Άρθρο 62

Το άρθρο 16 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 16
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων είναι:
α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών.
β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών.
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών,
β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη-Μισθωτών,
γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης,
δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών:
αα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας τις συντάξεις λόγω θανάτου των μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
αβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου των μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
αγ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μισθωτών και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
αδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη-Μισθωτών:
βα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μη-μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων και η έκδοση σχετικών οδηγιών,
ββ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου των μη-μισθωτών καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
βγ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μη-Μισθωτών και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
βδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης:
γα. Ο εντοπισμός, η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση και η έκδοση σχετικών οδηγιών,
γβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου,
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων:
δα. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου,
δβ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο,
δγ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων,
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν,
δε. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συντάξεων καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης,
δστ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λόγω θανάτου,
δζ. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
δη. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων,
δθ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δι. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δια. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.».