Άρθρο 101

Το άρθρο 75 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 75
Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

1. Στις Διευθύνσεις των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των ΠΥΣΥ λαμβάνουν επίδομα θέσης που αντιστοιχεί στο 80% του επιδόματος θέσης που προβλέπεται για τη βαθμίδα του Γενικού Διευθυντή/Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Στα Τμήματα Συντονισμού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή κατηγορίας TE όλων των κλάδων/ ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
3. Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.»