Άρθρο 87

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:
«Άρθρο 36Α
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ είναι αρμόδια για την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ και Πληρωμών διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
γ) Τμήμα Εσόδων
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
αα) Η κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η μέριμνα για την εκτέλεση αυτών.
αβ) Η έγκαιρη κατάρτιση των ετήσιων ισολογισμών – απολογισμών.
αγ) Ο σχεδιασμός και η αναμόρφωση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΣΔ).
αδ) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αε) Ο καταμερισμός κοινών δαπανών στους προϋπολογισμούς των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
αστ) Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
αζ) Η εποπτεία των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης.
αη) Η λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ καθώς και των εσόδων του.
αθ) Η υποστήριξη στη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
αι) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.
αια) Η μέριμνα για την εναρμόνιση – τυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου των κλάδων επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αιβ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως συμψηφιστικών εγγραφών και ο έλεγχος των παραστατικών.
αιγ) Η τήρηση του βιβλίου Μητρώου Παγίων και η μέριμνα για την εκποίηση ή καταστροφή αυτών.
β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
βα) Η μέριμνα για την διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για την επάρκεια σε κάθε περίπτωση των Ταμειακών Διαθεσίμων.
ββ) Η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
βγ) Η παρακολούθηση της μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του Ταμείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού και η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων.
βδ) Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου στην ΕΑΠ, για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού με τις πάσης φύσεως αποδοχές του καθώς και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων και η απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
βε) Η έκδοση των βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Ταμείου, η έκδοση βεβαιώσεων καταβολής παροχών πρόνοιας των δικαιούχων του Ταμείου και η ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.
βγ) Η επιμέλεια καταβολής των πάσης φύσεως παροχών, μηνιαίων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων μετά τη διαβίβαση των σχετικών εκκαθαρισμένων καταστάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
βδ) Η εκκαθάριση και η επιμέλεια καταβολής των κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
βε) Η απόδοση των κρατήσεων και φόρων και η σύνταξη των περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόμενες παροχές.
βζ) Η εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης.
βη) Η τήρηση αρχείου των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους.
βιγ) Η εξόφληση των πάσης φύσεως θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου.
γ) Τμήμα Εσόδων
γα) Η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων, η συγκεντρωτική καταγραφή αυτών και η ενημέρωση, όπου απαιτείται των αρμόδιων Τμημάτων Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
γβ) Η λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών (εφαρμογή ΚΕΔΕ), μετά τη διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τα Τμήματα Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
γγ) Η έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για την πορεία εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών (εφαρμογή ΚΕΔΕ).
γδ) Ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
γε) Η αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που δεν αφορούν σε οφειλές εργοδοτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή παροχές πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλλήλων των δύο κλάδων και οι οφειλές ενοικίων.
γστ) Η έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως εισπράξεις από απαιτήσεις των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρόνων, κληρονομικών δικαιωμάτων, ενοικίων και λοιπών οφειλών και η δημιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων για την ανάρτησή τους στη ΓΓΠΣ.»