Άρθρο 15 Χορήγηση Παροχών σε χρήμα

1. Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλουν για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας, ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του τέκνου.
Κάθε αντίθετη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταστατική διάταξη καταργείται .
Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία. Το επίδομα μητρότητας μισθωτής ασφαλισμένης καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου , κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης.
Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Εθνικό Μητρώο Πολιτών η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’134).
2. Ο δικαιούχος επιδόματος ασθενείας υποβάλλει, κατόπιν ταυτοποίησης, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Σε προθεσμία 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης και ενδεικτικά την ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα καταβάλλεται σε λογαριασμό του δικαιούχου.
3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνεται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο υποχρεωτικά αναρτούν στο τέλος κάθε μήνα στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης , τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και της εφαρμογής του άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:16 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ

  Επί του άρ. 15 παρ. 1 (εδ.γ’): Η αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό» είναι λανθασμένη καθώς αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, ήτοι στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». Έτσι, κάθε αναφορά στο παρόν σχέδιο σε «τραπεζικό λογαριασμό» , σε «τράπεζα», σε «πιστωτικό ίδρυμα» οφείλει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από «λογαριασμό πληρωμών» (αντί τραπεζικού λογαριασμού), από «πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018 όπως ισχύει» (αντί του όρου τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα). Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως εκ τούτου η αποκλειστική αναφορά σε λογαριασμό που τηρείται από τραπεζικά/ πιστωτικά ιδρύματα εν προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.).

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 10:50 | Εργαζόμενος σε τομέα ασθένειας που εντάχθηκε

  Οι παροχές σε χρήμα λόγω ασθένειας και οι διαδικασίες θα είναι ίδιες για όλους τους εργαζόμενους των φορέων που εντάσσονται στον e-εφκα του άρθρου 02? Θα ισχύει ο κανονισμός του εντασσόμενου φορέα? Θα ισχύσει ενιαίος κανονισμός παροχών ε-εφκα? Μήπως με την ψήφιση του νόμου όλα τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για όλους ανεξάρτητα σε ποιόν πρώην φορέα ανήκαν?

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 21:12 | Σύζυγος αυτοαπασχολουμενης

  Αν και ο ΕΦΚΑ είναι ενιαίος φορέας ασφάλισης και πρακτικά είναι ενιαία η μεταχείριση στο επίπεδο των εισφορών, στο επίπεδο των παροχών οι ασφαλισμένοι διαχωρίζονται …
  Για παράδειγμα οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν λαμβάνουν επίδομα ασθενείας όπως οι μισθωτοί, παράλληλα οι μητέρες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δικαιούνται επίδομα κύησης λοχείας, ενώ το επίδομα μητρότητας είναι ελάχιστο σε σχέση με των μισθωτών.
  Θα ενοποιηθούν οι παροχές???

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 20:02 | ΝΑΣΟΣ

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ πόσο εύκολο είναι μια απλή διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο που να ρυθμίζει το παρά κάτω
    η 8 εβδομάδες πριν και 9 μετά  τον τοκετό άδεια  μπορεί να γίνουν  4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . η’ & τα δύο μαζί & ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης  & να μπορεί να επιλέγει  η’ 8 πριν & 9 μετά     η’ 4 πριν & 13 μετά ( ας ισχύσουν & τα δυο)
   

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:03 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ   η άδεια κυοφορίαςπου ισχύει σήμερα είναι 8 εβδομάδες πριν την γέννα & 9 εβδομάδες μετά  υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που εξυπηρετεί καλύτερα οι 4 εβδομάδες πριν & 13 μετά . Ανάλογα με της ανάγκες της κυοφορούσης .? Μπορεί να γίνει  κάποια ρύθμιση?
  Ας ισχύουν & οι δυο περιπτώσεις & να είναι στη ευχέρεια της κυοφορούσας να επιλέγει η’ την μία περίπτωση η’ την άλλη