Άρθρο 82

Στο π.δ. 8/2019 προστσίθεται άρθρο 29Ζ ως εξής:
«Άρθρο 29 Ζ
Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών

1. Η Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:
α. Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου,
β. Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων,
γ. Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων,
δ. Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών,
ε. Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,
στ. Πρόνοιας Ξενοδοχουπαλλήλων,
ζ. Πρόνοιας Λιμενεργατών,
η. Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,
θ. Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
2. Η Α’ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ
Οι αρμοδιότητες της Α’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με τον νόμο.
αβ) Η μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης. Η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και λοιπών συναφών απαιτήσεων. Η διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
αγ) Ο υπολογισμός και η επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αδ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών.
αε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αστ) Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
αζ) Ο έλεγχος των εργοδοτών για την εξακρίβωση της έγκαιρης και πλήρους καταβολής των εισφορών εκ μέρους τους.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ (ασφαλισμένων των Τομέων: α) Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων β) Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών, και γ) Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ))
βα) Η έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
ββ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
βγ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Η επιμέλεια για την διαβίβαση των ανωτέρω αποφάσεων στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ (ασφαλισμένων των Τομέων: α) Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, β) Πρόνοιας Λιμενεργατών, γ) Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ))
γα) Η έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
γβ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
γγ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Η επιμέλεια για την διαβίβαση των ανωτέρω αποφάσεων στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ (ασφαλισμένων των Τομέων: α) Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, β) Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων και γ) Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ))
δα) Η έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
δβ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
δγ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Η επιμέλεια για την διαβίβαση των ανωτέρω αποφάσεων στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

  • 4 Φεβρουαρίου 2020, 14:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Θ./ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

    Υφίσταται πολύ σοβαρή παράλειψη σχετικά με τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, άρθρο 2, παράγραφος 5, εδάφιο Β, περίπτωση ια και ι).
    Συγκεκριμένα δεν περιλήφθηκαν ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και ο Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, σε κάποια από τις Α’, Β΄ και Γ’ διευθύνσεις εφάπαξ παροχών (άρθρα 82, 83, 84 του σχεδίου νόμου), το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία χορήγησης εφάπαξ παροχών στους συνταξιούχους συναδέλφους μας, από τις 01.03.2020 και έπειτα.
    Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η συνέχιση λειτουργίας Τοπικού Τμήματος Εφάπαξ Παροχών Θεσσαλονίκης όπως συμβαίνει σήμερα, για την έγκαιρη-σωστή εξυπηρέτηση και την αποφυγή ταλαιπωρίας των συνταξιούχων συναδέλφων μας.
    Παρακαλούμε για την έγκαιρη διόρθωση των παραπάνω παραλείψεων.