Άρθρο 71

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Δ ως εξής:
«Άρθρο 21Δ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος είναι:
α. Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Βορείου Ελλάδος για θέματα ασφάλισης και παροχών που προσδιορίζονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ, των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γ. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συμβάσεων
β. Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών
γ. Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ
δ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συβάσεων
αα. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό και την αναγνώριση περιόδων ασφάλισης των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και χωρών ΔΣΚΑ.
αβ. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών.
αγ. Η παροχή πληροφοριών στους ασφαλισμένους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.
αδ. Η επιμέλεια για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων εργαζομένων.
β. Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών
βα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
βγ. Ο υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βε. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βστ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
βζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ. Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ
γα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ. . Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ. Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γε. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γστ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
δ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
δα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ. Η διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
δγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
δε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος είναι η ακόλουθη:
Εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους σε θέματα διεθνών συντάξεων και απονέμει τις συντάξεις γήρατος και λόγω θανάτου για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.»

  • 29 Ιανουαρίου 2020, 10:58 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    Αντίστοιχα με το σχόλιο μου στο άρθρο 70, η αρμοδιότητα για την Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους κατοίκους Ελλάδας που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό και υποβάλλουν το αίτημα τους στην Ελλάδα