Άρθρο 32

Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προστίθεται άρθρο 36 Α ως εξής:

«Άρθρο 36
Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης
Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον πρώην Ο.Γ.Α., καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
1. α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38 όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, όσοι υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή οι εισφορές μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39.
Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοίχως, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλεπόμενες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 97 σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και όλων των κύριων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας από 6 έως και 10 δωματίων σε όλη την επικράτεια που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
γ) Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
i.Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α..
Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας του της παραγράφου 2 του άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α..
Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α., καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής περίθαλψης του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες εισφορές μισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.
ii. Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονομική περίθαλψη του άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοίχως και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 . Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής της ανωτέρω μειωμένης εισφοράς δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται.
iii. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. από αυτήν την οποία υποχρεωτικά υπάγονται σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και αντίστοιχα η παράγραφος 2 του άρθρου 40, σχετικά με την διαδικασία και την υποβολή της αίτησης επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα.
iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
v. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που υπολείπεται καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα’ και γβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων i έως v της περίπτωσης γ’ εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή, τομέα που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38.
3. α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τομέα, κλάδου ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
β. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38.
4. α. Τα ανωτέρω οριζόμενα στη παράγραφο 3, εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3.β καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992.
β. Σε περίπτωση μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή εργασία ή την έμμισθη εντολή καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του ελεύθερου επαγγελματία και υπέρ ΛΑΕ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.
6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παρ.1 α. του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 36 Α
Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης
και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης
1. Χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί ως 31-12-2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.
2. Χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 1-1-2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
3. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί μετά την 1-1-2017 και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:
Χρόνος ασφάλισης με τον οποίο θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθώς και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από 1.1.2017 και εντεύθεν, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του παρόντος.
Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς.
β. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα, του ν.4387/2016, όπως ισχύει.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 19:23 | Τ.Π.

  Στον επανυπολογισμό των παλαιών κύριων συντάξεων για τον προσδιορισμό της προσωπικής διαφοράς, που έγινε, δεν έχει ληφθεί υπόψιν τυχόν παράλληλη ασφάλιση του ασφαλισμένου, τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, δεν υπολογίστηκε η προσαύξηση των βαρέων επαγγελμάτων, ο Δ.Τ.Κ., κλπ.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:05 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Σύμφωνα με τον σχολιασμό μας στο Άρθρο 24 – Αντικατάσταση του Άρθρου 8 του Ν. 4387/2016 «Ανταποδοτική σύνταξη» και στο Άρθρο 28 – Αντικατάσταση του Άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 «Ανταποδοτική σύνταξη» προτείνεται η μη συσχέτιση των εισφορών με οιαδήποτε εργασιακή ενασχόληση και η ακριβής συσχέτιση των καταβολών με τις εισφορές. Ως εκ τούτου τα άρθρα αυτά είναι περιττά. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η κατάργηση του Άρθρου 36 και η μη εισαγωγή του Άρθρου 36Α.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:20 | Βασίλης Μ.

  Αντιγράφω από το Άρθρο 32, 4α

  »Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.»
  Για να είμαστε ειλικρινείς με βαση αυτή την διατύπωση έχουν εν μέρει δίκιο οι υπηρεσίες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ που δεν έχουν δώσει μέχρι τώρα την επιπλέον παροχή (μερικοι την αποκαλουν προσαύξηση) σε κανενα μετα τις 12-5-2016. Αλλά από την άλλη αποτελεί δείγμα πρωτοφανους ανικανότητας να έχουν περάσει 4 σχεδόν χρόνια και να μην έχει βρεθεί ο τρόπος απόδοσης στους δικαιούχους της επιπλέον παροχής.
  Νομίζω μια λύση είναι να δοθουν λεπτομερεις οδηγιες με παραδείγματα στις υπηρεσίες με την εξης μορφη:
  πχ Μηχανικος με επιπλέον εισφορές 150€ το μηνα απο το 1985 που αντιστοιχεί σε συνταξιμο μισθό……έως το 2016 που παραλληλα ειχε κυριο Ταμειο πχ το ΤΑΠ ΟΤΕ η ΤΑΠ ΔΕΗ, η επιπλέον παροχή υπολογίζεται ως εξής..
  πχ Δικηγόρος με επιπλέον εισφορες 160€ το μηνα απο το 1986 έως το 2016 που ειχε παραλληλα ειχε κύριο ταμειο το ΤΑΠ Εθνικής Τράπεζας κτλ.
  πχ Ιατρός με επιπλέον εισφορες 200€(εννοειται θα δοθεί ο τύπος αναπροσαρμογής ώστε να αναχθουν σε ημερομηνία απονομής της επιπλέον παροχής) που είχε παραλληλα σαν μισθωτός στο ταμειο της κλινικής ταδε και ταδε κτλ.
  Είναι αυτονόητο ότι οι οδηγίες θα συνοδευονται και απο εφαρμογή πληροφορικής με παραμέτρους καταλληλες για την καθε επιμέρους μεταβλητή.
  ευχαριστω

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:36 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Όι διπλωματούχοι Μηχανικοί από την ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ -ΔΕΔΔΗΕ με ασφάλιση τόσο στο ΤΑΠ-ΔΕΗ όσο και στο ΤΣΜΣΔΕ (μόνον κύρια σύνταξη), που συνταξιοδοτηθήκαμε μετά το 2016 μας χορηγήθηκε σύνταξη από το ΤΑΠ-ΔΕΗ
  με επιφύλαξη ως προς τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,
  ο οποίος θα προσμετρηθεί αργότερα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, χωρίς όμως να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη από ΤΣΜΕΔΕ.
  Αναζητήσαμε τους λόγους της μη χορήγησης της παράλληλης σύνταξης μας τόσο από το ΤΑΠ-ΔΕΗ/ΤΣΜΕΔΕ όσο και από τα γραφεία του ΕΦΚΑ της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα. Η απάντηση που έχουμε λάβει έως τώρα είναι ότι ο ΕΦΚΑ δεν διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό/αλγόριθμο για τον υπολογισμό της παράλληλης σύνταξης, δηλαδή αυτής που προέρχεται από το ΤΣΜΕΔΕ.
  Επειδή λοιπόν, το εν λόγω θέμα εκκρεμεί για εμάς σχεδόν εδώ και τρεία (3) χρόνια, αλλά και από πληροφορίες που διαθέτουμε ουδεμία παράλληλη σύνταξη δεν έχει χορηγηθεί από τον Μάιο του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του Νόμου 4387/2016, κάνουμε έκκληση όπως επιλυθεί άμεσα με το εν λόγω Νομοσχέδιο το θέμα αλγόριθμου/λογισμικού και έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη που δικαιούμεθα.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί σε όλους τους συναδέλφους μας συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσκολίας λόγω αυτής της μεγάλης καθυστέρησης.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:25 | Βασίλης Μπελιάς

  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι καλό.
  Όμως, πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα και για τις παράλληλες συντάξεις από ΤΣΜΕΔΕ που δεν έχουν εκδοθεί από τον Μάιο του 2016 και στην δική μου περίπτωση από 31/1/2019 λόγω έλλειψης κάποιου λογισμικού όπως έχει πληροφορήσει ο ΕΦΚΑ.
  Ο υπολογισμός ειλικρινα μου φαινεται της »πλακας», ειδικα με τις σημερινες δυνατότητες της πληροφορικής.
  Μάλιστα αφου υπαρχουν ηλεκτρονικα όλα τα αρχεια εισφορων μας στο πρωην ΤΣΜΕΔΕ. Η μόνη δικαιολογία που μπορει να γίνει αποδεκτη ειναι οτι δεν υπαρχουν διαθεσιμα τα χρήματα.
  Ο υπολογισμός ειναι ακριβως ίδιος και για τους αιτουντες την »προσαυξηση» συνταξιουχους γιατρους και νομικους.
  Παρακαλούμε να δώσετε οδηγίες για την άμεση εφαρμογή της διάταξης.
  Με εκτίμηση
  Β. Μπελιας

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 21:43 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ

  Όι διπλωματούχοι Μηχανικοί από την ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ -ΔΕΔΔΗΕ με ασφάλιση τόσο στο ΤΑΠ-ΔΕΗ όσο και στο ΤΣΜΣΔΕ (μόνον κύρια σύνταξη), που συνταξιοδοτηθήκαμε μετά το 2016 μας χορηγήθηκε σύνταξη από το ΤΑΠ-ΔΕΗ
  με επιφύλαξη ως προς τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,
  ο οποίος θα προσμετρηθεί αργότερα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, χωρίς όμως να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη από ΤΣΜΕΔΕ.
  Αναζητήσαμε τους λόγους της μη χορήγησης της παράλληλης σύνταξης μας τόσο από το ΤΑΠ-ΔΕΗ/ΤΣΜΕΔΕ όσο και από τα γραφεία του ΕΦΚΑ της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα. Η απάντηση που έχουμε λάβει έως τώρα είναι ότι ο ΕΦΚΑ δεν διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό/αλγόριθμο για τον υπολογισμό της παράλληλης σύνταξης, δηλαδή αυτής που προέρχεται από το ΤΣΜΕΔΕ.
  Επειδή λοιπόν, το εν λόγω θέμα εκκρεμεί για εμάς σχεδόν εδώ και τρεία (3) χρόνια, αλλά και από πληροφορίες που διαθέτουμε ουδεμία παράλληλη σύνταξη δεν έχει χορηγηθεί από τον Μάιο του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του Νόμου 4387/2016, κάνουμε έκκληση όπως επιλυθεί άμεσα με το εν λόγω Νομοσχέδιο το θέμα αλγόριθμου/λογισμικού και έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη που δικαιούμεθα.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί σε όλους τους συναδέλφους μας συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσκολίας λόγω αυτής της μεγάλης καθυστέρησης.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 17:50 | ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Όι διπλωματούχοι Μηχανικοί από την ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ -ΔΕΔΔΗΕ με ασφάλιση τόσο στο ΤΑΠ-ΔΕΗ όσο και στο ΤΣΜΣΔΕ (μόνον κύρια σύνταξη), που συνταξιοδοτηθήκαμε μετά το 2016 μας χορηγήθηκε σύνταξη από το ΤΑΠ-ΔΕΗ
  με επιφύλαξη ως προς τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,
  ο οποίος θα προσμετρηθεί αργότερα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, χωρίς όμως να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη από ΤΣΜΕΔΕ.
  Αναζητήσαμε τους λόγους της μη χορήγησης της παράλληλης σύνταξης μας τόσο από το ΤΑΠ-ΔΕΗ/ΤΣΜΕΔΕ όσο και από τα γραφεία του ΕΦΚΑ της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα. Η απάντηση που έχουμε λάβει έως τώρα είναι ότι ο ΕΦΚΑ δεν διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό/αλγόριθμο για τον υπολογισμό της παράλληλης σύνταξης, δηλαδή αυτής που προέρχεται από το ΤΣΜΕΔΕ.
  Επειδή λοιπόν, το εν λόγω θέμα εκκρεμεί για εμάς σχεδόν εδώ και τρεία (3) χρόνια, αλλά και από πληροφορίες που διαθέτουμε ουδεμία παράλληλη σύνταξη δεν έχει χορηγηθεί από τον Μάιο του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του Νόμου 4387/2016, κάνουμε έκκληση όπως επιλυθεί άμεσα με το εν λόγω Νομοσχέδιο το θέμα αλγόριθμου/λογισμικού και έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να μας χορηγηθεί η παράλληλη σύνταξη που δικαιούμεθα.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί σε όλους τους συναδέλφους μας συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσκολίας λόγω αυτής της μεγάλης καθυστέρησης.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:46 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κ. Θωμά Γεωργάκη την 6-02-2020. Το σχετικό σχόλιο είναι απλό, ολοκληρωμένο και κατανοητό. Το Υπουργείο θα πρέπει να το μελετήσει και να το λάβει σοβαρά υπόψη του, ώστε το νέο ασφαλιστικό να μην αδικεί τους παλαιούς συνταξιούχους.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:29 | ORESTIS

  Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. α
  «1. α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38 όπως ισχύει.»

  Δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 38 υπάγονται(;) όλοι οι διαχειριστές των νομικών προσώπων, είτε αμοίβονται είτε όχι, θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για τα τα τεκμαρτά και ανύπαρκτα εισοδήματα διαχείρισης, εφόσον οι συνολικά καταβληθείσες από διαφορετική μισθωτή απασχόληση (πλην των τεκμαρτών αμοιβών διαχείρισης) εισφορές, ξεπερνούν την δεύτερη κλάση του άρθρου 39.
  Με τον τρόπο αυτό θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο, άτομο που είναι μη αμοιβόμενος διαχειριστής σε π.χ. πέντε νομικά πρόσωπα, να πρέπει να καταβληθούν αθροιστικά για το άτομο αυτό εισφορές που αντιστοιχούν σε 5 μισθούς, οι οποίοι μισθοί ουδέποτε καταβλήθηκαν και ουδέποτε εκπέστηκαν από τα έσοδα των επιχειρήσεων.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 10:19 | Αθανάσιος Γεωργόπουλος

  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι πολύ καλό.
  Όμως, πρέπει να υπάρξει άμεση μέριμνα και για τις παράλληλες συντάξεις από ΤΣΜΕΔΕ που δεν έχουν εκδοθεί από τον Μάιο του 2016 και στην δική μου περίπτωση από 1/4/2018 λόγω έλλειψης κάποιου λογισμικού όπως έχει πληροφορήσει ο ΕΦΚΑ.

  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Γεωργόπουλος

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 00:41 | Θωμάς Γεωργάκης

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης νομίζω ότι, η επιπλέον παροχή που χορηγείται για τον έως 31/12/2016 παράλληλο μη αξιοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης, πρέπει να αφορά και στους ήδη έως τις 12/05/2016 συνταξιούχους από έναν πρώην φορέα που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν πρόσθετο παράλληλο χρόνο ασφάλισης, που δεν αξιοποιήθηκε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Προτείνω λοιπόν, να προστεθεί στο τέλος του υπό α. στοιχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α, νέο εδάφιο ως εξής:
  «Η επιπλέον αυτή παροχή, χορηγείται και σε αυτούς που ήδη μέχρι τις 12/05/2016 λαμβάνουν σύνταξη από έναν πρώην φορέα που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν πρόσθετο παράλληλο χρόνο ασφάλισης που δεν αξιοποιήθηκε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 12/05/2016 από αυτούς τους ήδη πριν τις 12/05/2016 συνταξιούχους, οι οποίες υποβλήθηκαν προκειμένου να λάβουν την προσαύξηση της σύνταξής τους που προκύπτει από τον επιπλέον μη αξιοποιηθέντα παράλληλο χρόνο ασφάλισής τους, και οι οποίες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, τα οικονομικά τους αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής».

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 19:22 | Νάθαν Γιεχασκιέλ

  Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται η αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης, είτε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε για την προσαύξηση σύνταξης. Ο νόμος θα είναι άδικος και τρωτός, αν επιλεκτικά εφαρμοστεί η «παροχή» αυτή, μόνο στους «νέους» συνταξιούχους.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 19:45 | Θωμάς Γεωργάκης

  Για λόγους αποσαφήνισης των όρων ισχύος των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο του υπό α. στοιχείου της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α’, προτείνω να προστεθεί μετά το τρίτο εδάφιο του υπό α. στοιχείου της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α’, ως εξής:
  «Η επιπλέον παροχή για τον πρόσθετο έως 31/12/2016 παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται χωρίς να ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές παράλληλης ασφάλισης, δηλαδή ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης και το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης».

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 14:01 | Καρκαντζός Ιωάννης

  Να διασφαλισθεί η ανταποδοτικότητα της Ειδικής Προσαύξησης των μονοασφαλισμένων μισθωτών μηχανικών ή αυτοαπασχολουμένων η οποία καταργήθηκε το 2016 , αλλά έως τότε ήταν ο κύριος πυλώνας της σύνταξης .
  Να υπάρξει σαφής διατύπωση στο αρθρο 32/36 Α που αναφέρεται σε χρόνο παράλληλης απασχόλησης ,με την διαφορά όμως για την περίπτωση των μονοασφαλισμένων μηχανικών , πρόκειται για την επιπλέον εισφορά της Ειδικής Προσαύξησης πέραν της εισφοράς του κλάδου της Κύριας Σύνταξης ,δηλαδή παράλληλη ασφάλιση/εισφορά στο ίδιο ταμείο το ΤΣΜΕΔΕ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 15:00 | Βαγγελης Τ

  Σας παρακαλώ, να μεριμνήσετε για την ίση μεταχείριση των παράλληλα απασχολούμενων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον καλύπτουν τα ελάχιστα όρια μηνιαίων εισφορών, θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις εισφορές της δεύτερης απασχόλησης. Είτε αυτά τα άτομα είναι μισθωτοί με ταυτόχρονη απασχόληση τ.ΟΑΕΕ, είτε μισθωτοί με τ.ΟΓΑ, είτε μισθωτοί με Τίτλο κτήσης, είτε τ.ΟΑΕΕ με ΟΓΑ κ.ο.κ. Προφανώς, δεν μιλάμε για περιπτώσεις καταστρατήγησης της πολύ παλιότερης δυνατότητας, π.χ. με ελάχιστες ημέρες μισθωτής εργασίας μέσα σε κάθε μήνα, αλλά για ποσά εισφορών που θα καλύπτουν πλήρως, όπως αναφέρθηκε, τα ελάχιστα όρια για να θεωρείται κάποιος πλήρως απασχολούμενος μέσα στον μήνα.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 13:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο άρθρο αυτό σχετικά με τα ένσημα των παράλληλα ασφαλισμένων,ιδίως για τις περιπτώσεις όπου η μισθωτή απασχόληση δεν ισχύει για ολόκληρο μήνα, αλλά για λιγότερες ημέρες (π.χ. λόγω πρόσληψης, απόλυσης, απουσίας κ.λπ.), όπως και για την απεικόνιση της ασφάλισης. Υπάρχει περίπτωση οι αποδοχές της μισθωτής έστω και για μισό μήνα (π.χ. 12 ένσημα) να υπερκαλύπτουν την ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 39 (δεδομένου ότι ο μισθωτός είναι και αυτοαπασχολούμενος). Σε αυτή την περίπτωση θα φαίνεται ασφάλιση με 12 ένσημα ως μισθωτός, αλλά για την αυτοαπασχόληση δεν προκύπτει κάπου ο χρόνος ασφάλισης, καθώς η σχετική πλατφόρμα φαίνεται να ασχολείται μόνο με καταβολές και οφειλές και καθόλου με τον χρόνο ασφάλισης. Συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν μεγάλες αδικίες με το ασφλιστικό ιστορικό των ασφλισμένων αυτών.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 12:53 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Είμαι Πολιτικός Μηχανικός ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΌ 27-6-2000 υποχρεωτικά ΜΟΝΟ στο κλάδο Κύριας Σύνταξης και ΟΧΙ στους κλάδους ΥΓΕΙΑΣ,Επικουρικής ασφάλειας και Εφάπαξ καθόσον παράλληλα ήμουν και Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού(Ασφάλεια Δημοσίου).Από το 2016 και μετά πληρώνω στον ΕΦΚΑ(πρώην ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ), μαζί με την εισφορά για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης υποχρεωτικά και εισφορά για τον κλάδο Υγείας παρόλο που δεν ήμουν ασφαλισμένος στο κλάδο αυτό γιατί πλήρωνα και εξακολουθώ να πληρώνω ασφάλεια Υγείας με τη μισθοδοσία- σύνταξη του Δημοσίου.Θεωρώ ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, χωρίς επιπλέον παροχές. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας όπως με το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο καταργηθεί η διάταξη του 2016 ώστε να πληρώνω για το Κλάδο Υγείας ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, με τη παρακράτηση που διενεργείται κάθε μήνα από το Δημόσιο και να μην πληρώνω επιπλέον εισφορά Υγείας στον ΕΦΚΑ(πρώην ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ).

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 10:26 | ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Αναφορικά με την υποχρεωτική ασφάλιση των μισθωτών διπλωματούχων Μηχανικών στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών ΕΛΠΠ (που καταργήθηκε την 31 Δεκ. 2016),ευελπιστούμε και θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να υπάρξη μέριμνα για την χορήγηση ποσοστιαίας παροχής για τις καταβληθείσες εισφορές στον φορέα αυτό (που θεωρείτο ως κύρια σύνταξη).

  Προς επίρρωση του αιτήματος αναφέρω τα παρακάτω:
  Η προσωπική μου συνεισφορά στον ΕΛΠΠ εκκινεί από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1983 και περατούται με την κατάργηση του του ασφαλιστικού φορέα. Επιπλέον δε εχουν εξαγοραστεί-μετά από πρότρυνση του ασφαλιστικού φορέα ΕΛΠΠ – περίπου 24 πλασματικοί μήνες σύμφωνα με ειδική διάταξη του φορέα κατά την δεκαετία του 1990.Είναι λοιπόν προφανές και δίκαο να συνυπολογιστούν και τα πλασματικά έτη στην αντα-απόδοση του αναμενόμενου μερίσματος.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 21:20 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δώστε κίνητρα τους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε νa συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τα 40 έτη ασφάλισης. Μη μειώνετε τους συντελεστές αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη ασφάλισης και εξασφαλίστε έτσι πρόσθετες εισφορές και φόρους από εκείνους που θα έχουν σαν κίνητρο την υψηλότερη σύνταξη κατά 2% ετησίως εφόσον θα συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τα 40 έτη.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 21:49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 32 (το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 36-36Α’ του Ν4387/16) περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης σε έτερο φορέα (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) πέραν του κύριου Φορέα Ασφάλισης.
  Ο προβλεπόμενος στο υπόψη άρθρο τρόπος υπολογισμού της συντάξεως είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως αυτός αναφέρεται στο Ν4387/16, δηλαδή υπολογίζεται «με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0.075% για κάθε έτος μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, ο δε συντάξιμος μισθός προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς».
  Προκειμένου να γίνει κατανοητή και εν συνεχεία εφαρμόσιμη η παραπάνω διατύπωση εξεδόθη η υπ’ αριθ. Πρωτ./Φ 80.000/ΟΙΚ 58967/77/Δ29.17/29-12-2017 διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία η σύνταξη για σαράντα έτη ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 687.79€, υπολογιζομένου ως εξής:
  Παράλληλη σύνταξη: 20 (μονάδες εισφοράς) Χ 40 (έτη ασφάλισης) Χ 0.075% Χ 1,146.32 (συντάξιμες αποδοχές οι οποίες προκύπτουν από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Ιανουαρίου 2019 (φύλλο επανυπολογισμού)) = 687.79€
  έναντι
  της αρχικώς απονεμηθείσης συντάξεως των 1,018.95€, δηλαδή μειωμένη κατά 34% περίπου.
  Πώς, επομένως, προβλέπεται να αντιμετωπισθεί η παραπάνω διαφορά μεταξύ της απονεμηθείσης και της νέας συντάξεως σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση Νόμο;

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 03:41 | Φ. Δελλαπόρτας

  Διαβάζοντας τα σχόλια και άλλων πολιτών για το θέμα της παράλληλης ασφάλισης σημειώνω τα εξής:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΣ και λογικότατα για λόγους ίσης μεταχείρισης ζητούν να ισχύσει και για τους συνταξιούχους πριν από 13-5-16 (ισχυ του Νομου Κατρούγκαλου) το να δοθεί και σε αυτούς η επί πλέον παροχή για παράλληλη ασφάλιση χωρίς την ύπαρξη προϋποθέσεων χρόνου και ηλικίας.

  Β. Να ενημερώσω τους σχολιάζοντες αλλά κυρίως τους συντάκτες του νομοσχεδίου ότι εγώ παρότι είμαι (νέος) συνταξιούχος με το Νόμο Κατρουγκαλου (απο 13-5-16 δηλ)από τον ένα κύριο φορέα μου (ΤΑΠΟΤΕ) και ενώ διαθέτω 31 χρόνια παράλληλης και υποχρεωτικής εκ του Νόμου ασφάλισης στον άλλο κύριο φορέα στο ΤΣΜΕΔΕ (έως τις 12-5-16)και ενώ το προβλέπει ρητά ο νόμος Κατρούκαλου να δοθεί ΚΑΙ η προσαύξηση της παράλληλης ασφάλισης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ εδω και σχεδόν 4 χρόνια από την ισχύ του Νόμου (και της έναρξης συνταξιοδότησής μου από τον ένα φορέα)!!!
  Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι δεν υφίσταται κατάλληλο λογισμικό για 4 χρόνια από την ισχύ του νόμου!

  Πρέπει νομοτεχνικά να περιληφθούν τροποποιήσεις, προσθέσεις παραγράφων κλπ ώστε να ξεκαθαριστούν πλήρως τα σημεία Α και Β με το νέο νόμο

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 12:41 | Κώστας Τσιάμης

  Παρακαλώ, επισημάνω την εξής περίπτωση, αναφορικά με την επίμαχη οδυνηρή διάταξη (υποπερ. iv της περ. γ) της παρ. 1 του άρ. 32):

  Έμμισθος συνάδελφος που έχει επτά (7) έμμισθες εντολές σε διαφορετικούς εργοδότες θα καταβάλλει ΜΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
  Αντίθετα
  Έμμισθος συνάδελφος που έχει δύο (2) έμμισθες εντολές σε δύο ανώνυμες εταιρείες συμφερόντων του ίδιου φυσικού προσώπου θα καταβάλλει ΔΥΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

  Το δεύτερο έχει το απατηλό, αστήρικτο και αστείο «επιχείρημα» ότι γίνεται για να μην καταστρατηγηθεί ο Νόμος.

  Και σας ερωτώ είναι δυνατόν επιχειρηματίας να ιδρύσει δεύτερη εταιρεία που θα του στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να γλυτώσει 200 με 250 ευρώ μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ?

  Και μάλιστα μιλάμε για ήδη ιδρυθείσες από πολλών ετών εταιρείες στις οποίες προσφέρω διαφορετικού είδους νομικές υπηρεσίες !!!

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 10:44 | Παρασκευη

  Να μην πληρώνουν διπλες εισφορές όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 09:29 | Κώστας Τσιάμης

  Με σεβασμό αγαπητέ κ. Βασίλη Σ. θα διαφωνήσουμε. Από πού προκύπτει ότι δεν πληρώνονται διπλές(2) εισφορές. Αυτό θα μπορούσε να ειπωθεί μόνο για τους αγρότες (που είναι και οι πολυπληθέστεροι πολιτικοί πελάτες της εκάστοτε Κυβέρνησης) όχι όμως για τους λοιπούς ασφαλισμένους μισθωτούς που είναι παράλληλα και αυτοαπασχολούμενοι. Εις επίρρωσιν των ως άνω, παραθέτω τα εξής :
  Δυστυχώς, μάλλον δεν έχει γίνει αντιληπτό η τόσο χειρουργικά τεθείσα διάταξη της υποπερ. iv της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32, που τροποιεί το άρ. 36 τουν. 4387 : «iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.»
  Συνοψίζοντας, εάν δεν κινηθούμε οι λοιποί, πλην αγροτών, μισθωτοί και παράλληλα αυτοαπασχολούμενοι για την κατάργηση της προπαρατεθείσας διάταξης (ενδεικτικά : έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κλπ.) θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο των ΔΙΠΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, τις οποίες οι συνάδελφοί μας αυτοαπασχολούμενοι δεν σήκωσαν ΠΟΤΕ ! Γι αυτό, εάν δεν αγωνισθούμε και το χειρότερο εάν δεν το αντιληφθούμε, όσο είναι νωρίς πριν την ψήφισή του, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
  Ας μας συμπαρασταθούν, επιτέλους και οι συνδικαλιστές των επαγγελματικών μας οργανισμών (πρόεδροι ΔΣΑ, εμμίσθων δικηγόρων, ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΙΣΑ κ.λπ.)και να μην κοιτούν το πλήθος των αμίσθων συναδέλφων, που δεν θίγεται ή εάν θέλετε «αγωνίζονται» για την κατάργηση της αύξησης των 15€ μηνιαία …… αστείο γεγονός …..
  Το παρόν αποτελεί και σάλπισμα αφύπνισης των εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών, ιατρών, λογιστών κ.λπ., διότι μάλλον περί άλλων τυρβάζονται !!!

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 08:57 | Γιάννης

  Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της υγειονομικής περίθαλψης.
  Θα έπρεπε όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ να καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της υγειονομικής περίθαλψης.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 20:58 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Από τα σχόλια των πολιτών γίνεται κατανοητό ότι με το νέο Νόμο είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα κατωτέρω:

  α. Εάν η επιπλέον παροχή της παράλληλης ασφάλισης αφορά και τους παλαιούς συνταξιούχους (πριν τον Μαϊο 2016).

  β. Εάν η επιπλέον παροχή είναι οικονομικά συμφέρουσα σε σχέση με την ανταποδοτική σύνταξη που θα πάρουν όταν θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον έτερο Φορέα ασφάλισης.

  γ. Να αποσαφηνιστεί ο υπολογισμός της επιπλέον παροχής καθότι από τα αναγραφόμενα στο σχετικό άρθρο είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

  δ. Εάν η επιπλέον παροχή θα συμψηφίζεται με τη θετική προσωπική διαφορά των παλαιών συνταξιούχων.

  Επίσης είναι αναγκαίο οι σχετικοί Νόμοι να είναι ποιο επεξηγηματικοί και να μην δημιουργούν δυσκολίες κατανόησης στους πολίτες, διότι αναγκάζονται να καταφεύγουν άσκοπα σε εργατολόγους με αμφίβολο αποτέλεσμα.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 15:26 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΧΑΙΡΕΤΕ Η (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΟΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ 25 ΕΤΗ ΑΝΑΤΡΑΠΗΚΕ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Β» ΦΟΡΕΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)ΩΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ¨ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΩΡΑ, ΜΕ ΛΙΓΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 18:03 | Θωμάς Γεωργάκης

  Θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια στο δεύτερο εδάφιο του υπό α. στοιχείου της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α’ ότι η επιπλέον παροχή για τον πρόσθετο έως 31/12/2016 παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές παράλληλης ασφάλισης, δηλαδή ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης και το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | Φ. Δελλαπόρτας

  Λαμβάνω σύνταξη από το ΤΑΠΟΤΕ από 13-5-16 δηλ με βάση το Νομο Κατρουγκαλου
  Η προσαύξηση για το παραλληλο χρόνο του ΤΣΜΕΔΕ των 31 ετών που διαθέτω και που προβλέπεται στο Νομο Καντρουγκαλου να δοθεί σαν ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ δοθει ακόμα μετά από σχεδόν 4 χρόνια!!!. Είναι μια κατάφωρη αδικία που πρέπει να θεραπευτεί, διότι δεν εφαρμόζεται ο Νόμος παρότι το προβλέπει σαφώς.Αλλάζει κάτι με τις διατάξεις του προς ψηφιση Νόμου επ αυτού?. Θα έχουμε πάλι αναμενόμενες εγκυκλίους, νέα λογισμικά κλπ? Πρέπει να προστεθεί κάποια παράγραφος στο άρθρο που να τα διευκρινίζει αυτά?

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 15:18 | ΣΟΦΙΑ Μ.

  Πρέπει να προβλεφθεί στο νόμο ότι σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2016 ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με ευθύνη των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών φορέων με το συμφερότερο τρόπο για τον ασφαλισμένο και εφόσον δικαιούται δύο ανταποδοτικές συντάξεις να απονέμονται από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο θα κατατεθεί η αίτηση συνταξιοδότησης ο οποίος θα έχει και την ευθύνη για τον συμφερότερο υπολογισμό. Ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια και πιθανόν να επιλέξει λανθασμένα να συνυπολογιστεί ο χρόνος που διανύθηκε στον ΕΦΚΑ μετά την 1η/1/2017 στον ένα ή τον άλλο από τους δύο φορείς που ασφαλιζόταν παράλληλα μέχρι τις 31/12/2016, ενώ γίνεται μπαλάκι από τον ένα φορέα στον άλλο και δεν μπορεί να βρει άκρη. Αλλιώς τι νόημα έχει η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων στον ενιαίο ΕΦΚΑ;
  Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που εκτός της παράλληλης ασφάλισης υπάρχουν και διαστήματα με διαδοχική ασφάλιση.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 15:34 | Θωμάς Γεωργάκης

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης νομίζω ότι, η επιπλέον παροχή που χορηγείται για τον έως 31/12/2016 παράλληλο μη αξιοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης, πρέπει να αφορά και στους ήδη έως τις 12/05/2016 συνταξιούχους από έναν πρώην φορέα που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν πρόσθετο παράλληλο χρόνο ασφάλισης, που δεν αξιοποιήθηκε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Προτείνω λοιπόν, να προστεθεί στο τέλος του υπό α. στοιχείο της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α, νέο εδάφιο ως εξής:
  «Η επιπλέον αυτή παροχή, χορηγείται και σε αυτούς που ήδη μέχρι τις 12/05/2016 λαμβάνουν σύνταξη από έναν πρώην φορέα που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν πρόσθετο παράλληλο χρόνο ασφάλισης, που δεν αξιοποιήθηκε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 12/05/2016 από αυτούς τους ήδη πριν τις 12/05/2016 συνταξιούχους, οι οποίες υποβλήθηκαν προκειμένου να λάβουν την προσαύξηση της σύνταξής τους, που προκύπτει από τον επιπλέον μη αξιοποιηθέντα παράλληλο χρόνο ασφάλισής τους, και οι οποίες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, τα οικονομικά τους αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής».

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 09:29 | Αντωνία Γ.

  Το πνεύμα του νόμου είναι ότι μισθωτός πλήρους απασχόλησης δεν επιβαρύνεται με εισφορές αν ασκεί και άλλη δραστηριότητα. Σωστά μέχρι εδώ.

  Για τους τίλτους κτήσης γιατί δεν υπάρχει αναφορά;

  Είμαστε αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι που πληρωνόμαστε με τίλτο κτήσης για απογευματινή απασχόληση. Γιατί να επιβαρυνθούμε με ΕΦΚΑ 20%?

  Έχει ξεκινήσει το νέο οικονομικό έτος και νέες συμβάσεις και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να ανοίξουμε πάλι μπλοκάκι?

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 08:44 | ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

  Για όσους έχουν ένσημα Βαρέα και Ανθυγιεινά, να υπολογίζονται καθ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου και όχι μόνο τα 1000 ένσημα μιν τα τελευταία 17 χρόνια του εργασιακού βίου.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 00:37 | Θεόδωρος Λέκκας

  Για λόγους ισονομίας, η απαλλαγή από την καταβολή διπλών εισφορών όσων μισθωτών εργάζονται και ως αυτοαπασχολούμενοι να επεκταθεί και στους μισθωτούς που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες . Είτε να δίνεται η επιλογή της καταβολής παράλληλων εισφορών σε όσους το επιθυμούν. Επειδή προκύπτει διάκριση, τυχόν προσφυγή στα δικαστήρια θα δημιουργήσει ζητημα νομιμότητας της εν λόγω διάταξης.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 23:31 | Ιωάννης

  Eίμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ασκώ αγροτική δραστηριότητα. πλήρωνα 185 ευρώ.Με το νέο νομοσχέδιο πόσο θα πληρώνω;
  Σχόλια

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 19:48 | Τάκης Χαριτος​

  Ελπίζω ο νέος νόμος στο θέμα των παροχών στους παράλληλα παλαιούς (προ νόμου Κατρουγκαλου)ασφαλισμένους να είναι αρκετά σαφής και να μη χρειάζονται «ερμηνευτικές εγκύκλιοι » και περίτεχνα λογισμικά προκειμένου να εφαρμοσθούν.
  Τελικά πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι η να είναι τόσο ασαφείς έτσι ώστε τελικά να μη νομοθετεί η εκλεγμένη Βουλή των Ελλήνων αλλά κάποιος υπάλληλος μέσω κάποιας εγκυκλίου ;

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Σε συνέχεια προηγούμενου σχόλιου (25-01-2020 13:34) θα ήθελα να προσθέσω τα κατωτέρω:

  α.Στο σχετικό άρθρο δεν γίνεται κατανοητό εάν η επιπλέον παροχή που χορηγείται για χρόνο παράλληλης ασφάλισης έως την 31-12-1916, αφορά και σε όσους έχουν είδη συνταξιοδοτηθεί από ένα πρώην Φορέα που εντάχθηκε στον Ε. Φ.Κ.Α.

  β. Στον προηγούμενο ασφαλιστικό Νόμο(Κατρούγκαλου) η επιπλέον παροχή για χρόνο παράλληλης ασφάλισης αφορούσε μόνο τους νέους ασφαλισμένος(Μαϊος 2016), παρόλο που επανυπολογίστηκαν όλες παλαιές συντάξεις.

  γ. Φρονώ ότι η αδικία αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη στο νέο Νόμο και να δίνεται η δυνατότητα στους παλαιούς συνταξιούχους να αιτηθούν επιπλέον παροχή
  για χρόνο παράλληλης ασφάλισης σε έτερο Φορέα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 13:16 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ 4α ΑΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4387/2016 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΗ .ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ 25ΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ ΓΛΚ

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν μία ασφαλιστική εισφορά τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της υγειονομικής περίθαλψης, οι μισθωτοί που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα θα πληρώνουν και ασφαλιστική εισφορά της υγειονομικής περίθαλψης. Θεωρώ ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ασφαλισμένων και θα πρέπει εφόσον ο μισθωτός καταβάλλει με την μισθωτή του εργασία τις ασφαλιστικές εισφορές της κύριας σύνταξης και της υγειονομικής περίθαλψης (άνω του ορίου που θέτει το άρθρο) να μην καταβάλλει άλλη εισφορά.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:50 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Στο σχετικό άρθρο δεν διευκρινίζεται εάν η παράλληλη ασφάλιση δύναται να αξιοποιηθεί και από τους παλαιούς συνταξιούχους για τη χορήγηση επιπλέον παροχής.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 13:34 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Η επιπλέον παροχή για χρόνο παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31-12-2016, πρέπει να αφορά και τους παλαιούς συνταξιούχους.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:47 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Το σχετικό άρθρο δεν διευκρινίζει εάν η επιπλέον παροχή αφορά και τους παλαιούς συνταξιούχους.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:49 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Η επιπλέον παροχή για παράλληλη ασφάλιση η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αφορά και όσους είδη έχουν πάρει σύνταξη ή όχι;

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 10:27 | ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  ε τον νόμο κατρουγκαλου, οι αγρότες που έχουν και εισόδημα από επιχειρήσεις μπορούσαν να γραφτούν στον ογα και να πάρουν την ιδιότητα του κατά κύριο επαγγελμα αγρότη, με αποτέλεσμα να συμμετεχουν σε προγράμματα αγροτικής αναπτυξης (σχέδια βελτίωσης, νεοι αγρότες κλπ), εφ όσον το αγροτικό εισόδημα ειναι 51% του συνόλου και ο χρονος απασχόλησης στα αγροτικα τουλάχιστον 30%, με το παρόν νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται τι θα συμβει με τους κατά κυριο επαγγελμα αγρότες. Οι δεσμευση που είχαν οι εν λόγω ηταν σε πολλες περιπτωσεις για 10 χρονια να διατηρούν την ιδιότητα του κατά κύριο επαγγελμα αγρότη. Τι θα συμβεί με ττο παρόν νομοσχέδιο, θα ειναι αναγκαίο να διακόψουν την επιχειρηματική δραστηριότητα? Και αν συμμετεχουν και σε κάποιο πρόγραμμα επιχειρηματιών που ειναι αναγκαίο να εχουν την επιχείρηση ανοιχτη για κάποια χρόνια ακόμη? Θα αναγκαστούν ννα επιστρεψουν τα χρήματα? Αυτό συμβαινει γιατι με τον παρόν νομοσχεδιο διακρίνεται ηη ασφάλιση των αγροτών και των επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων, ενώ με το παλιότερο υπήρχε η δυνατότητα να εγγραφούν στον πρωην ογα.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 09:08 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31-12-2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν διευκρινίζεται εάν η επιπλέον παροχή δύναται να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συνταξιούχους. Δηλαδή εάν αυτή η επιπλέον παροχή αφορά και τους παλαιούς συνταξιούχους ή μόνο τους νέους. Για παράδειγμα συνταξιούχος που πήρε σύνταξη το 2015 δικαιούται επιπλέον παροχή για παράλληλο χρόνο ασφάλισης ή όχι;Εφόσον επανυπολογίστηκαν οι παλαιές συντάξεις θα ήταν άδικο η εν λόγο παροχή να μην αφορά και όσους από τους παλαιούς συνταξιούχους, δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χρόνο παράλληλης ασφάλισης.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 08:52 | Βασίλης Σ.

  Επιτέλους υλοποιήθηκε το αυτονόητο, μισθωτός που είναι παράλληλα και αυταπασχολούμενος, δεν πληρώνει πλέον 2 εισφορές.

  Όμως, με τους τίτλους κτήσης τι γίνεται?
  Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος (άρα πλήρη απασχόληση και ασφάλιση) και παράλληλα δουλεύω το απόγευμα σε ερευνητικά προγράμματα στο πανεπιστήμιο και πληρώνομαι αυτή τη στιγμή με τίτλο κτήσης.
  Γιατί να πληρώσω 2η ασφάλιση για τον τίτλο κτήσης 20,28% επί του καθαρού?

  Δε θα πρέπει στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί να προβλεφθεί τώρα και αυτή η υποπερίπτωση.
  Μισθωτοί πλήρους απασχόλησης που πληρώνονται παράλληλα και με τίτλο κτήσης να μην πληρώνουν 2η εισφορά για τον τίτλο!

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 08:20 | Απόστολος Μπάλλας

  Δεν διευκρινίζεται τι θα γίνει με τους μισθωτούς που επιπλέον έχουν μια περιστασιακή απασχόληση για την οποία αμείβονται με τίτλο κτήσης.

 • 24 Ιανουαρίου 2020, 23:59 | ΧΗΜΙΚΟΣ

  Έχω εργαστεί ως Χημικός σε εταιρεία απολύμανσης έχοντας συμπληρώσει 4720 ένσημα ΒΑΡΕΑ και Ανθ(105), το 2018 όπου έκλεισε η εταιρεία,ενώ παράλληλα εργαζόμουν και εργάζομαι ως καθηγητής σε φροντιστήρια, έχοντας συμπλhρώσει μέχρι το 2019 1324 ένσημα στο ασφαλιστικό πακέτο 101 και 439 ένσημα στο 103.
  Είμαι ασφαλισμένος πρίν το 1992.
  Δεν είναι κρίμα κύριε υπουργέ να χάνω το δικαίωμά μου για πλήρη σύνταξη στα 62, επειδή δεν θα έχω συμπληρώσει 1000 βαρέα τα τελευταία 17 χρόνια γιατί ακόμα είμαι 48.
  Εγώ θα προσπαθήσω να βρώ εργασία πάλι σαν αυτήν που έκανα σχεδόν 16 χρόνια, όπου τα δέκα χρόνια η χώρα πέρασε σφοδρή οικονομική κρίση,αλλά αν δεν βρώ,γιατί να το χάσω αυτό το δικαίωμα;