Άρθρο 102

Το άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 87
Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως κάτωθι:
α. Των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική της αρμοδιότητα.
δ. Των Τοπικών Διευθύνσεων:
δα. Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης
δβ. Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής
δγ. Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας
δδ. Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας
δε. Καρδίτσας, Τρικάλων
δστ. Ευρυτανίας, Φωκίδας
δζ. Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου δη. Αρκαδίας, Λακωνίας δθ. Λέσβου, Σάμου, Χίου
δι. Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε. Των Τοπικών Διευθύνσεων:
εα. Α΄, Β΄ Έβρου
εβ. Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Πέλλας
εγ. Α΄, Β΄ Κοζάνης
εδ. Α΄, Β΄ Ιωαννίνων
εε. Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Μαγνησίας
εστ. Α΄, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Εύβοιας
εζ. Α΄, Β΄, Γ΄ Αχαΐας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄,Β΄ Ηλείας
εη. Αργολίδας, Α΄, Β΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας
εθ. Α΄, Β΄, Γ΄ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ. Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ζ. Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
η. Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν την αρμοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στον e-Ε.Φ.Κ.Α., έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
θ. Τα Τμήματα που περιγράφονται στην με αριθμ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουργία των Τμημάτων αυτών παύει με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ι. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες των σημείων η. και θ. ή και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων των σημείων η. και θ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 15:37 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Στην παράγραφο εα. σχετικά με το Νομό Έβρου, έχει απαλειφθεί εν σχέση μ’ αυτό που λειτουργεί σήμερα, το υποκατάστημα Γ’ Έβρου (τ. ΙΚΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), το οποίο είναι το ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΟ καθώς και το πιο ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ υποκατάστημα της χώρας, ενώ λειτουργεί αδιάλειπτα απ’ το 1952, συμβάλλοντας καθοριστικά και στο χαρακτήρα της περιοχής.
  Οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι η παρουσία του κράτους ανά περιοχή, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες της κοινωνικής ασφάλισης, που αφορούν το σύνολο των πολιτών. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της περιοχής, την Εθνική σημασία, αλλά και την πρακτική, καθώς το εν λόγο υποκατάστημα εξυπηρετεί και Έλληνες συνταξιούχους απ ‘ όλη την Ελλάδα, που έχουν μεταναστεύσει για οικονομικούς λόγους στη Βουλγαρία και την Τουρκία στα χρόνια της κρίσης και είναι γι’ αυτούς το κοντινότερο υποκατάστημα, το κλείσιμο του δεν θα είναι μόνο συρρίκνωση της περιοχής, αλλά και του κράτους.
  Το σύμβολο (e-) που σημαίνει ηλεκτρονική συναλλαγή, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να το αντιληφθούν οι κάτοικοι της περιοχής, των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ξεπερνά τα 70 έτη, οπότε οι περισσότερες συναλλαγές όπως αντιλαμβάνεστε γίνονται με φυσική παρουσία στο υποκατάστημα.
  Η περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, βιώνει την παρακμή και την εγκατάλειψη που από τα χρόνια της κρίσης κλιμακώνεται, ενώ η Αδριανούπολη της Τουρκίας η οποία βρίσκεται σε απόσταση 15χλμ. από την Ορεστιάδα, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια . Η λύση σ’ αυτή τη μάστιγα είναι η θεραπεία και όχι ο ακρωτηριασμός.
  Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το κόστος λειτουργίας του, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της περιοχής, είναι χαμηλό, θεωρώ πως είναι θέμα πολιτικής βούλησης η διατήρηση της υπάρχουσας δομής και πιστεύω ότι πρέπει να διορθώσετε άμεσα αυτή την σημαντική παράλειψη.