Άρθρο 43

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Το άρθρο 80 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής :
«Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α` 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και διορίζονται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών.
3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους,
γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους αναπληρωτές τους,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του,
Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα μέλη των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.
β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ αντιστοιχία με τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α.
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο ΕΤΕΑΕΠ, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
β. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, παρέχεται στον αρμόδιο προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.
4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συμβούλων – συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:
α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και
β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.
γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α` 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 (Α` 137).».

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 03:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

  Η 2η παράγραφος του αρ. 94 του Ν. 4387 έρχεται σε αντίθεση με την 1η παρ. του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου.
  Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 1 του αρ. 94 «οι αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31η.12.2014.
  Αντίθετα, βάσει της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, κριτήριο για τον καθορισμό του ύψους της προσωπικής διαφοράς αποτελεί η ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και όχι η ημερομηνία αποχώρησης από την εργασία, χωρίς να λαμβάνεται έτσι υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει ειδικότερων καταστατικών διατάξεων, η αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να έπεται χρονικά της διακοπής του επαγγέλματος – αποχώρησης από την εργασία.
  Έτσι για παράδειγμα, όπως ορθά επεξηγείται στο με αρ. πρωτ. Φ.80000 / οικ. 29713 / 779 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016 και υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, ανεξάρτητα εάν αυτή υποβληθεί πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου». Ενώ αντίθετα, λόγω της ασυνέπειας της παρ. 2 ως προς το κριτήριο του χρονικού καθορισμού της αποχώρησης από την εργασία, εάν ένας ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ διακόψει το επάγγελμα μέχρι την 31/12/2016 και υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος εντός της προβλεπόμενης (από τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ) τρίμηνης προθεσμίας θα λάβει ως προσωπική διαφορά το 1/3 της διαφοράς παλιάς-καινούριας σύνταξης και όχι το 1/2, όπως θα έπρεπε εάν η λογική της παρ. 1 ίσχυε και για τον καθορισμό του έτους βάσει του οποίου υπολογίζεται το ύψος της προσωπικής διαφοράς.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 ΤΟΥ Ν. 4387 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ (2016, 2017 Ή 2018) ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.