Άρθρο 98

Το άρθρο 55 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 55
Διεύθυνση Μελετών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι:
α. Η πραγματοποίηση μελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
β. Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση διεθνών πρακτικών στα πλαίσια της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών β. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων γ. Τμήμα Δεδομένων δ. Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α. Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών:
αα. Η μέριμνα για την εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος βάσει αρχών, όπως κόστους-οφέλους, με σκοπό την επισήμανση προβλημάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος,
αβ. Η κατάρτιση αναλογιστικών μελετών, σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. γενικώς, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του,
αγ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισμένου πληθυσμού που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση ασφαλιστικών μεγεθών, υπολογισμός σχετικών δεικτών,
αδ. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων,
αε. Η ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε ετήσια βάση,
αστ. Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και ασφάλισης ύστερα από ανάθεση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων:
βα. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και η συνεχής ενημέρωση των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και η παροχή κάθε αναγκαίας τεκμηρίωσης και πληροφόρησης,
ββ. Η παροχή κάθε φύσης επιστημονικής υποστήριξης στα Όργανα Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
βγ. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη συναφών εκθέσεων,
βδ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας, εργατικών ατυχημάτων κ.λπ. του ασφαλισμένου πληθυσμού και η κατάρτιση συναφών εκθέσεων,
βε. Η κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του,
βστ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων μετρήσεων που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης,
βζ. Η εκπόνηση στατιστικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και ασφάλισης ύστερα από ανάθεση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Τμήμα Δεδομένων:
γα. Η μέριμνα για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και η ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων,
γβ. Η συνεργασία με Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνείς Οργανισμούς, Φορείς άλλων Κρατών εκτός ΕΕ, ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης για τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών Διαλειτουργικότητας,
γγ. Η επιμέλεια της συγκέντρωσης, επικαιροποίησης, επεξεργασίας, ταξινόμησης, αποθήκευσης και διανομής όλων των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης,
γδ. Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής δεδομένων όπου είναι αναγκαίο, καθώς και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων.
δ. Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ:
δα. Η συγκέντρωση και παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ,
δβ. Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών, σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των δικαιούχων εφάπαξ παροχών στους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ,
δγ. Η σύνταξη αναλογιστικών μελετών ή η επιμέλεια για την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ,
δδ. Η παρακολούθηση του δείκτη βιωσιμότητας των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ,
δε. Η επιμέλεια για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων όλων των υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και η παραγωγή και σύνταξη των αναφορών που κάθε φορά απαιτούνται για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ,
δστ. Η παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ για τον τρόπο και τον χρόνο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων.»