Άρθρο 92

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:
«Άρθρο 44Α
Διεύθυνση Στέγασης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στέγασης είναι η στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιεί καθώς και των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις οικείες ΔΥΠΕ.
2. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητων,
β. Τμήμα Στέγασης,
γ. Τμήμα Συντήρησης.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητων
αα. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού πολυκατοικίας και την εύρυθμη λειτουργία αυτής.
αβ. Η ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για την περιοχή της Αττικής και η διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή.
αγ. Η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και η πρόσληψη και ασφάλιση του απαιτούμενου και αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των ακινήτων αυτών.
αδ. Η παρακολούθηση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πάγιων εξόδων και έκτακτων δαπανών και γενικά δαπανών κάθε είδους που προκύπτουν από τη στέγαση των υπηρεσιών.
αε. Η παρακολούθηση και διαχείριση των ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα οποία ακίνητα παραχωρήθηκαν προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ σύμφωνα με τον ν. 4238/2014 (Α΄38).
β. Τμήμα Στέγασης
βα. Η σύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και η μέριμνα για την έγκρισή τους.
ββ. Η διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, η μέριμνα για τη σύνταξη των απαιτούμενων προδιαγραφών καθώς και η μέριμνα για τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.
βγ. Ο συντονισμός για την υλοποίηση της εγκατάστασης των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.
βδ. Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας.
βε. Η μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).
βστ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησής τους.
βζ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βη. Η διατήρηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Τμήμα Συντήρησης
γα. Η μέριμνα για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ. Η μέριμνα για εγκατάσταση, απεγκατάσταση μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού κλασσικής τηλεφωνίας (τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικές συσκευές), καθώς και του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου (φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές κ.λπ.), η εκτέλεση των σχετικών εργασιών ή και η επίβλεψή τους.
4. Η Διεύθυνση Στέγασης δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υποδομών στέγασης των υπηρεσιών του Φορέα.»

  • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:54 | Γ.Δ.

    Άρθρο 92
    Από το εδάφιο αδ. της παραγράφου 3 του άρθρου 44Α, πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «και γενικά δαπανών κάθε είδους».

  • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:43 | Γ.Δ.

    Άρθρο 92
    Από το εδάφιο αβ. της παραγράφου 3 του άρθρου 44Α, πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «πάσης φύσεως».