Άρθρο 52

Το άρθρο 5 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 5
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων είναι:
α. Η νομική υποστήριξη του έργου και των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β. Η μελέτη και η επεξεργασία διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
γ. Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η υποβοήθησή τους στο έργο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ο εντοπισμός προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους.
ε. Η παροχή κατευθύνσεων και η υποστήριξη των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
2. Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Μισθωτών,
β. Τμήμα Μη-Μισθωτών,
γ. Τμήμα Επικουρικής και Εφάπαξ,
δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Μισθωτών: Η νομική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν σε μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ, στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, καθώς και στις σχετικές υποθέσεις του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
β. Τμήμα Μη-Μισθωτών: Η νομική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που αφορούν στις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.), Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) και Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
γ. Τμήμα Επικουρικής και Εφάπαξ. Η νομική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών που αφορούν σε θέματα των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ του τ.ΕΤΕΑΕΠ.
δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης:
δα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου και της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων,
δβ. Η παραλαβή επιδοθέντων δικογράφων.,
δγ. Η τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων δικογράφων και εισερχομένων εγγράφων,
δδ. Ο έλεγχος των δικογράφων και εισερχομένων εγγράφων, η ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων, η επιμέλεια για τη χρέωση των νέων δικογράφων και η οργάνωση του αρχείου νέων και εκκρεμών δικογραφιών,
δε. Η διαχείριση των κατασχέσεων εις χείρας του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως τρίτου,
δστ. Η μέριμνα για την έκδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ),
δζ. Η διαχείριση των υποβαλλομένων ερωτημάτων και των εκδιδομένων γνωμοδοτήσεων,
δη. Η διαχείριση των πρακτικών ή πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Επιστημονικού Συμβουλίου και των υποβαλλομένων από τους δικηγόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. προεισηγήσεων,
δθ. Η έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση δικηγόρων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα Ποινικά Δικαστήρια, η έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη συνεργαζομένων δικηγόρων κατά περίπτωση με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή τις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
δι. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση αρχείων και η αναπαραγωγή των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
δια. Η διαχειριστική υποστήριξη σε θέματα οικονομικά, προσωπικού, υλικού και πληροφορικής και επικοινωνιών,
διβ. Η μέριμνα για τη συλλογή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και διατύπωση προτάσεων,
διγ. Η συγκέντρωση στοιχείων από τις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής,
διδ. Η διαχειριστική υποστήριξη στην τήρηση των νόμιμων προθεσμιών και στην παράσταση των δικηγόρων στα αρμόδια δικαστήρια.
4. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορεί να απασχολούνται δικηγόροι, στους οποίους ανατίθεται κατά περίπτωση ο χειρισμός δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., με αμοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3Ε του άρθρου 62 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων μπορεί να ασκούνται υποψήφιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
6. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Γραφείο ΝΣΚ και στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. αντίστοιχα έχουν, με μόνη την ιδιότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από το νόμο για την παράσταση και υπεράσπιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών και ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την αμετάκλητη περαίωση των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί.»