Άρθρο 61

Το άρθρο 15 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων είναι:
α. Ο σχεδιασμός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στα πλαίσια των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.
β. Η ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γ. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων με στόχο την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και των σφαλμάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
β. Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων
γ. Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων
δ. Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων
ε. Διεύθυνση Δ’ Απονομής Συντάξεων
στ. Διεύθυνση E’ Απονομής Συντάξεων
ζ. Διεύθυνση Στ’ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»