Άρθρο 6 Περιουσία, Λογιστική και Οικονομική Λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών και του e–Ε.Φ.Κ.Α.

Προστίθεται άρθρο 70Α στον ν. 4387/2016 ως εξής:
1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικούς διαδόχους τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν.3461/2006.
2. Το λογιστικό και οικονομικό έτος του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο κλάδος Επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισμό και καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις.
3. Ο προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α., περιλαμβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
4. Μέχρι την 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α. όπως κατατέθηκε προ της μετονομασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης κλεισίματος λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) οι οικονομικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 (Α’ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..
7. Για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1-3-2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
8. Οι συμβάσεις τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α. .
9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..
10. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. Το άρθρο 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65Α/24-4-2019) εφαρμόζεται και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου

 • Με βάση τη νομοθεσία περί ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές εάν μια εταιρεία με ενεργητικό και πωλήσεις μερικών εκατομμυρίων και άνω ενός ορίου εργαζομένων έχει υποχρέωση να ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

  Ο ΕΦΚΑ των δισεκατομμυρίων από ποιους ελέγχεται με βάση το νέο σας νόμο?

  Επίσης, στις 11/8/2014 υπέβαλα Μηνυτήρια αναφορά στις Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές με τα εξής στοιχεία:

  from: Davos Panayiotis
  to: Τμήμα Α Δ2 ΚΥ ΣΔΟΕ info , financialpolice@hellenicpolice.gr
  cc: ggdad@justice.gov.gr
  date: Aug 11, 2014, 1:53 PM
  subject: Απάτη κατά του ΙΚΑ – Διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων

  η εξέλιξη της οποίας αγνοείται ….. Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στη Μήνυση μου στις παραβιάσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων αναφορικά με την παραβίαση του νόμου περί σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και ιδίως της παράνομης απόκρυψης του Αναλογιστικού Ελλείμματος τους το οποίο και οδήγησε στην κατάρρευση των Ταμείων στην Ελλάδα.

  Εάν κάποιος αναζητήσει την εξέλιξη της δικογραφίας ΑΒΜ Ω 2014/109 και Ω 2015/83 που ενσωματώθηκε στην 109 της Εισαγγελίας Αθηνών θα εντυπωσιαστεί από τα πήγαινε και έλα της σχετικής δικογραφίας η οποία ως δια μαγείας κατέληξε ύστερα από σημαντικά χαμένο χρόνο στην Εισαγγελία Διαφθοράς (αυτή για την οποία ακούγονται εντυπωσιακά πράγματα στα πλαίσια των καταθέσεων των ίδιων των Εισαγγελέων στην Επιτροπή διερεύνησης των ευθυνών Παπαγγελόπουλου – σημειωτέον η ανωτέρω αναφορά κοινοποιήθηκε στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης το 2014!!!!)

  Στην Ελλάδα το ασφαλιστικό είναι σαν το αεροπλανάκι την απάτη που έπαιζαν τα παιδιά στο σχολείο με την αρχή βάλε 50 δραχμές και αν φέρεις 10 φίλους σου που θα βάλουν 50 Δραχμές τότε εσύ θα πάρεις 200 Δραχμές.

  Στην Ελλάδα εάν αποκαλύψουμε το πραγματικό αναλογιστικό έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων θα ξεκαθαρίσει η αλήθεια και αν υπάρχουν ή όχι λεφτά για συντάξεις.

  Επίσης, έχουμε αναγάγει τις ασφάλειες σε διαστημική επιστήμη.

  Αντί να έχουμε μια και μοναδική σύνταξη και όλοι να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό και όσοι επιθυμούν είναι εργατικοί και προνοητικοί είτε να επιλέγουν ανώτερες κλίμακες ή ιδιωτική ασφάλιση, εμείς έχουμε κύρια, δευτερέουσα, τριτεύουσα, επικουρική κλπ κλπ…

  Ας πάτε να δείτε πόσα ασφαλιστικά ταμεία κατέρρευσαν από την κακοδιαχείριση και πόσα έχουν σε τσουβάλια παραστατικά ετών ανέλεγκτα …..

  Όταν υπέβαλα τη μηνυτήρια αναφορά μου ο νυν και τότε υπουργός κύριο Βρούτσης ύστερα από έρευνα συνειδητοποίησε (δεν είμαι σίγουρος για αυτό) πόσα ταμεία δεν είχαν καν για δεκαετίες υποβάλλει ισολογισμούς!!!!

  https://www.kathimerini.gr/785818/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/asfalistiko-tameio-xwris-isologismo-gia-27-xronia

  Δεν είδα τον κύριο Βρούτση να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές για την ποινική δίωξη όλων των διοικήσεων των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων, γιατί? μήπως ήταν δικά μας παιδιά?

  Για το λόγο αυτό αφήστε τα κροκοδείλια δάκρυα και τους νόμους επί νόμων και κοιτάξτε να σοβαρευτείτε γιατί υπάρχει κόσμος που τον έχετε καταστρέψει.

  Ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα, έλεγχος από ορκωτούς κάθε χρόνο (η αλήθεια είναι ότι και τη Siemens, τη Novartis, την Ασπίς Πρόνοια κλπ κλπ και αυτές Ορκωτοί τις έλεγχαν ….), ενοποίηση όλων των συντάξεων σε μια και να σταματήσουν στρατιές κόσμου να ασχολούνται με χιλίων ειδών υπολογισμούς χωρίς λόγο … και ας μου πει και εμένα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ….. τι συμβαίνει με τη δικογραφία που έχει ξεκινήσει και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ακουστεί κάτι ….

  Με εκτίμηση

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  http://www.pdavos.gr