Άρθρο 59

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου είναι:
α. Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα.
β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα .
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων
β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας
γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης
δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων:
αα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας τις συντάξεις λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
αβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
αγ. Η τυποποίηση των Δελτίων Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών,
αδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
β. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας
βα. Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων και η έκδοση σχετικών οδηγιών,
ββ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων,
βγ. Η τυποποίηση των Δελτίων Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών,
βδ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης:
γα. Ο εντοπισμός, η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση και η έκδοση σχετικών οδηγιών,
γβ. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή/και την τροποποίηση της νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου,
γγ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
δ. Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων:
δα. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ που θα αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο,
δβ. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων και εφάπαξ , καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου. Η διενέργεια διασταυρώσεων με άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόμενων συντάξεων,
δγ. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και εφάπαξ,
δδ. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν,
δε. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) του Δημόσιου τομέα που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συντάξεων καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης,
δστ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου του Δημόσιου τομέα,
δζ. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
δη. Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων,
δθ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο,
δι. Η παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων επικουρικής ασφάλισης του δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:48 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Στην παρ. 3α και 3β περιπτ. αγ και βγ αντίστοιχα να γραφεί
  »Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) αντί του εσφαλμένου
  »Δελτίο Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:25 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  παράγραφος 2 ,περιπτ. α και β
  Δεν γίνεται καμμία αναφορά στις συντάξεις των αιρετών (βουλευτών, αιρετών νομαρχών, δημάρχων και τ. προέδρων κοινοτήτων που εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι αυτούς ειδικές διατάξεις)
  Τα αναφερόμενα στις ως άνω περιπτώσεις περιπτώσεις Τμήματα θα πρέπει οπωσδή-ποτε να στελεχωθούν και με έμπειρους υπαλλήλους που γνωρίζουν την νομοθεσία που αφορά τις συντάξεις του Δημοσίου γενικά και έτοιοι δεν μπορεί να είναι παρά υπάλληλοι-στελέχη που είχαν θητεύσει στην Νομοπαρασκευαστική Διεύθυνση του Γ.Λ.Κράτους
  Με την ευκαιρία θα επισημάνω και από το «βήμα» αυτό το εγληματικό λάθος της κατάργησης ,στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γ.Λ.Κράτους (αφού δεν εξαιρέθηκαν οι ασφαλισμένοι του Δη-μοσίου από την υπαγωγή στον ΕΦΚΑ, είχε προταθεί και θα ήταν απόλυτα λογικό να μεταφερθεί αυτούσια η οργανική μονάδα στον ΕΦΚΑ,αξιοποιώντας την εμπειρία των υπηρετούντων υπαλλήλων που θα παρέμεναν αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ ) αντί της διάλυσης της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους και την δημιουργία στην θέση της ενός «μορφώματος» με ορατά μέχρι σήμερα τα καταστροφικά αποτελέσματα της
  συγκεκριμένης πολιτικής .