Άρθρο 39

Στην υπό περίπτωση α της παραγράφου 30 του άρθρου 1 ν. 4334/2015 (Α` 80) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 44
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α` 115), και των παραγράφων 11 και 12 που ν. 3986/2011 (Α` 152).
Οι δικαιούχοι σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:55 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Ως ο σχολιασμός μας στο Άρθρο 37 – Αντικατάσταση του Άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης», η συσχέτιση του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς με το ύψος της σύνταξης ουδόλως δικαιολογείται καθώς οι κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων προκύπτει η ανάγκη ασφάλισης ουδόλως συσχετίζονται με το ύψος της σύνταξης. Εξ άλλου η αρχή αυτή της μη συσχέτισης εισφορών και αποδοχών υιοθετείται στο παρόν νομοσχέδιο για τους αυτοτελώς ασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) και τους αγρότες (Άρθρο 40 Ν. 4387/2016).
  Επομένως ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ο ορισμός ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης.
  Αναφορικά με την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτή να είναι τόση ώστε να καλύπτει το ύψος των κατά κεφαλήν δαπανών υγείας (περίπου 1650 ευρώ κρατική (60%) και ιδιωτική (40%) δαπάνη ετησίως = 137.5 ευρώ μηνιαίως).

 • Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ρυθμίζονται κάποια θέματα, κατά τη γνώμη μας λανθασμένα τα οποία φορούν τους συνταξιούχους και συγκεκριμένα τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων.

  Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ.: Φ. 10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις όσον αφορά στο νόμο 4387/2016 και συγκεκριμένα:

  Με το άρθρο 44 του ανωτέρω νόμου, καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80), η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30.

  Ειδικότερα:

  1. i. Από 1/7/2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

  ii. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης), συμπεριλαμβανομένων:
  α) της ειδικής προσαύξησης των συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
  β) της προσαύξησης των μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.

  iii. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική) και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των συντάξεων που λαμβάνουν, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μισθωτών ή το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται έως 31/12/2016 ή επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους από 1/1/2017 και εφεξής.

  iv. Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζεται η ως άνω εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, θεωρείται:
  α) Για τις καταβαλλόμενες, κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ και της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  β) Για τις συντάξεις που θα υπολογιστούν με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016 (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94 του ν.4387/2016 και προσωπική διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας και του εξωϊδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ. 11 και 12 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στις κρατήσεις των νόμων: ν.3865/2010 (άρθρο 11) και ν. 4002/2011 (άρθρο 2 παρ. 13 και 14) και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).

  v. Στις ως άνω περιπτώσεις ii και iii η παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται ως εξής:

  Έκαστος φορέας ασφάλισης παρακρατεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη και αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την εισφορά, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει συγχρόνως και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόληση, η παρακράτηση και απόδοση της εισφοράς υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αντιστοιχεί στις εν λόγω αποδοχές γίνεται από τον υπόχρεο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

  2. i. Από 1/1/2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

  Ως καταβαλλόμενο ποσό επικουρικής σύνταξης, επί του οποίου υπολογίζεται η εν λόγω εισφορά, θεωρείται:

  α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις και τις καταβλητέες συντάξεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση έως 31/12/2014.
  Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των συντάξεων, βάσει του άρθρου 96 του ν.4387/2016, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις κρατήσεις των νόμων ν.3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 13), ν.4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 3 και 4), ν.4051/2012 (άρθρο 6, παρ.2-5), ν.4052/2012 (άρθρο 42, παρ.1) και ν.4093/2012 (παρ. ΙΑ5, περ.1) πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των συντάξεων, βάσει του άρθρου 96 του ν.4387/2016, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το αναπροσαρμοσμένο ποσό σύνταξης που προκύπτει αφαιρουμένου του ποσού της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 44, παρ. 13 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
  β) Για συντάξεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και μετά, ως καταβαλλόμενο ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένου του ποσού της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 44, παρ. 13 του ν.3986/2011, όπως ισχύει.»

  ii. Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Έκαστος φορέας επικουρικής ασφάλισης παρακρατεί από την καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη και αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την εισφορά, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση i.

  Με το άρθρο 39 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, στην υπό περίπτωση α της παραγράφου 30 του άρθρου 1 ν. 4334/2015 (Α` 80) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής :
  «Άρθρο 44
  Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
  Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
  Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α` 115), και των παραγράφων 11 και 12 που ν. 3986/2011 (Α` 152). Οι δικαιούχοι σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.
  Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
  β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
  Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).».

  Στην ανωτέρω πρόταση νόμου παρατηρείται το εξής παράδοξο, το οποίο διαιωνίζει τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου ν. 4387/2016:
  • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
  • Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί κατάφορη αδικία, ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν ποσά από περισσότερες από μία συντάξεις καθόσον καλούνται να καταβάλλουν το ποσοστό 6% στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων ενώ η παροχή θα είναι μία από τον ΕΟΠΥΥ!!
  • Προτείνεται η κράτηση υπέρ υγείας να πραγματοποιείται από μία σύνταξη, κατόπιν επιλογής από το συνταξιούχο ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).
  • Επιπλέον, για τους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
  • Ουσιαστικά το ανωτέρω αποτελεί μεγάλη, αδικία γιατί η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης έχει καλυφθεί από έναν φορέα λόγω της εργασίας από την οποία ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη και επιπλέον κρατείται επιπρόσθετο ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από την εργασία που αναλαμβάνει ο συνταξιούχος επί των πάσης φύσεων αποδοχών του.

  Όσον αφορά στο άρθρο 27 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Άρθρο 20
  Απασχόληση συνταξιούχων
  α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.
  Ειδικότερα για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων , επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.
  β. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ/τος 169/2007 .
  2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
  3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.α., οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 38 ή άρθρου 39 ή 40 αντιστοίχως.
  β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.
  4. Εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων:
  α. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι –πτηνοτρόφοι και αλιείς.
  β. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν.4488/2017(Α΄176).
  γ. Οι συνταξιούχοι με βάση τον ν.612/77 ,όπως ισχύουν
  δ. Οι συνταξιούχοι του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210) ,όπως ισχύουν.
  ε. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ 169/2007.
  στ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρο 4 του ν.4387/2016
  5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.
  Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
  6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 όλος ο χρόνος εργασίας ή αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης
  7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δέκα (10) μηνιαίων συντάξεων.
  Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από τη κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ/γμα 356/1979 Α90).
  8. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.».

  Επί του ανωτέρω άρθρου επαγόμεθα τα ακόλουθα:

  • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στην απασχόληση συνταξιούχων που θεσπίστηκαν με τους Ν.3863/2010,άρθρο 16, Ν. 3865/2010, άρθρο 10 και Ν.4151/2013, οι οποίοι προβλέπουν:
   Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους περικόπτεται πλήρως η σύνταξη.
   Για τους μισθωτούς συνταξιούχους (πάνω από τα παραπάνω ηλικιακά όρια) περικόπτεται κατά 70% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
   Για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους (πάνω από τα παραπάνω ηλικιακά όρια) περικόπτεται πλήρως το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Επιπλέον υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
  • Επιπλέον με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προβλέπεται για όλους τους συνταξιούχους η ίδια αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης της απασχόλησης σε αντίθεση με το νόμο 4387/2016, ο οποίος διαχώριζε τους εργαζόμενους συνταξιούχους σε 2 κατηγορίες, αυτούς που αναλαμβάνουν εργασία μετά τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου και σ’ αυτούς που εργάζονταν πριν.
  • Το ανωτέρω άρθρο ως έχει θα ευνοήσει τους συνταξιούχους εργαζόμενους που ανέλαβαν εργασία μετά την ισχύ του ν. 4387/2016, γιατί η περικοπή τους θα περιοριστεί στο 30% αντί στο 60%, αλλά θα προκαλέσει περικοπή σύνταξης σ’ όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες συνταξιούχων.
  • Κατόπιν τούτων προτείνεται να προστεθεί παράγραφος, ως ακολούθως: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 και να μη γίνει κατακόρυφη μείωση για όλους τους συνταξιούχους ποσού 30 %.
  • Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010, για όσους ανέλαβαν εργασία και του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 για αυτοαπασχολούμενους.»

  Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Μιχάλης Μούσιος Κώστας Κεβρεκίδης

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 16:48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Είμαι Πολιτικός Μηχανικός ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ υποχρεωτικά από το 2000 ΜΟΝΟ στο κλάδο κύριας σύνταξης και ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ καθόσον ήμουν παράλληλα και Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και είχα ασφάλεια Δημοσίου.Από το 2016 και μετά πληρώνω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον ΕΦΚΑ(για το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) μαζί με την εισφορά κύριας σύνταξης και εισφορά για το κλάδο Υγείας παρόλο που δεν είμαι ασφαλισμένος σ αυτό το κλάδο και πλήρωνα και εξακολουθώ να πληρώνω για ασφάλεια Υγείας με τη μισθοδοσία-σύνταξη του Δημοσίου.Θεωρώ οτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας όπως με το υπό σύνταξη νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταργηθεί η άδικη σχετική διάταξη του 2016 ώστε να πληρώνω ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ με την παρακράτηση που διενεργείται κάθε μήνα από το Δημόσιο και να μην πληρώνω εισφορά για τον κλάδο Υγείας στον ΕΦΚΑ(για το πρώην ΤΣΜΕΔΕ),στον οποίο ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ευχαριστώ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 11:54 | Γιώργος Χριστοδούλου

  Με το νομοσχέδιο διατηρείται η άδικη και παράλογη διπλή (ή πολλαπλή) εισφορά για υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο (ή περισσότερες) συντάξεις. Ως μηχανικός εργαζόμενος στο Δημόσιο υπαγόμουν υποχρεωτικά σε ένα μόνο φορέα υγειονομικής περίθαλψης (είχα επιλέξει το ΤΣΜΕΔΕ), και ουδέποτε είχα περίθαλψη από το Δημόσιο ή σχετικό βιβλιάριο υγείας. Μετά τη συνταξιοδότησή μου όμως διενεργείται η κράτηση 6% και από τις δύο συντάξεις, ενώ η αντίστοιχη παροχή περίθαλψης προφανώς χορηγείται άπαξ, εν προκειμένω με την επίδειξη του βιβλιαρίου του ΤΣΜΕΔΕ, και ουδόλως διαφοροποιείται ποσοτικά ή ποιοτικά από τη δεύτερη εισφορά. Πρόκειται δηλαδή για καταχρηστική εισφορά, με καταφανή έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφοράς-παροχής, και θα πρέπει να καταργηθεί.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 16:19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

  Επειδή στην από 27/1/2020 προγενέστερη παρέμβασή μου στο άρθρο 39, που έχει ήδη αναρτηθεί, αλλά δεν περιλαμβάνεται η τελευταία φράση για άγνωστους λόγους, να προστεθεί και το πιο κάτω κείμενο, που αποτελεί επί της ουσίας και την πρότασή μου:
  Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον της μιας, κύριες ή επικουρικές συντάξεις, να καταβάλλουν εισφορά 6% για υγειονομική περίθαλψη, μόνο από τη μεγαλύτερη κύρια σύνταξή τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 16:40 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

  Παρακαλώ για την αντικατάσταση του από Ιανουαρίου 2020, 18:06 σχόλιο μου | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ με το παρακάτω διορθωμένο κείμενο προς διασαφήνιση του.

  Κύριε Υπουργέ
  Η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 4387/16 παρερμηνεύτηκε κατά την εφαρμογή της απο τις Yπηρεσίες του Υπουργείου , με αποτέλεσμα να επιβάλλεται σε παλαιούς ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που συνταξιοδοτηθηκαν από το Δημόσιο και συνεχίζουν να εργάζονται ως Μηχανικοί , καταχρηστικά και παράνομα δεύτερη ασφαλιστικής εισφορά για υγειονομική περίθαλψη πέραν αυτής εκ της ασφαλίσεως τους στο Δημόσιο , χωρίς ανταποδοτικές εισφορές εξ αυτής και κατά καταστρατήγηση των καταστατικών διατάξεων του ΤΣΜΕΔΕ που ουδέποτε ακυρωθήκαν και ισχύουν.(άρθρου 4 παρ. 3 ν 4292/1963 βάσει του οποίου οι εν λόγω ασφαλισμένοι εξαιρούνται του κλάδου υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και έχουν διαγραφεί από το Μητρώο του Κλάδου Υγείας αυτού)
  Το εν λόγω άρθρο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα άρθρα του Νόμου, φαίνεται να αφορά την περίπτωση συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται υπαγόμενοι στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται και λαμβάνουν παροχές περίθαλψης εκ του ιδιου κλάδου ( πχ σύνταξη- περίθαλψη Δημόσιο, απασχόληση με ασφάλιση Δημόσιο ή σύνταξη- περιθαλψη ΙΚΑ απασχόληση ως ασφαλισμένος του ΙΚΑ κλπ)
  Εκ των παραπάνω προκύπτει να μην βρίσκει έρεισμα στην συγκεκριμένη διάταξη, η επιβολή υπερ ΤΣΜΕΔΕ εισφοράς εξ ου και η αδυναμία των υπηρεσιών να αιτιολογήσουν την καταχρηστική επιβολή δεύτερης εισφοράς κατ επίκληση του.
  Συνημμένα υποβάλω δυο επιστολές μου στην Γενική Γραμματέα, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες μέχρι σήμερα, όπως αναπάντητες παραμένουν επι δυο και πλέον χρόνια σχετικές αναφορές μου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου.
  Παρά ταύτα και ενώ οι αρμόδιοι για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου έχουν ενημερωθεί για την εις βάρος της ως ανω κατηγορίας ασφαλισμένων συνέπειες παρερμηνείας του άρθρου 44 Ν. 4387/16, με το παρόν σχέδιο Νόμου επαναφέρουν την σχ διάταξη ως έχει, με το άρθρο 39 του σχεδίου και επιπροσθέτως εξαιρούν αυτούς, των νέων ρυθμίσεων εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του άρθρου 37 του σχεδίου ( αποδέσμευση εισφορών από τις αποδοχές) αφού το οριζόμενο ποσοστό παραμένει 6% επι όλων των αποδοχών τους!!!
  Το παρακάτω παράδειγμα αναδεικνύει το παράδοξο της τυχόν συνεχιζόμενης παράνομης εφαρμογής της διάταξη για την συγκεκριμένη κατηγορία, βάσει του υπο διαβούλευση σχεδίου
  παράδειγμα : συνταξιούχος μηχανικός του Δημοσίου που έχει 1000 ευρώ σύνταξη και 2000 μηνιαίες αποδοχές ως αυτοαπασχολούμενος Μηχανικός, θα έχει υποχρέωση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη 6%χ1000= 60 ευρώ από την σύνταξη του και 6%χ2000= 120 ευρώ από τις πρόσθετες αποδοχές του λόγω απασχόλησης, ήτοι σύνολο 180 ευρώ.
  Αντίθετα ελεύθερο επαγγελματίας με τις ιδιες αποδοχές και στην ανώτερη κατηγορία, θα έχει υποχρέωση μόνο 66 ευρώ!!!
  Για όλους τους αναφερομένους λόγους επιβάλλεται
  • να αποκατασταθεί η νομιμότητα με την ανάλογη διατύπωση του άρθρου έτσι ώστε η αναφερομένη κατηγορία να εξαιρείται σαφώς και
  • να γίνει η σχ. τροποποίηση της διαταξης για την συμβατότητα του με το άρθρο 37 του σχεδίου
  Οι αναφερόμενες συν. επιστολές εστάλησαν μέσω ομάδας υποστήριξης του ιστότοπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης στο email opengov@ekdd.gr
  Με εκτίμηση
  Ευαγγελία Βελωνα
  Τοπογραφος Μηχανικός
  evelona@etae.com

 • Η επιβολή διπλής κρατήσεως υγείας για την ίδια ιδιότητα (εν προκειμένω, του συνταξιούχου) συνιστά ανεπίτρεπτη υπερασφάλιση. Στο πλαίσιο του άρθρου 22, παρ. 5 του Συντάγματος, ο νομοθέτης λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μεγιστοποιήσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την προστασία των ασφαλιζόμενων εργαζομένων, αλλά και των συνταξιούχων από τους κοινωνικούς κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν όμως η κοινωνική ασφάλιση να οδηγεί σε αντικοινωνικά αποτελέσματα, όπως η υπερασφάλιση. Και τούτο, διότι στην περίπτωση της επιβολής διπλών κρατήσεων και μάλιστα για την ίδια αιτία (υγεία/περίθαλψη), παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο ο συνταξιούχος να συμμετέχει περισσότερες της μία φορές στην κοινωνική αλληλεγγύη. Μόνο ενδεχομένως με την αποκατάσταση της πλήρους ανταποδοτικότητας του ποσού της δεύτερης συνταξιοδοτικής παροχής δεν θα οδηγούμασταν στη στρέβλωση του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού. Η επαναφορά του δικαιώματος επιλογής του διπλοσυνταξιούχου ως προς την επιβολή των κρατήσεων υπέρ υγείας στις συνταξιοδοτικές του παροχές, θα μπορούσε, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, να ιδωθεί ως ένα εύλογο, ικανό και δίκαιο μέτρο πάταξης της υπερασφάλισης, εφόσον αφενός μεν θα εξυπηρετούσε απολύτως τη θεσμική αποστολή του άρθρου 22, παρ. 5 του Συντάγματος (προστασία από κοινωνικούς κινδύνους), αφετέρου δε θα υλοποιούσε ταυτοχρόνως εκ νέου το σκοπό της θέσπισης των προγενέστερων διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1 ν.δ. 4277/62, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17, παρ. 1 Ν. 1469/84. Επιπροσθέτως, η επανεισαγωγή του ανωτέρω δικαιώματος επιλογής θα τελούσε σε απόλυτη σύμπνοια και αρμονία με την παλαιότερη διάταξη του άρθρου 39, παρ.1 Ν. 2084/1992, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και σε ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Στόχος της εκ νέου εγκαθίδρυσης του δικαιώματος επιλογής του διπλοσυνταξιούχου θα πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, η ελάφρυνσή του από την υπερβολική και δυσβάσταχτη ενδεχομένως υποχρέωση εισφορών σε περισσότερο του ενός ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα χωρίς άμεσα ορατό όφελος.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

  Άρθρο 44 Ν. 4387/2016

  Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

  Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).

  Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και εφεξής αποκλειστικώς επί ενός εκ των καταβαλλόμενων ποσών κύριων συντάξεων και κατόπιν επιλογής του συνταξιούχου, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), και των παραγράφων 11 και 12 που Ν. 3986/2011 (Α` 152).

  Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

  β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).

  Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και εφεξής αποκλειστικώς επί ενός εκ των καταβαλλόμενων ποσών επικουρικών συντάξεων και κατόπιν επιλογής του συνταξιούχου, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152).

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 22:10 | Γιώργος Μιχάλης

  Μετά από τον επανυπολογισμό των συντάξεων και από 1/01/2019 όσοι έχουν «αρνητική προσωπική διαφορά» έχουν παρακράτηση υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το ποσό της προσωπικής διαφοράς ακόμα και σε αυτό που θα πληρωθούν μετά από πέντε χρόνια. Προφανώς αυτό το λάθος πρέπει να διορθωθεί άμεσα και να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί από 1/01/2019 και μάλιστα για ποσά που ο συνταξιούχος θα πληρωθεί σε βάθος πενταετίας.
  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη σε αυτόν το νόμο γιατί βλέπω το ζήτημα να έχει «θαφτεί», παρά τις διαβεβαιώσεις του τότε Υφυπουργού Κυρίου Μηταράκη τον Οκτώβριο του 2019 μετά την δημοσίευση των εκκαθαριστικών, όπου και φάνηκε το λάθος, ότι θα υπήρχε άμεση αντιμετώπιση. Αντ’ αυτού 14 μήνες τώρα παρακρατείτε παράνομα αυτό το ποσό.
  Περιμένω την άμεση και ουσιαστική αντίδραση της ηγεσίας του υπουργείου στο θέμα αυτό.
  Με εκτίμηση
  Γιώργος Μιχάλης

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 18:09 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ

  Με το άρθρο 39 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, που φέρει τον τίτλο , γίνεται προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 44 του ν. 4387/2016, χωρίς όμως να αίρεται η αδικία των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη, σε όσους συνταξιούχους λαμβάνουν πλέον της μιας κύριες ή επικουρικές συντάξεις, όπως προβλεπόταν και παλιότερα με το νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι από τους δικαιούχους (συνταξιούχους) παρακρατείται ποσοστό 6% αθροιστικά για κάθε κύρια ή επικουρική σύνταξη, ενώ όπως είναι φυσικό η αναλογούσα παροχή υγειονομικής περιθάλψεως χορηγείται άπαξ και από ένα μόνο συνταξιοδοτικό φορέα ( ΕΦΚΑ πλέον). Η επανάληψη και πάλι, της ίδιας προηγούμενης διατάξεως, του νόμου Κατρούγκαλου εγγίζει τα όρια της απάτης ( διότι πληρώνεις δύο φορές το ίδιο πράγμα, ως εισφορά υγειονομικής περιθάλψεως, με ποσοστό 6%, αλλά έχεις την αντίστοιχη υγειονομική παροχή μόνο μία φορά και μόνο από τον ένα φορέα ). Έτσι παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της αναλογικότητος μεταξύ εισφοράς και ανταποδοτικότητος. Η διάταξη αυτή δυστυχώς έχει εφαρμογή στις πιο ασθενείς οικονομικά ομάδες, όπως γνωρίζω από συγγενή μου, χήρα συνταξιούχου αστυνομικού, η οποία λαμβάνει την ατομική της σύνταξη, ως τέως κομμώτρια από το τότε ΤΕΒΕ και μέρος της συντάξεως του αποβιώσαντος συζύγου της, συνταξιούχου αστυνομικού, από το τότε ΓΛΚ. Η ανωτέρω αναφερόμενη δεν κατέχει βιβλιάριο υγειονομικής περιθάλψεως από το τέως ΓΛΚ, αλλά μόνο από το δικό της ασφαλιστικό φορέα, τέως ΤΕΒΕ, όμως συνεχίζει να πληρώνει εισφορά υγειονομικής περιθάλψεως 6% και στους δύο ανωτέρω φορείς, ενώ σε έγγραφη διαμαρτυρία της προς τον ΕΦΚΑ Δημοσίου Τομέα ( τέως ΓΛΚ ), δεν έλαβε καμία γραπτή απάντηση και μετά από τηλεφωνική της επικοινωνία, την ενημέρωσαν ότι δεν θα της απαντήσουν γραπτά.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να τροποποιηθεί η προαναφερθείσα διάταξη και στο εξής τουλάχιστον, .