Άρθρο 41

Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 37 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012. Το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Το άρθρο 37 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά:
α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α` 58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρ.. ΕΤΕΑΜ με το π.δ. 284/1992 (Α` 145).
3. Από 1.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας αναλαμβάνουν εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.
5. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά:
α. Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία – απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών βάσει της ανωτέρω περίπτωσης 4β ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης
β. Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).».

  • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:58 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

    Η υποχρέωση εισφορών για επικουρική ασφάλιση αποτελεί κρατιστική παρέμβαση. Όποιος επιθυμεί μπορεί να αυξήσει τις εισφορές του ώστε να λάβει υψηλότερη σύνταξη. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης.

  • 3 Φεβρουαρίου 2020, 16:19 | Απόστολος Παπαδόπουλος

    1.Σύμφωνα με την παρ 1β του άρθρου αυτού, όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης,υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης.Το ερώτημα κύριε Υπουργέ είναι:Σε ποιο φορέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ ή οποιουδήποτε άλλου,υπάγονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων; 2.Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου αυτού, από 1-1-2021 ασφαλίζονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ προαιρετικά ,μεταξυ των άλλων ..και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξεις νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: α. Ποιά είναι ακριβώς αυτά τα πρόσωπα,μπορούν να εξειδικευθούν; Και β.Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με ποια διάταξη νόμου εξαιρέθησαν από την επικουρική ασφάλιση; ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν μπορούν να εφαρμοστούν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και η εξαίρεσή τους από αυτές και η επαναφορά τους στο συνταξιοδοτικό θεσμό του Δημοσίου είναι μονόδρομος.