Άρθρο 86

Το άρθρο 36 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι:
α. Η εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο Προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β. Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση.
γ. Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και της κινητής περιουσίας του Φορέα βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών
γ. Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών
δ. Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
ε. Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
στ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»