ψηφιοποίησης όλου του ασφαλιστικού βίου στο σύστημα ΗΛΙΟΣ ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος αλλά και η υπηρεσία του ΕΦΚΑ να γνωρίζει εκ των προτέρων αν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος (αθροιστικά με τα όοια πλασματικά έτη αιτηθεί κάποιος) ασφάλισης για σύνταξη, το ποσό που προκύπτει κτλ.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 12:55 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  Και σ΄αυτό το νομοθέτημα ο πολίτης θα «πιεστεί, θα «ζημιωθεί» ή και θα «απωλέσει» δικαίωμά του αν δεν ανταποκριθεί στα χρονικά όρια που του τίθενται. Η πολιτεία από την άλλη μεριά έχει την «δυνατότητα» να βγάζει συντάξεις όποτε θέλει, να επιστρέφει αναδρομικά όποτε θέλει (και αν θέλει) και να μην «τιμωρείται».
  Αναφέρομαι προφανώς στην παράγρ.4 του άρθρου σχετικά με το χρονικό περιορισμό των 15 ημερών για την προσκόμιση των «φυσικών» παραστατικών για χρόνο ασφάλισης που δεν έχει φηφιοποιηθεί, άλλως ο συγκεκριμένος χρόνος χάνεται (!!!!!)
  Σοβαρολογείτε;
  Πότε και πως θα έχει ενημερωθεί ο πολίτης για τον χρόνο ασφάλισής του που έχουν φηφιοποιήσει οι υπηρεσίες σας, ώστε να ξέρει για ποιο χρόνο ασφάλισης να ψάξει για φυσικά παραστατικά. Αγνοείτε ότι, το ΙΚΑ για να βρει παλιά ένσημα θέλει 4 – 6 μήνες;
  Αν εσείς ως πολιτεία αναλάβετε την υποχρέωση να ενημερώνετε (με ιδιαίτερη προσωπική ειδοποίηση), ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, όλους τους πολίτες (μετά την ηλικία, π.χ. των 58 ή 60) για τον ψηφιοποιημένο χρόνο ασφάλισής του, τότε μπορείτε να απαιτήσετε και από τον πολίτη να προσκομίσει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.(ΣΗΜ: Αν η παραπάνω ενημέρωση προβλέπεται από κάποιο άλλο νομοθέτημα ή υπηρεσία … έχει καλώς.)
  Δεν είναι δυνατόν να διαγράφετε τόσο εύκολα χρόνο εργασίας και εισφορές.
  Θα μπορούσε κάλλιστα να προβλεφθεί εντός 15 ημερών ο πολίτης να δηλώσει αν συμφωνεί ή όχι με τον ψηφοποιημένο χρόνο ασφάλισής του. Αν ναι, να συνεχίζεται η διαδικασία συνταξιοδότησης … αν όχι, να διακόπτεται αυτή (υπαιτιότητα του πολίτη) μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 21:19 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,για την διευκόλυνση του ασφαλισμένου αλλά και του e-ΕΦΚΑ και την άμεση απονομή της σύνταξης, θεωρώ ότι η υποχρέωση του ασφαλισμένου για την προσκόμιση του αποδεικτικού για ψηφιοποίηση πρέπει να υπάρχει από την στιγμή που γίνει από αυτόν αντιληπτό κατά την περίοδο του εργασιακού του βίου έως και τις 15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης του. Σας ευχαριστώ.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 22:17 | Χριστοδούλου Δημήτριος

  Στην παρ. 6. Σε περίπτωση οφειλόμενου πλασματικού χρόνου το ποσό της παρακράτησης από την σύνταξη θα είναι έντοκο ή όχι ;
  Ποιά η προθεσμία προσφυγής και ενώπιον τίνος;

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 23:44 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  συμπλήρωση της παρ. 6
  Προκειμένου για ασφαλισμένους του Δημοσίου να συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλου της αίτησης για αναγνώριση χρόνου/χρόνων που τυχόν έχει υποβληθεί στο παρελθόν .

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:56 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  συμπλήρωση της παραγράφου 6
  Προκειμένου για ασφαλισμένους του Δημοσίου να συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλου της αίτησης (αναγνώρισης χρόνου/νων) που τυχόν έχει υποβληθεί στο παρελθόν .