Άρθρο 51

Το άρθρο 3 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 3
Διεύθυνση Διοίκησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι:
α. Η αποτελεσματική και λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α.
β. Η προβολή της σημασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης και η ανάδειξη του ρόλου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
γ. Ο εμπλουτισμός της γνώσης για την Κοινωνική Ασφάλιση μέσω διεθνών συνεργασιών
δ. Η άντληση πληροφόρησης για αναπτυξιακά προγράμματα και η μέριμνα για τη συμμετοχή του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε αυτά.
ε. Η ενημέρωση των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
β. Τμήμα Γραμματείας A΄ Υποδιοικητή
γ. Τμήμα Γραμματείας Β΄ Υποδιοικητή
δ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ε. Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας
στ. Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων,
ζ. Τμήμα Γραμματείας Γ’ Υποδιοικητή,
η. Τμήμα Γραμματείας Δ’ Υποδιοικητή.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Γραμματείας Διοικητή:
αα. Η επιμέλεια της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Διοικητή, αβ. Η οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή με τις υπηρεσιακές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες,
αγ. Η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωση του Διοικητή κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του,
αδ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η τήρηση των πρακτικών του.
β. Τμήματα Γραμματείας Α΄, Β’, Γ, Δ΄ Υποδιοικητή:
βα. Η επιμέλεια της αλληλογραφίας των Υποδιοικητών και η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου και αρχείου,
ββ. Η οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών με τις υπηρεσιακές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες,
βγ. Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση των Υποδιοικητών κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
γ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου:
γα. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του
e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη σύνταξη και προώθηση των απαντήσεων στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου,
γβ. Η τήρηση σχετικού αρχείου.
δ. Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας:
δα. Η καθημερινή διαχείριση των πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) που αφορούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στην Κοινωνική Ασφάλιση και η ενημέρωση της Διοίκησης,
δβ. Η σύνταξη Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η προώθησή τους στα ΜΜΕ,
δγ. Η σύνταξη απαντήσεων σε σχετικά δημοσιεύματα που αφορούν στον Φορέα,
δδ. Η επιμέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκησης και των στελεχών της,
δε. Η ενημέρωση των δημοσιογράφων και η διαχείριση αιτημάτων για συλλογή και παρουσίαση ειδήσεων στα ΜΜΕ,
δστ. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση και αξιοποίηση κάθε πληροφορίας από τα ΜΜΕ που αφορά στο Φορέα,
δζ. Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός και η προβολή του συνολικού έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των επιμέρους υπηρεσιών του,
δη. Η επιμέλεια διαφημιστικών ή προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., δθ. Η συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης για σχετικά θέματα που αφορούν στη δημόσια εικόνα του Φορέα,
δι. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού που αφορά στις δράσεις επικοινωνίας και προβολής των υπηρεσιακών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
δια. Η διατύπωση απόψεων διαμόρφωσης του προς ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet), όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο,
διβ. Η διαχείριση της παρουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
διγ. Η επιμέλεια δράσεων που ενισχύουν την ενιαία ταυτότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
διδ. Η ανάληψη δράσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων,
διε. Η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων και ημερίδων, η επιμέλεια ενημερωτικού υλικού για την εξασφάλιση της περαιτέρω προβολής του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
διστ. Η δημοσίευση διαγωνισμών, πλειστηριασμών, δικογράφων κ.λπ. στον Τύπο.
ε. Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων:
εα. Η άντληση πληροφόρησης από τις αρμόδιες Αρχές για χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά, μορφωτικά, οικονομικά, οργανωτικά, τεχνικά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα,
εβ. Η παρακολούθηση της έκδοσης των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων και η αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
εγ. Η μέριμνα για την διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλους Φορείς του Δημοσίου Τομέα,
εδ. Η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών προγραμμάτων στα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
εε. Η εισήγηση στο ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή των προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, η επιμέλεια για την αρτιότητα, η εν γένει προετοιμασία των φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία για την ένταξη των έργων και η αποστολή τους στα αρμόδια όργανα,
εστ. Η αποστολή της απόφασης ένταξης των προγραμμάτων στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν,
εζ. Η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και η υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.),
εη. Η παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απορρέουν από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η έγκαιρη ενημέρωση της Διοίκησης αν διαπιστωθεί παρέκκλιση από αυτές,
εθ. Η αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, προκειμένου να προβούν σε τυχόν αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε τυχόν αντιρρήσεις και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της,
ει. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων του Τμήματος.».