Άρθρο 44

Το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 96
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό. Περαιτέρω της προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής και συγχρόνως η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
βα. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται:
βαα. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαβ. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους με ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης, που προκύπτει ανάλογα με την αξία ή την ποσότητα επί των αγοραζομένων ή πωλουμένων προϊόντων, ο μέσος όρος μηνιαίων τεκμαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την αναγωγή των πραγματικά καταβληθεισών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαγ. Αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος 2014, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.
βαδ. Γ ια το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, ύστερα από την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό-εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού του ανωτέρω τμήματος της σύνταξης.
ββ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού».
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη απασχόληση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται αναλογικά και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ. Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α για την αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.
3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής τους.
4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Τo προηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
5. Από 13.5.2016 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων ή χορήγηση άλλων παροχών ή επιδομάτων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά με τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:19 | Βασίλης Κηροπλάστης

  Μηχανικοί συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ αλλά και συνταξιούχοι ΙΚΑ με επικουρικό Ταμείο Μετάλλου μετέπειτα ΕΤΕΑΜ.

  Εγώ: 39 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 10617 ένσημα ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΕΤΕΑΜ με συνταξιοδότηση Σεπτέμβριο 2014 και έκδοση επικουρικής Ιούνιο 2016.

  Κύρια σύνταξη: 1392 Ευρώ καθαρά, ονομαστική επικουρική 524 Ευρώ, στο βιβλιάριο η επικουρική 114 Ευρώ μηνιαία.

  Συνάδελφος: 38 χρόνια ΤΣΜΕΔΕ και 10384 ένσημα ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΕΤΕΑΜ με συνταξιοδότηση Μάρτιο 2015 κι έκδοση επικουρικής Απρίλιο 2019.
  (προεκλογικά)

  Κύρια σύνταξη: 1400 Ευρώ καθαρά, ονομαστική επικουρική 501 Ευρώ, στο βιβλιάριο η επικουρική 360 Ευρώ μηνιαία.

  Ακριβώς τα ίδια ισχύουν σε δύο μεγάλες ομάδες συναδέλφων της εταιρείας μας μηχανικούς και μη και βεβαίως πανελλαδικά.
  Ακούω ότι ο επαναυπολογισμός των επικουρικών θα προκαλέσει αυξήσεις 50 έως 150 ευρώ.
  Όμως θα αποκαταστήσει την διαφορά των 250 Ευρώ που έχω με τον συνάδελφό μου ο οποίος έχει λιγότερα ένσημα;

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 15:33 | ΚΟΦΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 44 του Σχεδίου Νόμου «Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ».
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του Σχεδίου Νόμου με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν.4387/2016, προβλέπει ότι οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 31.12.2014. Η διατύπωση αυτή είναι γενική και αόριστη, δεν αναφέρει ποιο είναι το ύψος της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και πλήρη ασάφεια, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζει:
  α) Αν, από το εν λόγω καταβαλλόμενο ποσό της επικουρικής σύνταξης ( το ποσό που προκύπτει από την αρχική απόφαση απονομής σύνταξης, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για την Ε.Α.Σ και την υγειονομική περίθαλψη), αφαιρούνται ή όχι και τα ποσά που περικόπηκαν βάσει των σχετικών νόμων ν.4051/2012 και 4093/2012 οι διατάξεις των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, όπως αποφάνθηκε η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις 2287-2290/2015 αμετάκλητες Αποφάσεις του ή τα προαναφερθέντα περικοπέντα ποσά περιλαμβάνονται στο καταβαλλόμενο ποσό της επικουρικής σύνταξης;
  β) Αν γίνεται επανϋπολογισμός των εν λόγω επικουρικών συντάξεων, βάσει των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου, κάτι το οποίο σημειωτέον δεν προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 44 του εν λόγω σχεδίου, αφού αυτό αντικαθιστά το άρθρο 96 του ν.4387/2016 που προέβλεπε επανϋπολογισμό των παλαιών συντάξεων και απλά καταβάλλεται το επιπλέον των 1300 ευρώ (του αθροίσματος των ποσών κύριας και επικουρικής σύνταξης), ποσό που είχε περικοπεί βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Αν ο σκοπός του νόμου είναι να γίνει επανϋπολογισμός βάσει των νέων συντελεστών που προβλέπει το σχέδιο νόμου για την επικουρική σύνταξη, αυτό θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια και ρητά στις διατάξεις, με την παρακάτω προτεινόμενη διατύπωση: « 4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, αναπροσαρμόζονται (επανϋπολογίζονται), σύμφωνα με τους οριζόμενους συντελεστές του παρόντος άρθρου. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον επανϋπολογισμό της επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα επικουρική σύνταξη, στον οποίο προστίθεται και η αναλογία των καταβληθέντων επιδομάτων (Δώρων) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος κανονικής άδειας προσαυξημένος με τον συντελεστή 16,67% εφόσον καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες, επ’ αυτών, εισφορές.
  γ). Αν ισχύει ή όχι η αρχικά εκδοθείσα απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης, και επί του οριζομένου σε αυτή ποσού, γίνονται οι κρατήσεις για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και υγειονομικής περίθαλψης;. Αν ισχύει η παραδοχή αυτή η παρ. 4 θα πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως και η σχετική διατύπωση προτείνεται να γίνει ως εξής:
  « 4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014, στο οποίο (ποσό) προστίθενται και τα ποσά των περικοπών των ν.4051/2012 και 4093/2012».

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 13:17 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί, αν από τη διατύπωση της παραγράφου 4 του υπό διαμόρφωση άρθρου, προκύπτει ότι ανακαλείται από τον 10ο/2019 ο επανυπολογισμός που είχε γίνει στις επικουρικές συντάξεις το καλοκαίρι του 2016, με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, χωρίς όμως να προβλέπεται νέος τρόπος επανυπολογισμού.

  Αν πράγματι είναι έτσι, θα πρέπει να προβλεφθεί ξεκάθαρα στην παράγραφο 4 ότι τα για τον υπολογισμό των ποσών που θα καταβάλλονται από τον Οκτώβριο του 2019 και εξής δεν θα αφαιρούνται από το ποσό της μικτής σύνταξης τα ποσά των μνημονιακών παρακρατήσεων των νόμων 4051 και 4093, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, αλλά ότι θα αφαιρούνται μόνο τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της ασθένειας.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:31 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ
  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:12 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:26 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 8079 Αθήνα, 6-2-2020
  Προς: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
  (για ενημέρωση των μελών)
  2. Ανάρτηση στη Διαβούλευση
  Ανακοίνωση – Παρέμβαση για το Ασφαλιστικό

  Όπως είχαμε περιγράψει σε προηγούμενες μας ανακοινώσεις ο νέος αντιασφαλιστικός Νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η συνέχιση και συμπλήρωση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16), ο οποίος επέφερε μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, ενοποίησε τα Ταμεία και εξαφάνισε τα αποθεματικά τους.
  Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα
  30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού (της τάξης των 80-100 €), σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς Νόμους. Η παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευτυχώς απέτρεψε τη δρομολογημένη μείωση της προσαύξησης σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά παραμένει αβέβαιη η τύχη της Ειδικής Προσαύξησης, η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο Νομοσχέδιο. Παραμένουν όλα τα δυσμενή όρια ηλικίας (40 έτη και 62 ετών ή 67 ετών με 15 έτη) του Ν.4336/15, εξαφανίζεται η 13η και 14η σύνταξη παρά το γεγονός ότι πληρώναμε αντίστοιχες εισφορές, το κράτος εγγυάται μόνο την ελάχιστη Εθνική Σύνταξη.
  Απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη αντιμετώπισης της απαράδεκτης (και παράνομης) καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, ειδικά στους διπλοασφαλισμένους συναδέλφους, όπου σχεδόν 4 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία οριστική σύνταξη Διπλοασφαλισμένου (εκδίδονται με 2,5 χρόνια καθυστέρηση συντάξεις μόνο στο σκέλος του Δημοσίου). Αντίστοιχα μεγάλες καθυστερήσεις συναντάμε και στους μονοασφαλισμένους συναδέλφους μας (πρώην ΤΣΜΕΔΕ).
  Πρέπει οπωσδήποτε να : (α) υπάρξει στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για να προχωρήσουν ταχύτερα οι απονομές (β) ολοκληρωθεί επιτέλους η προβλεπόμενη μηχανογραφική εφαρμογή για την παράλληλη ασφάλιση (γ) εκδοθούν άμεσα οι άνω των 2 ετών εκκρεμούσες οριστικές συντάξεις και μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα προτείνουμε τη χορήγηση Προσωρινής σύνταξης που να περιλαμβάνει και το σκέλος της Προσαύξησης Σύνταξης (στο 80% της αναμενόμενης) λόγω παράλληλης ασφάλισης, όπως ακριβώς γίνεται και για το ΜΤΠΥ.
  Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά, ή την από κοινού ιδιωτικοποίηση τους σε επόμενη φάση. Τα κοινά πλέον κεφάλαια Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης ενδεχομένως να αποτελέσουν το «αποθεματικό» για τον διακηρυγμένο στόχο ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, ο οποίος απουσιάζει μεν από το Νομοσχέδιο, παραμένει όμως ως πρόθεση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.
  Παραμένουν μεν οι μειώσεις εισφορών που είχαμε πετύχει το προηγούμενο διάστημα (στο Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ κλπ), αλλά υπάρχει ασάφεια για τη βάση υπολογισμού του ασφαλιστέου μισθού (προσωπική διαφορά) που μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις εισφορών.
  Όσον αφορά στον υπολογισμό του Εφάπαξ, παρά τις άριστες μας γνώσεις στα μαθηματικά δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε το ακόλουθο:
  Είναι δεδομένο ότι νέες καθυστερήσεις στις απονομές Συντάξεων και Εφάπαξ θα προκύψουν λόγω ενοποίησης ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ και νέων Εγκυκλίων. Το διοικητικό χάος που έχει ήδη προκληθεί σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με συνεχή λάθη και εσφαλμένα ειδοποιητήρια, ειδικά στους μισθωτούς Μηχανικούς βάσιμα φοβόμαστε ότι θα γενικευθεί. Οι διαδικασίες ορθής παρακράτησης των εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΑΠΔ με ενιαίους κανόνες και επιστροφή ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν, επίσης απουσιάζουν.
  Απουσιάζουν επίσης τεκμηριωμένες προτάσεις μας, που έχουμε πολλαπλώς καταθέσει, όπως :
  1. η Πρόταση τροπολογίας για Μητέρες μονοασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ
  2. η κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων του Ν3986/11
  3. η μείωση του ασφαλιστέου μισθού στις περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης, που αποβαίνει σε βάρος των ασφαλισμένων
  4. η δυνατότητα μεταφοράς μέρους του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
  5. η δυνατότητα χορήγησης του Εφάπαξ παράλληλα με τη χορήγηση της προσωρινής ΚΣ, ώστε να αποφευχθούν οι τεράστιες σημερινές καθυστερήσεις
  6. η έκδοση Εγκυκλίου με σαφείς οδηγίες για την παροχή της προσαύξησης σύνταξης (από το ΤΣΜΕΔΕ) στους ήδη συνταξιούχους προ Ν.4387/16
  7. η επαναφορά της δυνατότητας συνυπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του χρόνου που έχει διανυθεί στον πρώην ΕΛΠΠ σε κάποιο επικουρικό Ταμείο (πχ ΤΕΑΔΥ) , ειδικά σε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι μας δεν έχουν επαρκή χρόνο στο επικουρικό τους ταμείο.
  8. Όσον αφορά τον επανυπολογισμό της σύνταξης των προ Ν4387/16 Μισθωτών Μηχανικών προτείνουμε την κάτωθι τροπολογία:
  «Στο άρθρο 25 του νέου ασφαλιστικού νόμου που τροποποιεί το άθρο14 του Ν. 4387/16 να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 το κατωτέρω εδάφιο: « στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1β» .

  Εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
  1. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.
  2. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων
  3. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
  4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες
  Για τους λόγους αυτούς καλούμε στην Πανελλαδική Απεργία την Τρίτη 18/2 με συγκέντρωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 11:00πμ στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29).

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:21 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:32 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:08 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  4.Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, επανυπολογίζονται -αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως συντάξιμος μισθός (τεκμαρτός ή πραγματικός) θα λαμβάνεται υπόψη εκείνος βάσει του οποίου υπολογίσθηκε η αρχική σύνταξη και όπως έχει διαμορφωθεί την 1/10/2019 προσαυξημένος με τον συντελεστή 16,67% που αναλογεί στις αποδοχές των δώρων και του επιδόματος αδείας επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (μισθωτοί). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επικουρικής σύνταξης δεν θα είναι μικρότερο από εκείνο που είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει. Τo προηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:39 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:30 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 17:16 | Κασσελούρης Ιωάννης

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 17:37 | Κασσελούρης Ιωάννης

  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 15:12 | ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  Για να μην υπάρχει διαφορετικός τρόπος μεταχείρισης μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 44(σελίδα 97),ως εξής:
  4.Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, επανυπολογίζονται -αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως συντάξιμος μισθός (τεκμαρτός ή πραγματικός) θα λαμβάνεται υπόψη εκείνος βάσει του οποίου υπολογίσθηκε η αρχική σύνταξη και όπως έχει διαμορφωθεί την 1/10/2019 προσαυξημένος με τον συντελεστή 16,67% που αναλογεί στις αποδοχές των δώρων και του επιδόματος αδείας επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (μισθωτοί). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επικουρικής σύνταξης δεν θα είναι μικρότερο από εκείνο που είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει. Τo προηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 15:24 | ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  Για να μην υπάρχει διαφορετικός τρόπος μεταχείρισης μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4(σελίδα 97), προτείνεται η παρακάτω διατύπωση:
  4.Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, επανυπολογίζονται -αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως συντάξιμος μισθός (τεκμαρτός ή πραγματικός) θα λαμβάνεται υπόψη εκείνος βάσει του οποίου υπολογίσθηκε η αρχική σύνταξη και όπως έχει διαμορφωθεί την 1/10/2019 προσαυξημένος με τον συντελεστή 16,67% που αναλογεί στις αποδοχές των δώρων και του επιδόματος αδείας επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (μισθωτοί). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επικουρικής σύνταξης δεν θα είναι μικρότερο από εκείνο που είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει. Τo προηγούμενο εδάφιο έχει αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 00:24 | Αλεξίου Σπυρίδων

  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 00:41 | Αλεξίου Σπυρίδων

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 19:01 | Κ. Στρουμπή

  Κύριε Υπουργέ
  Με το νομο αυτό δημιουργείτε επικουρικές συντάξεις δυο ταχυτήτων. Τους συνταξιούχους πριν και μετά τη 1-1-2015. Οι μετά την 1-1-2015 θα έχουν ποσοστά αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος. Οι πριν την 1-1-2015 παραμένουν με τις οριζόντιες μνημονιακές περικοπές που για μερικούς λίγους ήταν άδικες και αναντίστοιχες με τις καταβληθείσες εισφορές. Αναφέρομαι σε συτούς που ο νόμος Κατρούγκαλου έβγαλε αρνητικές προσωπικές διαφορές που ποτέ δεν αποδόθηκαν, χωρίς κανείς να καταλάβει το γιατί. Γι’αυτούς τους λίγους δε θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα ώστε η επικουρική τους σύνταξη τουλαχιστο να έχει ποσοστά αναπλήρωσης 0,45% όπως και γι αυτούς μετά την 1-1-2015; Δεν είναι άδικο στους πριν την 1-1-2015 συνταξιούχους άλλοι να πέρνουν συντάξεις μεγαλύτερες από τις εισφορές που κατέβαλαν κι αλλοι μικρότερες; Τώρα που μπήκαμε στην ομαλότητα δε θα έπρεπε ανισότητες και αδικίες που ήταν αναγκαίο κακό των μνημονίων τώρα να διορθωθούν;
  Ευχαριστώ

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 16:18 | Γεώργιος Παραγιουδάκης

  Κύριε Υπουργέ
  Κατά τον απαναϋπολογισμό των παλαιών επικουρικών συντάξεων το 2016 με το νόμο Κατρούγκαλου δεν προέκυψαν αρνητικές προσωπικές διαφορές όπως έγινε αργότερα στις κύριες συντάξεις. Κι αυτό όχι γιατί δεν υπήρχαν,αλλά γιατί ο λεγόμενος «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» δεν επιτρέπετο να είναι μεγαλύτερος του 1 (δε ξέρω από που προέκυψε). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σε κάποιους συνταξιούχους, μεταξύ αυτών κι εγώ, που πληρώναμε υψιλές εισφορές και που υποστήκαμε από τα μνημόνια υπερβολικές περικοπές και που ο επαναϋπολογισμός έβγαζε μια μικρή αρνητική διαφορά να μην την πάρουμε και να παραμείνουμε με τις ήδη διαμορφωμένες συντάξεις. Αυτό σημαίνει πως στη πραγματικότητα το ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης που ισχύει για όλους, για εμάς στην πράξη βγαίνει μικρότερο. Αντίθετα σε αυτούς που ο επαναϋπολογισμός του 2016 έβγαλε θετική προσωπική διαφορά, την οποία σύμφωνα και με τη τελευταία απόφαση του ΣΤΕ θα λαμβάνουν όλοι, το ποσοστό αναπλήρωσης κατ’ έτος θα είναι μεγαλύτερο του 0,45%. Αυτό δημιουργεί μια ανισότητα και μια αδικία ανάμεσα στους συνταξιούχους και νομίζω πως τώρα που σιγά-σιγά βγαίνουμε από την κρίση τέτοια θέματα πρέπει να επιλύονται. Σημειωτέον πως για αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη από 1-1-2015 οι επικουρικές βγαίνουν με ποσοστο αναπλήρωσης 0,45% κατ’ έτος.
  Στο παρόν σχέδιο νόμου δε βλέπω θα θεραπεύεται αυτή η αδικία του νόμου Κατρούγκαλου και να καταργείται ο περιορισμός στο συντελεστή αναπροσαρμογής.
  Ευχαριστώ και ευελπιστώ να λάβετε υπόψη σας την αναφερόμενη αδικία και να τη διορθώσετε ώστε ο συντελεστής αναπροσαρμογής στις επικουρικές του νόμου Κατρούγκαλου να είναι μην έχει περιορισμούς.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 19:30 | Κατσαρός Σπυρίδων

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Οι συνταξιούχοι όπως και εγώ,που είχαμε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€ Καταβάλαμε τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και υποστήκαμε ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις μας , με τους νόμους 4051,4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις 2287,2288/2015 και1890/2019 τoυ ΣτΕ,έκριναν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις. Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις μας να επανέλθουν στο ύψος που ήταν στις 31/12/2011 και όχι στις 31/12/2014 που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.
  Με εκτίμηση
  Κατσαρός Σπυρίδων

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 20:28 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Οι συνταξιούχοι όπως και εγώ,που είχαμε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€
  Καταβάλαμε τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και υποστήκαμε ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις μας , με τους νόμους 4051,4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις 2287,2288/2015 και1890/2019 τoυ ΣτΕ,έκριναν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις. Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις μας να επανέλθουν στο ύψος που ήταν στις 31/12/2011 και όχι στις 31/12/2014 που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.
  Με εκτίμηση
  ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 20:03 | ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Οι συνταξιούχοι όπως και εγώ,που είχαμε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€ Καταβάλαμε τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και υποστήκαμε ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις μας , με τους νόμους 4051,4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις 2287,2288/2015 και1890/2019 τoυ ΣτΕ,έκριναν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις. Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις μας να επανέλθουν στο ύψος που ήταν στις 31/12/2011 και όχι στις 31/12/2014 που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.
  Με εκτίμηση
  ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 20:14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Οι συνταξιούχοι όπως και εγώ,που είχαμε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€ Καταβάλαμε τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και υποστήκαμε ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις μας , με τους νόμους 4051,4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις 2287,2288/2015 και1890/2019 τoυ ΣτΕ,έκριναν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις. Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις μας να επανέλθουν στο ύψος που ήταν στις 31/12/2011 και όχι στις 31/12/2014 που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.
  Με εκτίμηση
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 20:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Οι συνταξιούχοι όπως και εγώ,που είχαμε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€
  Καταβάλαμε τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και υποστήκαμε ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις μας , με τους νόμους 4051,4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις 2287,2288/2015 και1890/2019 τoυ ΣτΕ,έκριναν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις. Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις μας να επανέλθουν στο ύψος που ήταν στις 31/12/2011 και όχι στις 31/12/2014 που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.
  Με εκτίμηση
  ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 20:56 | Φασουλής Ιωάννης

  Οι συνταξιούχοι που είχανε σύνολο κύριας και επικουρικής πάνω από 1300€,Που σημαίνει ότι κατέβαλαν τεράστιες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα Αυτοί υπέστησαν ανισομερώς και τις μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους Με τους νόμους 4051,4093/2012 Και 4387/2016,Εξάλλου Οι αποφάσεις 2287,2288/2015Και1890/2019 Toυ ΣΤΕ,Θεωρούν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις.Θα ήταν δίκαιο οι επικουρικές συντάξεις να επανέλθουν στο ύψος που ήταν Στις 31/12/2011 Και όχι Στις 31/12/2014 Που προτείνετε στο νομοσχέδιο σας.Ευχαριστώ

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 01:12 | Κώστας

  H παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου σαφώς δεν αποσαφηνίζει τι θα γίνει με τις περικοπές των ν. 4051/12 και 4093/12 οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές και με την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ (1890/19, σκεπτικό αρίθμ. 10). Βεβαίως και ίσχυαν στις 31/12/2014 οι μείωσεις των δύο παραπάνω νόμων. Χρήζει περισσότερης σαφήνειας η διάταξη προκειμένου να καθησυχαστούν οι έντονες ανησυχίες των συνταξιούχων. Εάν δεν αλλάξει η διατύπωση, θα διατηρηθούν οι μειώσεις των δύο παραπάνω μνημονιακών νόμων, θα οδηγηθούμε σε έναν νέο κύκλο προσφυγών, επικαλούμενοι το Δεδικασμένο της παραπάνω απόφασης του ΣΤΕ και θα μείνει εκτεθειμένη η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που έχει εκφρασμένη θέση ότι οι αποφάσεις του ΣΤΕ θα γίνουν σεβαστές.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:50 | Κρέτσης Πέτρος

  Το άρθρο 44 (αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες, τους πριν την 1-1-2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1-1-2015 (νέους).
  Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (π χ ποσοστό 9% έναντι του προβλεπόμενου γενικά για όλα τα Ταμεία ποσοστού 6%).
  Στην περίπτωση αυτή οι Επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύοντα πλαίσια της 31-12-2014, εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% περίπου των συντάξεων των νέων συνταξιούχων, με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές), των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται :
  1- Με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης.
  2- Με προσαύξηση λόγω του αυξημένου ποσοστού εισφορών (9% έναντι 6%).
  Μετά τα ανωτέρω θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες, όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας να εφαρμοσθεί στην πράξη και οι συνταξιούχοι με τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ίδιες παροχές.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 12:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το άρθρο 44(αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν.4387/2016) διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες,τους προ την 1.1.2015 (παλαιούς) και τους μετά την 1.1.2015(νέους).Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται σε Επικουρικά Ταμεία των οποίων οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν αυξημένες εισφορές (πχ 9% έναντι του προβλεπόμενου-γενικά για όλα τα Ταμεία-ποσοστού του 6%).Στην περίπτωση αυτή οι επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων παρότι επανέρχονται στα ισχύο-
  ντα πλαίσια της 31.12.2014,εν τούτοις υπολείπονται κατά 50% (η και περισσότερο λόγω του «πλαφόν» των 2773 ευρώ της κύριας σύνταξης)των συντάξεων των νέων συνταξιούχων,με τις ίδιες προυποθέσεις συνταξιοδοτήσεως(ιδιος αριθμός ετών ασφάλισης,ιδιες συντάξιμες αποδοχές),των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης προσαυξημένο λόγω του αυξημένου ποσοστού κρατήσεων (9% έναντι 6%).
  Επομένως θα πρέπει να αρθούν οι ανισότητες όπως αυτή, ώστε η αρχή της αναλογικότητας δηλαδή, ότι οι συνταξιούχοι με τα ίδια έτη ασφάλισης, τις ίδιες
  συντάξιμες αποδοχές και τους ίδιους συντελεστές εισφορών να απολαμβάνουν και τις ιδιες παροχές,να εφαρμοσθεί στη πράξη.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 11:45 | Γιώργος Καρέλης

  H παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου δεν αποσαφηνίζει τι θα γίνει με τις περικοπές των ν. 4093 και 4051 οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις του 2015.
  Δηλαδή για παράδειγμα έστω μια επικουρική σύνταξη 300 ευρώ που θα αναπροσαρμοστεί π.χ. στα 400 Ευρώ με βάση το μεικτό ποσό του 2014.Αν αυτλη η σύνταξη υποστεί και πάλι τις μειώσεις των ν. 4093 και 4051, που είχαν καταργηθεί το 2015, οι οποίες μπορεί να είναι συνολικά περίπου 100 ευρώ τότε το αποτέλεσμα των καθαρών ποσών θα είναι ακριβώς το ίδιο ή ελάχιστα βελτιωμένο.
  Επομένως η «αύξηση της εν λόγω επικουρικής» θα είναι ή απλά λογιστική ή πολύ μικρή πραγματικά, το οποίο θα αποτελεί μια κοροιδία αυξήσεων.
  Αν από την άλλη οι οι μικτές Επικουρικές επανέλθουν στο ποσό του 2014 και δεν εφαρμοστούν και πάλι οι εν λόγω περικοπές των 4093 και 4051 τότε θα μιλάμε όντως για πραγματικές αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις.