Άρθρο 89

Το άρθρο 41 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 41
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης είναι:
α. Η αναβάθμιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β. Η επαγγελματική ανάπτυξη, η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και η αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Η στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτηριακές εγκαταστάσεις με την κατάλληλη υποδομή και η ποιοτική αναβάθμιση αυτών.
δ. Η συστηματική καταγραφή και η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ε. Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της εγκατάστασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτήρια ιδιοκτησίας του.
στ. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προμηθειών για την ενίσχυση των υπηρεσιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης γ. Διεύθυνση Στέγασης, δ. Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ε. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στ. Διεύθυνση Προμηθειών ζ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας η. Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου.»