Άρθρο 54

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών
1. Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών είναι:
α. Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.
β. Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
γ. Η μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν
δ. Η επικοινωνία με Εργοδότες, Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους για την ενημέρωση τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές
ε. Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση
στ. Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης
2. Η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών διαρθρώνεται σε 3 τμήματα ως ακολούθως:
α. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων
β. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Συντάξεων
γ. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ
δ. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών για θέματα Α.Μ.Ε.Α.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων: αα. Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών και ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ, αβ. Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέματα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ, αγ. Η μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών με θέματα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ, αδ. Η επικοινωνία με Εργοδότες, Ασφαλισμένους για την ενημέρωση τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές, αε. Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση, αστ. Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης Εργοδοτών και Ασφαλισμένων.
β. Τμήματα Β’, Γ΄’ Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα και Συντάξεων και σε Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ: βα. Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα κάθε τμήματος, ββ. Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέματα το αντικείμενο κάθε τμήματος παροχών και συντάξεων, βγ. Η μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών με θέματα παροχών και συντάξεων, βδ. Η επικοινωνία με Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους για την ενημέρωση τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές, βε. Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση, βστ. Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων.
γ. Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε θέματα Α.Μ.Ε.Α.: γα. Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των φυσικών υποκαταστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γβ. Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέματα την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. γγ. Η μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών σε θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των Α.Μ.Ε.Α., γδ. Η επικοινωνία με Ασφαλισμένους, Συνταξιούχους για την ενημέρωση τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές, γε. Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση, γστ. Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α.»

  • 30 Ιανουαρίου 2020, 13:23 | Βικτωρία Ηλιοπούλου

    Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νομικού προσώπου που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ, προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τους ΦΚΑ. Το παραπάνω άρθρο είναι όμοιο με αυτό του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 περί αλληλέγγυας ευθύνης. Μάλιστα για την αλληλέγγυα ευθύνη του άρθρου αυτού του ΚΦΕ προβλέφθηκε, με την τροποποίηση του Ν. 4646/2019, η δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου από τους πρώην διοικητές νομικών προσώπων για την άρση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν ληφθεί σε βάρος τους. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν προέβλεψε την δυνατότητα υποβολής αντίστοιχης αίτησης και για τις ασφαλιστικές οφειλές του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ για άρση των μέτρων κατάσχεσης με βάση την διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015.
    Κρίνω ότι θα έπρεπε να περιληφθεί ειδική ρύθμιση για το θέμα αυτό ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για άρση των μέτρων εκτέλεσης και για τις ασφαλιστικές οφειλές βάσει του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015.