Άρθρο 100

Το άρθρο 73 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 73
Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
2. Τμήματα Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. α. Στο Τμήμα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τμήματος αυτού.
β. Στα Τμήματα Μη Μισθωτών και Επικουρικής και Εφάπαξ προΐσταται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έμμισθος δικηγόρος, υπό την προϋπόθεση ότι είχε διατελέσει Νομικός Σύμβουλος ενταχθέντος φορέα. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών ορίζονται από τον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.
3. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών, και Διευθέτησης Αναφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.
4. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
5. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
6. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου /ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
7. Στα Τμήματα που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Δημοσιονομικών.
8. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
9. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
10. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
11. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκτός:
α. Των Τμημάτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, όπου προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
β. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
12. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
14. Σε όλα τα Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται απευθείας στις Γενικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
15. Στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δεδομένων προΐσταται δικηγόρος με έμμισθη εντολή ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.»

  • 28 Ιανουαρίου 2020, 09:55 | Γεώργιος Χαμάκος

    Στο άρθρο 100 παρ. 11: «Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκτός: ….» θα πρέπει να προστεθεί «γ. Των Τμημάτων (α) Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου και (β) Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Οργάνωσης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.» Η προσθήκη αυτή απαιτείται προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης.