Άρθρο 74

Το άρθρο 29 του π.δ 8/2019 αναριθμείται σε 28 και το άρθρο 28 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 28
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών
α. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των λοιπών παροχών.
β. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την ορθή επιλογή των δειγμάτων προς έλεγχο.
γ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των εν γένει παροχών.
δ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
ε. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των ανωτέρω εργασιών καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων αποτελεσματικότερης οργάνωσης.
στ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις ανωτέρω εργασίες.»