Άρθρο 67

Το άρθρο 21 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 21
Διεύθυνση Στ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης είναι:
α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας καθώς και των χωρών μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας καθώς και των χωρών μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
2. Η Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Υποδιεύθυνση Αναπηρίας με Τμήματα Α΄,Β’,Γ’ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας
β. Υποδιεύθυνση Ατυχημάτων με Τμήματα Α΄,Β’ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων
γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
δ. Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης
ε. Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: ζα. Τμήμα Δ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας ζβ. Τμήμα Γ΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων ζγ. Τμήμα Β’ Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄, Β, Γ’ και Δ’ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας
αα. Η παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας των κατοίκων της Ελλάδας, των κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
αβ. Ο υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη αναπηρίας.
αδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
αε. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αστ. Η αναστολή ή διακοπή της σύνταξης αναπηρίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αη. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β. Τμήματα Α΄,Β΄ και Γ’ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων
βα. Η παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω ατυχήματος των κατοίκων της Ελλάδας, των κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
ββ. Ο υπολογισμός των συντάξεων ατυχημάτων καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βγ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ατυχήματος.
βδ. Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
βε. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
βστ. Η αναστολή ή διακοπή της σύνταξης λόγω ατυχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
βη. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
γ. Τμήματα Α’ και Β’ Ενστάσεων και Προσφυγών
γα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ. Η διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
δ. Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης
δα. Η δημιουργία, η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου Αναπήρων και Ανίκανων προς εργασία λόγω επαγγελματικής ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος.
δβ. Η μέριμνα και ο προγραμματισμός για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
δγ. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αναπήρων ή των ανίκανων προς εργασία.
δδ. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των συνταξιούχων λόγω ατυχήματος ή αναπηρίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι λόγοι συνέχειας της συνταξιοδότησης.
δε. Η τήρηση και η επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων, που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης η ακόλουθη:
Απονέμει τις συντάξεις αναπηρίας για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας.»

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | ΣΣΣ

  ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 67

  28 Ιανουαρίου 2020, 23:52 | Max A Bent
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να καθαρίσετε τα χρέη σας ή χρειάζεστε ένα δάνειο συμμετοχικού κεφαλαίου για τη βελτίωση της επιχείρησής σας; Έχετε απορριφθεί από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς; Χρειάζεστε ενοποίηση δανείου ή υποθήκη; Δεν ψάχνετε πια, όπως είμαστε εδώ για να κάνετε όλα τα οικονομικά σας προβλήματα ένα πράγμα του παρελθόντος. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Αυτό είναι Υποθήκες Οικονομικών Ωκεανών. Προσφέρουμε δάνεια σε όσους ενδιαφέρονται για ένα λογικό επιτόκιο 2%. Η σειρά κυμαίνεται από 5.000,00 Ευρώ έως 100.000.000,00 Ευρώ κατ ‘ανώτατο όριο.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 23:52 | Max A Bent

  Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να καθαρίσετε τα χρέη σας ή χρειάζεστε ένα δάνειο συμμετοχικού κεφαλαίου για τη βελτίωση της επιχείρησής σας; Έχετε απορριφθεί από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς; Χρειάζεστε ενοποίηση δανείου ή υποθήκη; Δεν ψάχνετε πια, όπως είμαστε εδώ για να κάνετε όλα τα οικονομικά σας προβλήματα ένα πράγμα του παρελθόντος. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Αυτό είναι Υποθήκες Οικονομικών Ωκεανών. Προσφέρουμε δάνεια σε όσους ενδιαφέρονται για ένα λογικό επιτόκιο 2%. Η σειρά κυμαίνεται από 5.000,00 Ευρώ έως 100.000.000,00 Ευρώ κατ ‘ανώτατο όριο.