Άρθρο 93

Το άρθρο 45 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 45
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτηρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των κτηρίων ιδιοκτησίας του.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές Μονάδες:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων β. Τμήμα Μελετών γ. Τμήμα Κατασκευών δ. Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
δα. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών δβ. Τμήμα Κατασκευών δγ. Τμήμα Συντήρησης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων
αα. Η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα, των ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των μισθωμένων χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ. Ο διαχωρισμός των αιτημάτων σε αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε αυτά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε πενταετές πρόγραμμα ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
αγ. Η ενημέρωση των Διευθύνσεων Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν άμεση επέμβαση κατά προτεραιότητα.
αδ. Η διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν.
αε. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η μέριμνα για την έγκρισή αυτών καθώς και η μέριμνα για την έγκριση της πίστωσης από τα αρμόδια όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
αστ. Η διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.
αζ. Η μέριμνα για την κατάρτιση των συμβάσεων για τη μελέτη και την κατασκευή των τεχνικών έργων.
αη. Ο έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ), των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των λογαριασμών των εργοληπτών καθώς και ο έλεγχος της αμοιβής των μελετητών.
αθ. Η τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα αντικείμενα και στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης.
αι. Ο συντονισμός του συνόλου των θεμάτων τεχνικής φύσης σε όλη την επικράτεια καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
αια. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και γραμματειακή υποστήριξη του Ανώτατου Τεχνικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών της Διεύθυνσης.
β. Τμήμα Μελετών
βα. Η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση και εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, η σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
ββ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης μελετών, η αξιολόγηση των μελετών και η παραλαβή των συμβάσεων.
βγ. Η επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
βδ. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
βε. Ο έλεγχος κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτηρίων.
βστ. Ο έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης και η μέριμνα της εξασφάλισης αυτών.
βζ. Η σύνταξη και ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση και εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
βη. Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών (οικοδομικού υλικού, ανάλυση χώρων), τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (πλην ηλεκτρονικού).
βθ. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, υποδομών και εξοπλισμού κλασσικής τηλεφωνίας και μεταφορικών μέσων.
βι Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα.
βια. Η μέριμνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Τμήμα Κατασκευών
γα. Η εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων.
γβ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γδ. Η διαχείριση και επίλυση νομικών θεμάτων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
γε. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
γστ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
γζ. Η σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
4. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
αα. Η συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μισθωμένων χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ. Ο διαχωρισμός των αιτημάτων σε αυτά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (π.χ. επικινδυνότητα) και σε αυτά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης ή αξιοποίησης.
αγ. Η διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν.
αδ. Ο συντονισμός για την εγκατάσταση των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας.
αε. Η εκπόνηση μελετών για την επισκευή, διαρρύθμιση και εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
αστ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης μελετών, η αξιολόγηση των μελετών και η παραλαβή των συμβάσεων.
αζ. Η επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
αη. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
αθ. Ο έλεγχος κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτηρίων.
αι. Ο έλεγχος των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης και η μέριμνα της εξασφάλισης αυτών.
αια. Η σύνταξη και ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την επισκευή, διαρρύθμιση και εξωραϊσμό κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αιβ. Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών (οικοδομικού υλικού, ανάλυση χώρων), τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (πλην ηλεκτρονικού).
β. Τμήμα Κατασκευών
βα. Η εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων.
ββ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βγ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βδ. Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
βε. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
βστ. Η σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
γ. Τμήμα Συντήρησης
γα. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών ή/και επίβλεψη τους για εγκατάσταση, απεγκατάσταση μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού κλασσικής τηλεφωνίας (τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικές συσκευές), καθώς και του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου (φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές κ.λπ.), η εκτέλεση των σχετικών εργασιών ή/ και η επίβλεψη τους.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Φορέα.»