Άρθρο 88

Το άρθρο 39 του π.δ. 8/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39
Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων είναι:
α. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος, των συντάξεων λόγω θανάτου και των συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισμών και ΔΣΚΑ.
β. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Συνταξιούχων.
2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος
β. Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος
γ. Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος
δ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου
ε. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ
στ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ
ζ. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος
αα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος.
αβ. Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
αγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων γήρατος που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
αδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αε. Η μέριμνα για τη λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου.
β. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου
βα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ. Η ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
βγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων λόγω θανάτου που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
βδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βε. Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης του θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου.
γ. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ
γα. Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου των χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ Ελβετίας, των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και των υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών.
γβ. Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στο συμψηφισμό συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς και η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
γδ. Η διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γε. Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου/συνταξιούχου.
δ. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων δα. Η μέριμνα για την τήρηση, την ενημέρωση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων. δβ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στο Μητρώο Συνταξιούχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δγ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην κίνηση και στις μεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δδ. Η έκδοση φύλλων μεταβολών προς τους συνταξιούχους.
δε. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων.
δστ. Η παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα.
ε. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ
εα. Η επιμέλεια καταβολής των παροχών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ με τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
εβ. Η τήρηση δεδομένων πληρωμών.
εγ. Η ενσωμάτωση στο σύστημα πληρωμών, των αρχείων αναστολών, ανεκτέλεστων και ανείσπρακτων επικουρικών συντάξεων.
εδ. Η συγκέντρωση στοιχείων και η δημιουργία αρχείου για την αναζήτηση οφειλών από επικουρικές συντάξεις και η αποστολή τους στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ .
εε. Η εισαγωγή οφειλών συνταξιούχων στο σύστημα πληρωμών και η παρακολούθηση της εξόφλησής τους, μετά την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από τις Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης.
εστ. Η παροχή στοιχείων πληρωμών που αφορούν σε κληρονομικά δικαιώματα από μη εισπραχθείσες συντάξεις στις αρμόδιες Διευθύνσεις.
εζ. Η παραμετροποίηση των αιτημάτων για την παροχή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που ανάγονται στη διαδικασία καταβολής των παροχών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
εη. Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης.
εθ. Η επιμέλεια συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήματος των συνταξιούχων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, η έκδοσή τους και η ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.»