Άρθρο 60

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Γ ως εξής:
«Άρθρο 14Γ
Διευθύνσεις : Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
1. Ο επιχειρησιακός στόχος των Διευθύνσεων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και παροχών εφάπαξ , η απονομή των συντάξεων και παροχών εφάπαξ αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Το αντικείμενο κάθε Διεύθυνσης προσδιορίζεται ως εξής:
α. Α’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας, επικουρικής και εφάπαξ για δικαστικούς και πολιτικούς υπαλλήλους
β. Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας, επικουρικής και εφάπαξ για υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ειδικών Κατηγοριών
γ. Γ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας, επικουρικής και εφάπαξ για υπαλλήλους ΟΤΑ
δ. Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας, επικουρικής και εφάπαξ για Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας
3. Οι Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα συγκροτούνται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Α’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
αα. Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης , Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Πολιτικών Υπαλλήλων
αβ. Β’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης , Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Δικαστικών και υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης
αγ. Γ’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης , Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Εκπαιδευτικών και υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας
αδ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών
αε. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
β. Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
βα. Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα ΝΠΔΔ
ββ. Β’Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Ειδικών Κατηγοριών
βγ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών
βδ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
γ. Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
γα. Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων ΟΤΑ
γβ. Β’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων ΟΤΑ
γγ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών
γδ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
δ. Γ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
δα. Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων
δβ. Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής-Τμήμα σωμάτων ασφαλείας
δγ. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών
δδ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
4. Οι αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής:
α. Ο κανονισμός των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών συντάξεων και παροχών εφάπαξ. Η πληρωμή των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ μέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονομής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α.
β. Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας.
γ. Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων.
δ. Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε. Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών στην έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων της ΕΕ ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο).
στ. Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η διαπίστωση του συντάξιμου της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου.
ζ. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων-λειτουργών σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας.
η. Η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων.
θ. Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη
ι. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
ια. Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων αρμοδιότητας του Τμήματος για κύρια σύνταξη.
5. Οι αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Α’ , Β’ Γ’ Τμήματα Απονομής Κύριας Σύνταξης , Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής:
αα. Ο κανονισμός των αντίστοιχων κύριων, συντάξεων και. Η πληρωμή των αντίστοιχων κύριων συντάξεων μέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονομής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α,
αβ. Η έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους για πληρωμή,
αγ. Η έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,
αδ. Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων,
αε. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων,
αστ. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης,
αζ. Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά την παροχή στοιχείων από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων
β. Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών:
βα. Η διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα, η χορήγηση τριμήνου σύνταξης και η αναζήτηση με σχετική καταχώριση στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται,
ββ. Η χορήγηση ή διακοπή επιδομάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
βγ. Η εκκαθάριση και η διενέργεια μεταβολών στις καταβαλλόμενες συντάξεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
βδ. Η αναστολή, ο περιορισμός, η επαναχορήγηση και ο χωρισμός σύνταξης, καθώς και η εκκαθάριση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
βε. Οι έλεγχοι των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και η απογραφή των δικαιούχων πολιτικών συντάξεων,
βστ. Οι καταλογισμοί των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
βζ. Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
βη. Η έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και κληρονόμων, θανόντων συνταξιούχων στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου συνταξιούχου και ανάληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από το λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν,
βθ. Η διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η διατύπωση σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και η εκτέλεση πράξεων του,
βι. Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την προσαρμογή των εφαρμογών Πληροφορικής στις νέες νομοθετικές διατάξεις, την επίλυση προβλημάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών
γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών:
γα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
γβ. Η διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος,
γγ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών,
γδ. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
6. Με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του λογισμικού πληρωμών στο ΟΠΣ η αρμοδιότητα της πληρωμής θα μεταφερθεί στη Διεύθυνση Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α’,Β’Γ’Δ’ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα είναι η ακόλουθη:
Απονέμουν τις συντάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας».

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 23:14 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Η δημιουργία τεσσάρων (4) Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων αν παραμείνει στα χαρτιά (ως γράμμα του νόμου) και δεν υπάρξει στελέχωση με το ανάλογο και ικα-νό προσωπικό, όχι μόνο δεν θα λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η μοναδική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου αλλά θα οδηγήσει (χωρίς να θέλω να κιν-δυνολογίσω) σε περαιτέρω επιδείνωση της υπάρχουσας απαράδεκτης κατάστασης .
  Θα επισημάνω επίσης, ότι στα Τμήματα που απαρτίζουν τις Διευθύνσεις Απονομής είναι ανισοβαρής η κατανομή των υπαγομένων στην δικαιοδοσία τους προσώπων (πχ δεν νοείται η ύπαρξη Τμήματος με αρμοδιότητα την απονομή των συντάξεων μόνο σε δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστικούς). Θα πρέπει να υπάρξει αναδιάταξη και θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει έναν »μπούσουλα» ο Οργανισμός της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους (ΠΔ 142/2017 ΦΕΚ 181 Β΄) πριν την κατάργησή της. Θεωρώ πάντως βέβαιο ότι η Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου θα έχει υποβάλει την πρότασή της για την ευρυθμότερη λειτουργία των Διευθύνσεων που συστήνονται .

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 21:16 | Δημητρης

  Εις το ορθον το 3γ με το 3δ

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:10 | Δημήτρης

  To 1δ που έχει αναγραφεί ως Γ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα θα πρέπει να γίνει Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα και στο 1γ αντίστροφα.