Άρθρο 76

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ του Δημόσιου Τομέα του καθορισμού και της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η Διεύθυνση επιμελείται των θεμάτων επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης (α) Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), (β) Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), (γ) Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), του τέως Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ).
2. Επίσης επιμελείται των ασφαλιστικών θεμάτων εφάπαξ παροχών των τομέων α. Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, β. Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., γ. Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, δ. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, ε. Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών, στ. Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τέως Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..
3. Η Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Παροχών Εφάπαξ του Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Τμήμα Ασφάλισης, β. Τμήμα Εσόδων, γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών.
4. Οι αρμοδιότητες της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Δημοσίου Τομέα κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ασφάλισης
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.
αβ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αδ) Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
αε)Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων
β. Τμήμα Εσόδων
βα. Η είσπραξη των εσόδων και των καθυστερούμενων εισφορών.
ββ. Η υπαγωγή οφειλετών σε ρυθμίσεις, ο έλεγχος των καταβολών και ο καταλογισμός προστίμων. Η διαβίβαση στο ΚΕΑΟ όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
βγ. Η συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και η βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από σχετικό έλεγχο.
βδ. Η επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βε. Ο έλεγχος των εργοδοτών για την εξακρίβωση της έγκαιρης και πλήρους καταβολής των εισφορών εκ μέρους τους.
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών
γα. Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών.
γβ. Ο έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και η λήψη μέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ. Η ένταξη στο λογισμικό νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεων τους για τον καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και ο έλεγχος ορθής ροής αυτών.
γδ. Η ένταξη στο λογισμικό κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γε. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των Δημοσίων Υπαλλήλων.
γη. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.»