Άρθρο 12 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

1. Με βάση τα στοιχεία των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα η Ασφαλιστική Ικανότητα μισθωτών που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.
2. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ.
3. Για την οριστικοποίηση των δεδομένων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης απαιτείται συμβατότητα μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και των δεδομένων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
4. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικοποίησης της εμπρόθεσμα υποβληθείσας ΑΠΔ. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ενημερώνεται ο Εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και εφόσον απαιτείται εκδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής προστίμων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο χρόνος και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • 6 Φεβρουαρίου 2020, 08:57 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Δημιουργία συστήματος αυτόματης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών εντός των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Είτε λόγω καθυστέρησης τροποποίησης των Πακέτων Κάλυψης, είτε λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου βάσης υπολογισμού επί των αποδοχών (6.500 ευρώ). Στην παρούσα φάση όσοι υπερέβησαν το ανώτατο όριο, κυρίως λόγω παράλληλης ή πολλαπλής απασχόλησης, αδυνατούν να εισπράξουν τις επιπλέον καταβληθείσες εισφορές, με έναν άμεσο και αξιόπιστο τρόπο.