Άρθρο 99

Το άρθρο 72 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 72
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α. Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., προΐσταται ο εκάστοτε προϊστάμενος αυτού.
β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
γ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.»