Άρθρο 85

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:
«Άρθρο 34 Α
Αρμοδιότητες Τοπικών Διευθύνσεων στην Απονομή Συντάξεων

1. Τα τμήματα συντάξεων στις Τοπικές Διευθύνσεις που θα προκύψουν από Καταστήματα Μισθωτών που απονέμουν συντάξεις έχουν την αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων.
2. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν γνώμης του ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να μεταφέρεται η αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις.»

  • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:38 | Α.Β.

    Άρθρο 85
    Στο π.δ.8/2019 αντικαθίσταται το εδάφιο δβ της παραγράφου 5.δ του άρθρου 33 με το εξής εδάφιο:
    Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών για τα παρακάτω ακίνητα που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ: 1) ιδιόκτητων ή μη, ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, 2) κενών ιδιόκτητων ακινήτων και 3) εκμισθωμένων ιδιόκτητων ακινήτων, (για τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη).