Άρθρο 63

Το άρθρο 17 του π.δ 8/2019 αντικαθίστται ως εξής:
Άρθρο 17
Διευθύνσεις: Α΄, και Β΄ Απονομής Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. Αντικείμενο των διευθύνσεων είναι η απονομή συντάξεων μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών με εξαίρεση όσων οι συντάξεις απονέμονται από τις Δ’ και Ε’ Διευθύνσεις Απονομών. Επίσης αντικείμενο της Διεύθυνσης Α’ Απονομής είναι η απονομή συντάξεων Αγροτών και της Διεύθυνσης Β’ Απονομής είναι η απονομή των συντάξεων των Ναυτικών και του τ. ΤΑΝΠΥ.
2. Οι Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων συγκροτούνται από:
α. Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε’ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε’ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
αγ. Ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ. Ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη γενική διεύθυνση επικουρικών ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ. Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
αι. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
βα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των απόψεων του e-ΕΦΚΑ επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
βε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η ακόλουθη:
α. Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα την Αθήνα, απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω Θανάτου για τους Δήμους της αρμοδιότητας του Β΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού Τομέα εκτός του Δήμου Γλυφάδας.
β. Η Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα τον Πειραιά, απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για τους Δήμους αρμοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής -Πειραιώς-Νήσων, του Δήμου Γλυφάδας , τις συντάξεις του τ. ΝΑΤ και του τ. ΤΑΝΠΥ.