Άρθρο 70

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Γ ως ακολούθως:
«Άρθρο 21Γ
Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι:
α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ, των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών
β. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ
γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου
αγ. Ο υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
αε. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αστ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ
βα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. . Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ. Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βε. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βστ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
βζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
γα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ. Η διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι η ακόλουθη:
Απονέμει τις συντάξεις γήρατος και λόγω θανάτου για τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:27 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ / ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Σε περίπτωση μη δημιουργίας ξεχωριστής Διεύθυνσης κατοίκων εξωτερικού (άρθρο 68) προτείνουμε να οριστεί η Α’ Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων αρμόδια για την υποδοχή και επεξεργασία όλων των συνταξιοδοτικών αιτημάτων (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) των κατοίκων εξωτερικού για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε στο σχόλιο του άρθρου 68, με περισσότερα τμήματα απονομών.
  Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών συμβάσεων Βορείου Ελλάδος να επεξεργάζεται τα συνταξιοδοτικά αιτήματα (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου ) των ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με χρόνο ασφάλισης στην Ε.Ε. , Ε.Ο.Χ., Ελβετία και χωρών ΔΣΚΑ και χωρική αρμοδιότητα των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 71.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 10:46 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων θα πρέπει να οριστεί ως default institution στο EESSI και ως φορέας υποδοχής, επεξεργασίας των συνταξιοδοτικών αιτημάτων και απονομής συντάξεων όλων των κατοίκων εξωτερικού (ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετια και Χωρών ΔΣΚΑ. Οι ξένοι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ένα σημείο στο οποίο θα αποστέλλουν τα συνταξιοδοτικά αιτήματα των κατοίκων εξωτερικού καθώς είναι δύσκολο να γνωρίζουν αν θα πρέπει να στείλουν το αιτημα στην Βόρεια ή στην Νότια Ελλάδα ασφαλισμένων που η ασφάλιση τους καθορίζεται από πρώην τόπο κατοικίας, πρώην τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας, τόπο γένησσης κλπ. Εξάλλου και μέχρι σήμερα όλα τα αιτήματα των κατοίκων εξωτερικού επεξεργαζόντουσαν μόνο στην Αθήνα. Συμφωνώ με την χωρική κατανομή σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα αλλά ΜΟΜΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
  Στην υποπαράγραφο α.α. χρείαζεται η προσθήκη «λόγω αναπηρίας».
  Στην παράγραφο 4 χρείαζεται η προσθήκη «λόγω αναπηρίας».
  Η προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου 4 είναι «4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι η ακόλουθη:
  Απονέμει τις συντάξεις γήρατος αναπηρίας και λόγω θανάτου καθώς και όλων των επιδομάτων (απόλυτης αναπηρίας και παραπληγικού) για τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης καθώς και όλων των κατοίκων εξωτερικού»