Άρθρο 68

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
1. Στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών είναι :
α. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) καθώς και η εφαρμογή τους.
β. Ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα της διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Η διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την ΕΕ, με τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
δ. Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών Οργανισμών, της ΕΕ και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του Φορέα στους ως άνω Οργανισμούς.
ε .Η ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών και των διμερών συμβάσεων στην απονομή συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
στ. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
β. Διεύθυνση Α’ Απονομής Διεθνών Συντάξεων
γ. Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συμβάσεων Βορείου Ελλάδος
δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας .»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 14:20 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ / ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Ελβετία & χωρών ΔΣΚΑ) στην δομή της Γ.Δ. Διεθνών Συνεργασιών για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:
  Σταθερό σημείο αναφοράς για τους ξένους φορείς ασφάλισης και αποφυγή σύγχυσης αυτών, δεδομένου ότι όλα τα αιτήματα (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) κατοίκων εξωτερικού επεξεργάζονται μέχρι σήμερα σε όλα τα επίπεδα (πληρωμές, παρακολούθηση, μεταβολές, κλπ.)από την Αθήνα.
  Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την εδαφική αρμοδιότητα μεταξύ των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 20:15 | Αμαλία Λαγουδάκη

  Ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α. αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκο (από πλευράς νομοθεσίας, αλλά και σε εκτελεστικό επίπεδο) αντικείμενο.
  Από εξειδικευμένους στον τομέα αυτό υπαλλήλους του ΕΦΚΑ προτείνεται η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ να πραγματοποιείται ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και όχι σε όλες τις (119) Τοπικές Υπηρεσίες που αναμένεται να δημιουργηθούν στον ΕΦΚΑ.

  Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της Δ/νσης Νομοθεσίας, θα πρέπει να συσταθεί στη Γ.Δ. Διεθνών ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ασφαλισμένων σε κράτη μέλη ΕΕ ή χώρες ΔΣΚΑ) με Τμήματα:
  α) Απονομών Συντάξεων ΕΕ & ΔΣΚΑ,
  β) Ασφάλισης (& Αναγκαστικής Είσπραξης)
  γ) Μητρώου & Παροχών Ασθένειας
  δ) Ενστάσεων & Προσφυγών
  ε) Εκκαθάρισης & Πληρωμών Συντάξεων (για τον έλεγχο Ζωής των εν λόγω ασφ/νων και τη συνέχιση καταβολής των συντάξεων) και
  στ) Τμήμα -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- το οποίο θα παραλαμβάνει όλη την αλληλογραφία (αιτήσεις/έντυπα δικαιώματος Συντάξεων, Παροχών Ασθενείας, Υπαγωγής στην Ασφάλιση, Προσδιορισμού Εφαρμοστέας Νομοθεσίας κ.α.) από τους φορείς ΕΕ-ΔΣΚΑ και θα προωθεί στο αρμόδιο Τμήμα της ίδιας δομής για επεξεργασία και διεκπεραίωση.

  Τουλάχιστον ΔΥΟ (2) ΑΚΟΜΑ Δ/ΝΣΕΙΣ (με παρόμοια δομή, εξαιρουμένου του Τμήματος Πληρωμών) απαιτούνται για την επεξεργασία των αντίστοιχων υποθέσεων, ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  Διασφαλίζεται έτσι η άμεση και ορθή επικοινωνία με τους ξένους φορείς, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων, μειώνονται δραστικά ο χρόνος εκπαίδευσης των υπαλλήλων και τα λειτουργικά έξοδα και αντιμετωπίζεται ευκολότερα η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας. Σήμερα, όπου οι Υπηρεσίες Υποδοχής είναι άλλες από τις αρμόδιες, διαπιστώνονται πολύχρονες καθυστερήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι τελευταίες και να αποσταλεί σε αυτές η αλληλογραφία. Ωστόσο, στο παρόν οργανόγραμμα δεν υφίσταται καν σχετική πρόβλεψη για υπηρεσία/-ες υποδοχής.