ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 19

Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο –Σκοπός
Αντικείμενο του νόμου είναι η παροχή κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, υποχρεωτικής για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολουμένους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν όλους όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους απασχολουμένους με το αγροτικό επάγγελμα.
Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, δημοσίου δικαίου και επέρχεται αυτοδικαίως με την έναρξη της μισθωτής εργασίας και υποχρεωτικά από τη τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έναρξη επαγγέλματος αυτοτελώς απασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία και αγροτικού επαγγέλματος .
Σκοπός του νόμου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:12 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Αν και η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης για τους αναφερόμενους κινδύνους είναι ορθή εν τούτοις η ασφάλιση «δημοσίου δικαίου», δηλαδή παρεχόμενη από το κράτος, περιορίζει την ελευθερία του ασφαλισμένου να επιλέγει ιδιωτική ασφάλιση, αποτελεί κρατιστική παρέμβαση σοσιαλιστικής νοοτροπίας εκτός κάθε έννοιας σεβασμού της ελευθερίας του πολίτη και επομένως ΔΕΝ δικαιολογείται. Ουδείς εχέφρων πολίτης ο οποίος αγαπά την ελευθερία του και επιθυμεί να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτήν επιλέγει να αναθέτει στο κράτος την ασφάλιση υγείας του και την συνταξιοδότησή του. Και αυτό διότι ο πολίτης αυτός α) δεν μπορεί να αποκλείσει την ανάληψη της διακυβέρνησης από κρατιστές πολιτικούς οι οποίοι α1) διαπνεόμενοι από λαϊκιστικό οίστρο αρέσκονται να αποδίδουν ασφαλιστικά δικαιώματα σε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει ή/και δεν καταβάλλουν εισφορές –ήταν μια προηγηθείσα κυβέρνηση του ιδίου με αυτό το οποίο κυβερνά σήμερα κόμματος η οποία εισήγαγε τέτοια ρύθμιση και ήταν η τελευταία πριν από την παρούσα κυβέρνηση η οποία το επεξέτεινε– επιπλέον δε ουδεμία αναλογιστική μελέτη λαμβάνει υπόψη της την λαϊκιστική εκτροπή των εκάστοτε κρατιστικών κυβερνήσεων και α2) αυθαιρετούν προκειμένου να επιβάλλουν τις ιδεοληψίες τους σε βάρος της ισονομίας και της οικονομικής δικαιοσύνης, και γ) η επάρκεια των πολιτικών αυτών στην διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων ουδόλως τεκμηριώνεται αφού εάν διέθεταν τις σχετικές ικανότητες θα τις είχαν αποδείξει εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ασφαλειών. Προς ενίσχυση των ανωτέρω σχετικά με τα σημεία αυθαιρεσίας αναφέρουμε i) το αυθαίρετο των εισφορών σύνταξης γήρατος τόσον απολύτως όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων (20% επί των αποδοχών για τους μισθωτούς (Άρθρο 5, Άρθρο 27 παρ. 1 και Άρθρο 38 Ν. 4387/2016) και –πλέον– ανεξαρτήτως αποδοχών για τους αυτοτελώς ασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) και τους αγρότες (Άρθρο 40 Ν. 4387/2016)), ii) το αυθαίρετο των ποσοστών αναπλήρωσης (Άρθρο 8, Άρθρο 28 και Άρθρα 17 και 36 Ν. 4387/2016) και iii) το αυθαίρετο των εισφορών υγείας τόσον απολύτως όσο και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων-συνταξιούχων (Άρθρο 41 και Άρθρο 44 Ν. 4387/2016), προφανώς σε αντιστοιχία με το πόσο αρεστή θέλει να είναι η (εκάστοτε) κυβέρνηση στις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλιζομένων. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να παρέχεται στον πολίτη το δικαίωμα επιλογής αποκλειστικά ιδιωτικής ασφάλισης.
  Στην περίπτωση αυτή αφενός μεν το κρατικό σύστημα ασφάλισης μπορεί να διατηρηθεί –για όσους πολίτες αισθάνονται υπήκοοι– αφετέρου δε το κράτος αναλαμβάνει να ικανοποιήσει σε βάθος χρόνου μέχρις εξαλείψεώς των όλες τις ασφαλιστικές δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει τόσο προς νυν συνταξιούχους όσο και προς μη ακόμη συνταξιούχους οι οποίοι όμως έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό είναι το τίμημα-άχθος της άφρονος πολιτικής των προηγηθεισών λαϊκιστικών κυβερνήσεων οι οποίες απένειμαν δικαιώματα αρχικώς από τις ίδιες των ασφαλισμένων καταβληθείσες εισφορές, στην συνέχεια και αφού τις εξήντλησαν αυτές από τις τρέχουσες εισφορές των άλλων εργαζομένων, στην συνέχεια και αφού τις εξήντλησαν και αυτές από κρατικές δαπάνες και στην συνέχεια αφού τις εξήντλησαν και αυτές από κρατικά χρέη τα οποία μεταξύ άλλων οδήγησαν το κράτος μας στην χρεοκοπία και μάλιστα υπό κυβέρνηση του ιδίου με το σημερινό κυβερνών κόμματος.
  Επίσης, η συσχέτιση της ασφάλισης με την εργασία δεν λαμβάνει υπόψη της το ότι οι κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης υπάρχουν ανεξαρτήτως της εργασιακής ενασχόλησης ή μη και επομένως η συσχέτιση αυτή ΔΕΝ δικαιολογείται. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να αποσυνδεθεί η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης από την προϋπόθεση οιασδήποτε εργασιακής ενασχόλησης.
  Και οι εργασιακώς αυτοτελώς ασχολούμενοι είναι αυτοασχολούμενοι και ΟΧΙ αυτοαπασχολούμενοι καθώς ο εργαζόμενος ασχολείται ενώ αυτοαπασχολείται αυτός ο οποίος δεν εργάζεται αλλά διατρίβεται με άλλα εκτός της εργασίας του αντικείμενα.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:42 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  ΘΕΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Υποβάλλω το σχόλιο με το παραπάνω αντικείμενο θέματος στο παρόν γενικό άρθρο, καθόσον δεν περιλαμβάνεται το θέμα αυτό στα άρθρα του παρόντος σχέδιο νόμου.
  Επισημαίνω ότι υπάρχει ασάφεια (κατά τους εργατολόγους) στην υφιστάμενη σχετική νομοθεσία όσον αφορά τα θεμελιωμένα δικαιώματα και αν αυτά διατηρούνται μετά την 1/1/2022. Ως εκ τούτου η πολιτεία πρέπει να πληροφορήσει/ ενημερώσει τους πολίτες με σαφήνεια και ξεκάθαρα αν μπορούν, τα δικαιώματα αυτά, να ασκηθούν και τα χρόνια μετά το 2022.
  Και αυτή η πληροφόρηση να γίνει έγκαιρα και όχι χρονικά οριακά.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:01 | ΟΣΤΟΕ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  -Με τις διατάξεις του από διαβούλευση ασφαλιστικού νομοσχεδίου από 1.3.2020 το ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) εντάσσεται στο e- Ε.Φ.Κ.Α με σκοπό την οργανωτική και διοικητική ενοποίηση όλων των Φορέων διατηρούμενης της λογιστικής αυτοτέλειας των επί μέρους Κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ).

  Ομοίως με το άρθρο 20 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e- Ε.Φ.Κ.Α και έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών.

  Παρά τα ανωτέρω η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι οι ενοποιήσεις Ταμείων έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις και ακόμα και καταργήσεις κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων και για το λόγο αυτό για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι η διοικητική ενοποίηση των Ταμείων μοναδικό στόχο πρέπει να έχει την ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και όχι τυχόν μελλοντική ενοποίηση κυρίας και επικουρικής σύνταξης καθώς μεταξύ άλλων και το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1890/2019 απόφασή του έχει κρίνει ότι για την κύρια και επικουρική σύνταξη έχουν καταβληθεί υποχρεωτικώς από τους ασφαλισμένους αυτοτελείς ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να τους καταβάλλονται δύο αυτοτελείς συντάξεις .

  – ακόμη είναι απολύτως αναγκαία η κοινοποίηση στις συνταξιουχικές οργανώσεις και στην ΟΣΤΟΕ των μελετών που τεκμηριώνουν το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δηλαδή τόσο της αναλογιστικής μελέτης των νέων κύριων και των νέων επικουρικών συντάξεων, όσο και της μελέτης της σχετικής με την επάρκεια των παροχών και την προστασία του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, όπως έχει διαπλαστεί από τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού μόνον μέσω αυτών θα καταστεί δυνατόν να διαφανεί εάν οι παροχές που χορηγούνται όχι μόνο καθιστούν το σύστημα βιώσιμο και δη μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως εάν οι συντάξεις επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση και τη δίκαιη αναπλήρωση του εργασιακού εισοδήματος για όλους τους συνταξιούχους

  – Με το από 3.2.2020 υπόμνημά του ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ ιδρυτικό μέλος της ΟΣΤΟΕ κατέθεσε στο Υπουργείο εμπεριστατωμένο υπόμνημα, το οποίο και υιοθετούμε , εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο σημαντικό θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων των συνταξιούχων προ του Ν. 4387/2016 για τους οποίους για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν εισφορές οι οποίες προσαυξάνονταν σε ετήσια βάση με τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και τα επιδόματα Αδείας και Ισολογισμού καθώς και με τις πάσης φύσεως έκτακτες αποδοχές τους όπως υπερωριακή αμοιβή, αποζημίωση εκτός έδρας κλπ.

  Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η βασική λογική του νόμου που εξαρτά το ύψος μίας σύνταξης από το ύψος των εισφορών που έχουν καταβάλει αλλά και η ισονομία μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων για τις συντάξεις των οποίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των «εισφοροδοτικών τους αποδοχών» συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων (Γάμου και Τέκνων), των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, των επιδομάτων Αδείας, επιδόματα που δεν συνυπολογίζονται στις παλαιές συντάξεις κατά παράβαση της αρχής τις ισότητας, πολύ δε περισσότερο όταν δεν καταβάλλονται πλέον δώρα εορτών και αδείας.

  – Επίσης επισημαίνεται ότι η επέμβαση στα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. 4387/2016 δεν πληροί τις απαιτήσεις της απόφασης 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι ένα ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης 50% επί των συντάξιμων αποδοχών παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού το ποσοστό αυτό επιτυγχάνεται μόνον με 41 έτη ασφάλισης! ενώ για όσους έχουν έως 40 έτη ασφάλισης η ανταποδοτική τους σύνταξη δεν ισούται καν με τη ήμισυ των συντάξιμων αποδοχών τους. Πέραν τούτου, καμία μεταβολή δεν επέρχεται, σε σύγκριση με τα ισχύοντα κατά τον Ν. 4387/2016, για τα πρώτα 30 έτη ασφαλίσεως, γεγονός που συνιστά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αρχής της ανταποδικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι ένας ασφαλιστικός βίος 30 ετών πρέπει πάντως να κριθεί ως ανώτερος του μέσου όρου, αφού με 15 έτη ασφάλισης μπορεί να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Πέραν τούτων, η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από 2,55% για τα έτη 36,01 έως και 40 στο ποσοστό 0,5% για τα έτη 40,01 και εξής συνιστά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της ισότητας αφού «τιμωρεί» όσους έχουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης, προβλέποντας για αυτούς μικρότερη αναπλήρωση εισοδήματος.

  – Περαιτέρω , η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων που προβλέπεται με το άρθρο 44, στο ύψος που ανέρχονταν στις 31.12.2014 ήτοι με τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές, συνεχίζει να παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι των επικουρικών ταμείων των Τραπεζών έχουν καταβάλλει τόσο αυτοί όσο και οι Τράπεζες αυξημένες εισφορές επί όλων των αποδοχών τους . Σημειώνεται όtι για τις νέες επικουρικές συντάξεις βάση υπολογισμού αποτελούν όλες αποδοχές εκάστου ασφαλισμένου επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές επικουρικής ασφάλισης σε αντίθεση με τους προ του ν.4387/2016 συνταξιούχους στους οποίους δεν αποκαθίσταται η αναλογία εισφορών – παροχών, σύμφωνα και με τα κριθέντα στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.

  – Τέλος ουδέν αναφέρεται στο υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο σχετικά με την αποκατάσταση των συντάξεων πρoσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά ακόμα και κατά 70% τόσο από τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές όσο και από τον αυθαίρετο και παράνομο επανυπολογισμό του αρ. 73Α του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται το περιουσιακό τους δικαίωμα καθώς και η αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας λόγω των αυξημένων εισφορών που έχουν αποδώσει για το σκοπό αυτό , αλλά και το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΣτΕ (2199/2010 )

  Ευελπιστώντας ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις θα γίνουν αποδεκτές και θα ληφθούν υπόψη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους και δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα καταθέσουμε εμπεριστατωμένο υπόμνημα προκειμένου να αντιμετωπισθούν σε μεταγενέστερο νομοσχέδιο.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:28 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

  ΘΕΜΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  Υποβάλλω σχόλια στο παρόν άρθρο (καθόσον είναι άρθρο γενικό), αφού για το θέμα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ δεν υπάρχει στον παρόντα νόμο σχετικό άρθρο.
  Η σχετική διάταξη (Ν. 4387/2017, άρθρο 7) προβλέπει ποσόν Εθνικής σύνταξης ίσον με 384 (Ε) για 20 χρόνια, τουλάχιστον, ασφάλισης. Το ποσόν αυτό μειώνεται κατά 2% για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 20 και μέχρι τα 15 χρόνια ως κατώτερο επίπεδο.
  Με δεδομένα ότι:
  1.-Η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  (ΣΗΜ.: Στον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω της φορολογίας κάποιος με περισσότερα χρόνια εργασίας/ασφάλισης έχει καταβάλλει, αναλογικά, περισσότερα χρήματα.)
  2.-Η υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπει μικρότερο ποσόν Εθνικής σύνταξης για λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης.
  Θα έπρεπε:
  1.-Όπως προβλέπεται μικρότερο ποσόν για κάποιον με λιγότερα από 20 χρόνια, να προβλέπονται και μεγαλύτερα ποσά γι΄ αυτούς με περισσότερα χρόνια. Και για να μην προβάλλει κάποιος δημοσιονομικά θέματα, θα μπορούσε αυτή η διαφορά να μην είναι αναλογική των ετών, αλλά αυξημένη κατά ένα μικρό ποσόν, απλώς για να σηματοδοτεί πράγματι την διαφορά των ετών ασφάλισης.
  2.-Η ποσοστιαία αυτή αύξηση θα μπορούσε να είναι:
  (α).Ποσοστό 0,5% για κάθε χρόνο ασφάλισης πάνω από τα 20 και μέχρι τα 30 χρόνια, και
  (β).Ποσοστό 1,0% για κάθε χρόνο ασφάλισης πάνω από τα 30.
  Σε απόλυτα ποσά, η μέγιστη προσαύξηση, στα 40 χρόνια ασφάλισης, θα ήταν: 15% * 384 = 57,6 (Ε), όταν η μείωση για τα 5 χρόνια λιγότερα από τα 20 είναι: 10% * 384 = 38,4 (Ε)

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:25 | ΟΣΤΟΕ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  -Με τις διατάξεις του από διαβούλευση ασφαλιστικού νομοσχεδίου από 1.3.2020 το ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) εντάσσεται στο e- Ε.Φ.Κ.Α με σκοπό την οργανωτική και διοικητική ενοποίηση όλων των Φορέων διατηρούμενης της λογιστικής αυτοτέλειας των επί μέρους Κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ).
  Ομοίως με το άρθρο 20 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e- Ε.Φ.Κ.Α και έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών.
  Παρά τα ανωτέρω η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι οι ενοποιήσεις Ταμείων έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις και ακόμα και καταργήσεις κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων και για το λόγο αυτό για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι η διοικητική ενοποίηση των Ταμείων μοναδικό στόχο πρέπει να έχει την ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότερες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και όχι τυχόν μελλοντική ενοποίηση κυρίας και επικουρικής σύνταξης καθώς μεταξύ άλλων και το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1890/2019 απόφασή του έχει κρίνει ότι για την κύρια και επικουρική σύνταξη έχουν καταβληθεί υποχρεωτικώς από τους ασφαλισμένους αυτοτελείς ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να τους καταβάλλονται δύο αυτοτελείς συντάξεις .
  – ακόμη είναι απολύτως αναγκαία η κοινοποίηση στις συνταξιουχικές οργανώσεις και στην ΟΣΤΟΕ των μελετών που τεκμηριώνουν το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου δηλαδή τόσο της αναλογιστικής μελέτης των νέων κύριων και των νέων επικουρικών συντάξεων, όσο και της μελέτης της σχετικής με την επάρκεια των παροχών και την προστασία του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, όπως έχει διαπλαστεί από τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, αφού μόνον μέσω αυτών θα καταστεί δυνατόν να διαφανεί εάν οι παροχές που χορηγούνται όχι μόνο καθιστούν το σύστημα βιώσιμο και δη μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως εάν οι συντάξεις επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση και τη δίκαιη αναπλήρωση του εργασιακού εισοδήματος για όλους τους συνταξιούχους
  – Με το από 3.2.2020 υπόμνημά του ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ ιδρυτικό μέλος της ΟΣΤΟΕ κατέθεσε στο Υπουργείο εμπεριστατωμένο υπόμνημα, το οποίο και υιοθετούμε , εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο σημαντικό θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων των συνταξιούχων προ του Ν. 4387/2016 για τους οποίους για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβάλλονταν εισφορές οι οποίες προσαυξάνονταν σε ετήσια βάση με τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και τα επιδόματα Αδείας και Ισολογισμού καθώς και με τις πάσης φύσεως έκτακτες αποδοχές τους όπως υπερωριακή αμοιβή, αποζημίωση εκτός έδρας κλπ.
  Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η βασική λογική του νόμου που εξαρτά το ύψος μίας σύνταξης από το ύψος των εισφορών που έχουν καταβάλει αλλά και η ισονομία μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων για τις συντάξεις των οποίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των «εισφοροδοτικών τους αποδοχών» συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων (Γάμου και Τέκνων), των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, των επιδομάτων Αδείας, επιδόματα που δεν συνυπολογίζονται στις παλαιές συντάξεις κατά παράβαση της αρχής τις ισότητας, πολύ δε περισσότερο όταν δεν καταβάλλονται πλέον δώρα εορτών και αδείας.
  – Επίσης επισημαίνεται ότι η επέμβαση στα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. 4387/2016 δεν πληροί τις απαιτήσεις της απόφασης 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι ένα ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης 50% επί των συντάξιμων αποδοχών παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού το ποσοστό αυτό επιτυγχάνεται μόνον με 41 έτη ασφάλισης! ενώ για όσους έχουν έως 40 έτη ασφάλισης η ανταποδοτική τους σύνταξη δεν ισούται καν με τη ήμισυ των συντάξιμων αποδοχών τους. Πέραν τούτου, καμία μεταβολή δεν επέρχεται, σε σύγκριση με τα ισχύοντα κατά τον Ν. 4387/2016, για τα πρώτα 30 έτη ασφαλίσεως, γεγονός που συνιστά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αρχής της ανταποδικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι ένας ασφαλιστικός βίος 30 ετών πρέπει πάντως να κριθεί ως ανώτερος του μέσου όρου, αφού με 15 έτη ασφάλισης μπορεί να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Πέραν τούτων, η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από 2,55% για τα έτη 36,01 έως και 40 στο ποσοστό 0,5% για τα έτη 40,01 και εξής συνιστά πρόδηλη παραβίαση της αρχής της ισότητας αφού «τιμωρεί» όσους έχουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης, προβλέποντας για αυτούς μικρότερη αναπλήρωση εισοδήματος.
  – Περαιτέρω , η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων που προβλέπεται με το άρθρο 44, στο ύψος που ανέρχονταν στις 31.12.2014 ήτοι με τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές, συνεχίζει να παραβιάζει την αρχή της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι των επικουρικών ταμείων των Τραπεζών έχουν καταβάλλει τόσο αυτοί όσο και οι Τράπεζες αυξημένες εισφορές επί όλων των αποδοχών τους . Σημειώνεται όtι για τις νέες επικουρικές συντάξεις βάση υπολογισμού αποτελούν όλες αποδοχές εκάστου ασφαλισμένου επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές επικουρικής ασφάλισης σε αντίθεση με τους προ του ν.4387/2016 συνταξιούχους στους οποίους δεν αποκαθίσταται η αναλογία εισφορών – παροχών, σύμφωνα και με τα κριθέντα στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
  – Τέλος ουδέν αναφέρεται στο υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο σχετικά με την αποκατάσταση των συντάξεων πρoσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά ακόμα και κατά 70% τόσο από τις αντισυνταγματικές μνημονιακές περικοπές όσο και από τον αυθαίρετο και παράνομο επανυπολογισμό του αρ. 73Α του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται το περιουσιακό τους δικαίωμα καθώς και η αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας λόγω των αυξημένων εισφορών που έχουν αποδώσει για το σκοπό αυτό , αλλά και το δεδικασμένο των αποφάσεων του ΣτΕ (2199/2010 )
  Ευελπιστώντας ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις θα γίνουν αποδεκτές και θα ληφθούν υπόψη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους και δεν αντιμετωπίζονται με τον παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα καταθέσουμε εμπεριστατωμένο υπόμνημα προκειμένου να αντιμετωπισθούν σε μεταγενέστερο νομοσχέδιο.

 • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κρίνει ότι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση καθώς θεσμοθετεί: 1. την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα του ιατρού και 2. την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων μετά τα 30 έτη υπηρεσίας.

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης προτείνεται περαιτέρω:
  1. Να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, στον υπολογισμό συντάξεων των μονοσυνταξιούχων.
  2.Να βρεθούν και να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί που θα επιλύσουν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο το πρόβλημα των απωλεσθέντων αρχείων του Τ.Σ.Α.Υ.
  3. Να απαλειφθούν τα ασφαλιστικά αντικίνητρα του νομοσχεδίου, για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στην εργασία.
  4. Να γίνει αποτίμηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης του Τ.Σ.Α.Υ. και να ενισχυθεί το Ταμείο με προσωπικό, αντί να μετακινούνται εργαζόμενοι σε άλλους φορείς και Ταμεία.
  5. Λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, να προβλεφθεί η δυνατότητα πιστοποίησης των χρονικών διαστημάτων εργασιακού βίου των ιατρών από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
  6. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης εκκαθάρισης του ατομικού φακέλου και καταβολής της οριστικής σύνταξης του ιατρού που κυμαίνεται στα 3,5 χρόνια, να αυξηθεί το ποσό της προσωρινής σύνταξης σε ύψος που να ανταποκρίνεται σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης του.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
  Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
  Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 16:52 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  Το κυβερνών κόμμα τα προηγούμενα χρόνια καθώς και κατά την προεκλογική περίοδο διακήρυττε την κατάργηση του Ν.4387 /16 (Ν.Κατρούγκαλου) και την ψήφιση νέου Ασφαλιστικού Νόμου με άλλη ασφαλιστική φιλοσοφία από αυτή που είχε ο Ν. 4387/16. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο διατηρεί ολόκληρο τον Ν.4387/16 και τον βασικό πυρήνα της φιλοσοφίας του, και τροποποιεί μόνο εκείνα τα άρθρα για τα οποία έχουν κριθεί αντισυνταγματικά από την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας τον περασμένο Οκτώβριο. Έτσι το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο είναι η συνέχεια του Ν.4387/16 εναρμονισμένο με τις συστάσεις του Σ.τ.Ε. και συμπληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ, την ενοποίηση του ΕΤΕΑ-ΕΠ στον e-ΕΦΚΑ, και την ενσωμάτωση του Προεδ. Διατάγμ. 8/2019 στο παρόν νομοσχέδιο.
  Ειδικότερα:
  1.Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί από το 1ο έτος ασφάλισης σε πιο δίκαιη αναλογική βάση και όχι από το 30ο έτος και μετά.
  2. Η διαμόρφωση του Συντάξιμου Μισθού από τον οποίο προκύπτει η ανταποδοτική σύνταξη πρέπει να περιέχει όλες τις μισθολογικές παροχές για τις οποίες ο κάθε ασφαλισμένος πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές (και μάλιστα αυξημένες για τον δικό μας φορέα) όπως οικογενειακά επιδόματα, Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επίδομα Αδείας και διαφ. άλλα επιδόματα. Ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει για όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 13-5-2016.
  3. Με το νέο νομοσχέδιο καταργεί οριστικά την όποιας μορφής 13η σύνταξη και την κουτσουρεμένη παροχή δώρων (400-200-200).
  4. Ενσωματώνει το ΕΤΕΑ-ΕΠ στον e-ΕΦΚΑ όταν 12 χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια ενοποίησης των Επικουρ. Ταμείων επί κ. Πετραλιά και με τις μετέπειτα Νομοθετικές Ασφαλιστικές παρεμβάσεις, δεν άλλαξε τίποτα ως προς τους κανονισμούς παροχών και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κάθε επί μέρους επικουρικού ταμείου. Η ενοποίηση δυστυχώς των Επικουρικών Ταμείων κατά τα χρόνια αυτά έγινε μόνο στην μαρκίζα, πράγμα που έτσι πιθανόν θα γίνει και τώρα.
  Αν προηγουμένως δεν γίνει κωδικοποίηση των επί μέρους κανονισμών παροχών των Ταμείων σε ένα Ενιαίο Επικουρ. Ταμείο καθώς και η κωδικοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των διαφορετικών επί μέρους επικουρικών ταμείων σε μία βασική αρχή που να λέει ότι: Από την στιγμή που ένας ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση του στην κύρια σύνταξη του και συνταξιοδοτείται, τότε ταυτόχρονα να εξασφαλίζει αυτός ο ασφαλισμένος από την ίδια χρονική στιγμή και την συνταξιοδότηση του στην Επικουρική Σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου κωδικοποιημένου κανονισμού παροχών. Αυτή την βασική Αρχή την έχει σήμερα το πρώην ΙΚΑ με το επικουρικό του ταμείο το ΕΤΕΑΜ και θα ήταν ευχής έργον μέχρι να γίνουν οι παραπάνω κωδικοποιήσεις να συμπεριληφθεί στο παρόν Νομοσχέδιο όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον κανονισμό του ΕΤΕΑΜ και να σταματήσουν οι περιπέτειες και τα βάσανα όλων των ασφαλισμένων από τα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία.
  Η ενοποίηση του ΕΤΕΑ-ΕΠ με τον e-ΕΦΚΑ οδηγεί στην ανησυχία όλων των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων για μελλοντική ενσωμάτωση της Επικουρικής στην Κύρια και κατάργηση της Επικουρικής.
  Η ενοποίηση της Επικουρικής στον e-ΕΦΚΑ φρενάρει και ίσως ακυρώνει κάθε ομολογουμένως μέχρι σήμερα φιλότιμη προσπάθεια δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων και με τις διατάξεις αυτές στέλνει κατευθείαν τους νέους συνταξιούχους προς την ιδιωτική ασφάλιση.
  5. Διαπιστώνεται ευνοϊκή μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών σε βάρος των μισθωτών τόσο στην σύνταξη όσο και στην περίθαλψη. Ειδικότερα:
  I. Στη σύνταξη ο ελεύθερος επαγγελματίας στα 35 ή 40 έτη ασφάλισης για κάθε 100 Ευρώ εισφορών που έχει καταβάλλει θα λαμβάνει συνταξιοδότηση μεγαλύτερη των 100 Ευρώ σε αντίθεση με τον μισθωτό ο οποίος για κάθε 100 Ευρώ που έχει καταβάλλει θα λαμβάνει στα 35 ή 40 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτική παροχή μικρότερη των 90 Ευρώ.
  II. Στην περίθαλψη η αδικία και η πρόκληση των ανισοτήτων μεταξύ των Ελευθέρων Επαγγελματιών από την μία και των Μισθωτών και Συνταξιούχων από την άλλη που παρατηρείται στο επίπεδο των εισφορών υγείας είναι πιο εκκωφαντική. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν μηνιαίως 66 Ευρώ για περίθαλψη ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα καταβάλλουν μηνιαίως εισφορές υγείας 7% του ασφαλιστέου εισοδήματος τους οι μισθωτοί, και 6% οι συνταξιούχοι επί όλων των συντάξεων τους σωρευτικά προκειμένου να απολαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά το ίδιο επίπεδο παροχών περίθαλψης. ΄Ετσι οι μισθωτοί με ασφαλιστέο εισόδημα άνω των 900 Ευρώ και οι συνταξιούχοι με μικτή σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων μεγαλύτερο των 1000 Ευρώ θα χρηματοδοτούν την ασφάλιση υγείας και των ελεύθερων επαγγελματιών.
  6. Με αφορμή τον πρόσφατο επανυπολογισμό και τα λάθη, τις αυθαιρεσίες και τις παραλείψεις που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του ν. 4387/16 και εν όψει του νέου επανυπολογισμού που θα προκύψει με το παρόν Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
  α. Η διαμόρφωση του συντάξιμου μισθού πρέπει να περιέχει όλο τα σύνολο των αποδοχών για το οποίο έχουν καταβληθεί διαχρονικά εισφορές όπως συμβαίνει με όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13-5-2016.
  β. Ο πλασματικός χρόνος για τον οποίο πληρώθηκαν όλα τα ποσά των συντάξεων, όλες οι αυξημένες εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) και όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη –ΟΤΕ προς τα ταμεία έχει εξισωθεί με Νόμο κατά την πρώτη εθελουσία του ΟΤΕ (2005-2006) με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και πρέπει ισότιμα να λαμβάνεται υπόψη και για τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. 4387/16 και για τα ποσοστά αναπλήρωσης των αυξημένων εισφορών του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου, καθώς και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη με τον ορθό τρόπο τώρα με τον επικείμενο νέο επανυπολογισμό μετά την ψήφιση του παρόντος Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου.
  γ. Για όσους συνταξιούχους, τους προκύπτει με τον επανυπολογισμό αρνητική διαφορά, οι κρατήσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για την ασθένεια δεν γίνεται στο 1/5 του ποσού που τους χορηγείται τον πρώτο χρόνο αλλά επί όλου του ποσού της αρνητικής διαφοράς που αυτό θα ολοκληρωθεί στη χορήγηση του μετά από 5 χρόνια.
  Εδώ πρέπει να σημειώσουμε μια σοβαρή αρνητική λεπτομέρεια: Οι συνταξιούχοι που παίρνουν αρνητική διαφορά πριν τις 13-5-2016, παίρνουν αυτή τη διαφορά σε πέντε (5) χρόνια, ενώ όσοι βγαίνουν στη σύνταξη μετά τις 13-5-2016 παίρνουν άμεσα όλη τη διαφορά.
  Επομένως μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου Νομοσχεδίου περί επανυπολογισμού των συντάξεων με τον νέο Νόμο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις στα λάθη, τις στρεβλώσεις και τις παραλείψεις που έγιναν στον επανυπολογισμό με τον Ν. 4387/ 16 από 1-1-19.
  7. Με τον επανυπολογισμό των ήδη συνταξιούχων που έγινε με τον Ν. 4387/16 και που επαναλαμβάνεται με το παρόν νομοσχέδιο θα υλοποιηθεί και αυτός ο νέος νόμος όπως και ο προηγούμενος κατά τον επανυπολογισμό με αναδρομικότητα πολλές δεκαετίες πίσω για τους συναδέλφους μας εκείνους που βγήκαν στην σύνταξη πριν 20 ή 30 ή και 40 χρόνια και μάλιστα για όλους αυτούς, αλλά και για την συντριπτική πλειοψηφία όλων των συνταξιούχων πριν τις 13-5-16 με δυσμενέστερους όρους απ’ ότι είχαν κατά την συνταξιοδότηση τους λόγω της θετικής προσωπικής διαφοράς που τους προσάπτει ο προηγούμενος αλλά και ο παρών νόμος.
  Σαν να μην έφτανε στο πέρασμα των χρόνων όντως συνταξιούχοι όλοι αυτοί, το ροκάνισμα και την απομείωση της σύνταξης τους λόγω του ετήσιου πληθωρισμού, σαν να μην έφθαναν οι περικοπές 30% και 40% της σύνταξης τους την περασμένη καταστροφική δεκαετία, έρχεται τώρα το παρόν Νομοσχέδιο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο νόμος 4387/16 να φορτώσει στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων ένα άδικο χρέος που είναι η θετική προσωπική διαφορά εφ όρου ζωής χωρίς να φταίνε σε τίποτα.
  Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι η κατηγορία εκείνη των πολιτών που δεν ανήκει στους μπαταχτσήδες, που πλήρωνε και πληρώνει τους φόρους της, τις εισφορές της και όλες τις υποχρεώσεις της προς την Πολιτεία και έρχεται τώρα, και με τον προηγούμενο Νόμο και με τον παρόντα Νόμο να φορτωθεί ένα χρέος μέχρι το τέλος της ζωής της.
  Ενώ την περασμένη δεκαετία της κρίσης και των μνημονίων οι συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι που υπέστησαν τις μεγάλες περικοπές δυσανάλογα με την μείωση του ΑΕΠ και σε σχέση με τις μειώσεις που υπέστησαν οι υπόλοιπες τάξεις στη χώρα μας, τώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια και μπαίνοντας η χώρα σε κάποια αναπτυξιακή τροχιά, ενώ θα είναι συμμέτοχοι όλοι οι Έλληνες σε αυτό το θετικό παραγόμενο προϊόν, θα εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι αντί να περιμένουν κάποιες πενιχρές αυξήσεις σ’ αυτά που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία θα είναι υποχρεωμένοι να ξεχρεώνουν το χρέος της προσωπικής διαφοράς των Νόμων της Προηγούμενης και της Παρούσας Κυβέρνησης. Έτσι τα επόμενα χρόνια όλοι οι ΄Ελληνες, αν η οικονομία της χώρας μας πηγαίνει καλά θα βελτιώνουν την ζωή τους και το βιοτικό τους επίπεδο πλην των συνταξιούχων. Αυτοί θα πορεύονται στα τελευταία χρόνια της ζωής τους αγνοημένοι μακριά από την όποια βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου αφού πρέπει να αποπληρώνουν το χρέος τους, κουβαλώντας στην τελευταία φάση της ζωής τους, την πίκρα και το παράπονο για την αδικία του υπέστησαν.
  Αλήθεια τι είδους Ισότητα είναι αυτή, σύμφωνα και με τη Συνταγματική Επιταγή, όταν εξισώνεις ανθρώπους που συνταξιοδοτήθηκαν στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90 και που τότε υπήρχαν άλλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, άλλες κανονιστικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, άλλοι μισθοί, άλλες συντάξεις, άλλα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, και πολλά άλλα διαφορετικά από τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και τα τελευταία χρόνια;
  Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να παραθέσουμε περισσότερα για να σας πείσουμε για την αδικία που προκύπτει για τους παλαιούς συνταξιούχους. Πιστεύουμε ότι η μόνη πρόταση που μπορεί να άρει αυτή την αδικία είναι μία και μόνο: Για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τις 13-5-2016 και έχουν θετική προσωπική διαφορά αυτή η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί και να γίνει μέρος της σύνταξης τους και όχι χρέος για το μέλλον.
  8. Επίσης πρέπει να σας επισημάνουμε ότι στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του e- ΕΦΚΑ, δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα και η υποχρέωση παρακράτησης συνδρομών υπέρ των Συλλόγων Συνταξιούχων, όπως προβλεπόταν σε αντίστοιχους προηγούμενους Νόμους.
  Με το υπόμνημα μας αυτό αναδεικνύουμε τα ειδικότερα και τα γενικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον Ν. 4387/16, τον εφαρμοσμένο επανυπολογισμό, και τα οποία προβλήματα συνεχίζουν να ισχύουν και για το παρόν Νομοσχέδιο και τα οποία καταθέτουμε στην παρούσα διαβούλευση.
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ είναι στην διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί περισσότερες διευκρινήσεις επί του κειμένου και ζητούμε να κληθούμε ως φορέας που εκπροσωπούμε πάνω από 30,000 εγγεγραμμένους συναδέλφους μας Συνταξιούχους, όπου θα σας αναπτύξουμε ενδελεχώς, τεκμηριωμένα και πιο αναλυτικά τις απόψεις και τις θέσεις μας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 14:22 | Αντώνιος Μαρκομπότσαρης

  Αξιότιμοι κύριοι

  Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας για ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται χρόνια στις συντάξεις και υπάρχει εύλογο ερώτημα εάν θα συνεχίσει και μετά τον νέο νόμο…
  Παίρνω μια σύνταξη χηρείας από την σύζυγο μου..εγώ και το ανήλικο παιδί μου..
  Αυτή η σύνταξη χωρίζεται σε 4 Κατηγορίες…
  Δηλαδή..μέσω ΟΑΕΕ μέσω ΙΚΑ μέσω ΤΕΒΕ και μέσω ΤΕΑΜ…λόγω πρότερης ασφάλισης σε διπλά ταμεία της συζύγου μου..
  Επίσης χωρίζεται όπως σας προανέφερα μεταξύ εμού και της ανηλίκου κόρης μου η οποία εκ των πραγμάτων ασφαλίζεται σαν ανήλικο προσωπικά σε εμένα…..
  Το παράλογο είναι ότι σε όλα αυτά τα 4 μερίδια..γινόταν παρακράτηση περί ασθένειας ένα ποσοστό της τάξεως 4%..από το 2012 οπότε απεβίωσε η σύζυγος μου..
  Το οποίο ποσοστό ανέβηκε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ στο ποσοστό 6%..
  Η υπομονή μου ήταν εν μέρει συγκρατημένη αλλά όταν εκδόθηκε και η δική μου σύνταξη τον Δεκέμβριο του 2019 λόγω γήρατος..πρόσεξα ότι γίνεται πάλι η ίδια κράτηση για ασθένεια της τάξεως 6%…
  Η απλή λογική λέει ότι 5 μερίδια από 6 % για ασθένεια φτάνουν στην μείωση σύνταξης κατά 30 %…!!!
  Ο μόνος τρόπος για να βρεθεί μια άκρη σε αυτόν τον παραλογισμό είστε εσείς…

  Το τηλέφωνο επικοινωνίας μου είναι 6944 531458

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζουμε σε μια σωστή αντιμετώπιση εκ μέρους της κυβέρνησης αυτού του παραλογισμού…

 • Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020

  Πρόταση ρύθμισης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης
  για το σχέδιο νόμου με τίτλο:
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
  Θέμα: Υπολογισμός χρόνου διαδοχικής ασφάλισης των Διπλωματούχων Μηχανικών των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στον πρώην ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ και στο ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ

  Κύριε Υπουργέ,
  προτείνεται η προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 19 του παρόντος σχεδίου νόμου ως εξής:

  ΑΡΘΡΟ 19
  (Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης)
  …(Παράγραφος)
  «Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε για ασφαλισμένους με πρώτη ασφάλιση πριν την 1.1.1993 στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών ΕΛΛΠ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και στη συνέχεια εργάστηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας και ασφαλιστική κάλυψη υποχρεωτικά και μόνο στο ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ για επικουρική και εφ’ άπαξ παροχή, προσμετράτε για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»

  Αιτιολογικό της πρότασης:
  Το θέμα αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 4387/2016, στους έμμισθους μηχανικούς των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ), οι οποίοι, πριν την πρόσληψή τους στην (ενιαία) ΔΕΗ ΑΕ ήταν ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή γενικά ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ για κύρια σύνταξη και στον πρώην ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ για επικουρική και εφ’ άπαξ παροχή. Στη συνέχεια (μετά την πρόσληψή τους) ασφαλίστηκαν για Κύρια σύνταξη στον ΤΑΠ-ΔΕΗ και υποχρεωτικά για Επικουρική και εφ’ άπαξ παροχή στο ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ.
   Με τον ν. 915/1979/άρθρο 33 θεσπίζεται ο ΕΛΠΠ για παροχή (§2) πρόσθετης σύνταξης και εφ’ άπαξ παροχής. Στην §3/α ορίζεται ότι «στον ΕΛΠΠ υπάγονται υποχρεωτικά πάντες οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, οι μη υπαγόμενοι εις έτερον φορέα κυρίας ασφαλίσεως δια συνταξιοδότησιν ή μη δικαιούμενοι συντάξεως εκ του Δημοσίου», ενώ στην §3/γ προβλέπεται εκτός των άλλων «Εις περίπτωσιν μεταγενεστέρας υπαγωγής των μετόχων (του ΕΛΠΠ) εις ασφάλισην ετέρου φορέως κυρίας ασφάλισης ή του Δημοσίου, οι κατά την παρούσα παράγραφο υπαγόμενοι εις την ασφάλισην του ΕΛΠΠ εξαιρούνται της παρ΄αυτώ ασφάλισης».
  Έτσι οι ως άνω μηχανικοί τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στον ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ και έπαψαν να καταβάλουν εισφορές στον ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ ενώ στην κύρια σύνταξη διατήρησαν προαιρετικά και το δικαίωμα παράλληλης ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ βάσει ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων.
  Συνεπώς ο ΕΛΠΠ ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (ν.δ. 4202/61) λειτουργούσε ως φορέας επικουρικής ασφάλισης για τους ασφαλισμένους Διπλωματούχους Μηχανικούς.

   Με τον ν. 3518/2006 (άρθρο 2) ο ΕΛΠΠ από 1/1/2007 καταργήθηκε και η πρόσθετη σύνταξη του εν λόγω Λογαριασμού αντικαταστάθηκε από την Ειδική Προσαύξηση. Παράλληλα δημιουργήθηκε νέος Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης.

  Στο άρθρο 15 παρ δ’ του ίδιου νόμου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης είναι «ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, ο οποίος μεταφέρεται στον κλάδο μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του κλάδου κύριας σύνταξης».

  Επιπρόσθετα στο σχετικό site του ΤΣΜΕΔΕ (Tsmede.gr-συντάξεις- ν 3518/2006) και με τίτλο «συνοπτικές διευκρινίσεις για τον ν. 3518/2006 κλπ» και για το ίδιο άρθρο 15 αναφέρεται:
  «Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου που είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛΠΠ για κάποιο χρονικό διάστημα και διέκοψαν την ασφάλιση λόγω υπαγωγής σε άλλο κύριο φορέα, χωρίς όμως να είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα ώστε να μεταφέρουν σε αυτόν το χρόνο του ΕΛΠΠ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
  Συνεπώς, όσοι ασφαλισμένοι του Ταμείου ασφαλίστηκαν στο παρελθόν στον ΕΛΠΠ και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα, μπορούν με αίτησή τους μέχρι 21/12/2007, να ζητήσουν τη μεταφορά του χρόνου αυτού στον νέο επικουρικό κλάδο, εφόσον φυσικά είναι ασφαλισμένοι σε αυτόν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.3518/2006».
  Από την παραπάνω διευκρίνηση συνάγεται ότι στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι σε άλλο επικουρικό φορέα, μπορούν να μεταφέρουν σε αυτόν το χρόνο του ΕΛΠΠ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

  Στο άρθρο 7 παρ. 2 του ίδιου ν.3518/2006, που δεν καταργείται ή αναθεωρείται με τον 4387/2016, αναφέρεται:
  Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης
  1. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον συμμετέχων οργανισμός είναι το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με το ποσό που προέρχεται από την Ειδική Προσαύξηση και στο ύψος που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόδοση των οφειλόμενων ποσών στον απονέμοντα οργανισμό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄).
  2. Στις περιπτώσεις που δεν χωρήσει ασφάλιση στην Ειδική Προσαύξηση και υπάρχει ασφάλιση σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης, μπορεί ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. να συνυπολογιστεί από τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχων οργανισμός στη δαπάνη της σύνταξης είναι ο κλάδος της κύριας σύνταξης.

  Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι:
  • ο ΕΛΠΠ λειτουργούσε ως φορέας επικουρικής ασφάλισης.
  • η διαδικασία «μετάβασης» από τον ΕΛΠΠ, στο επικουρικό της ΔΕΗ των υπόψιν μισθωτών μηχανικών υλοποιήθηκε πολύ πριν το 2006 και ως εκ τούτου οι (υπόψη μισθωτοί) δεν έχουν καμιά σχέση με την Ειδική Προσαύξηση, αφού ουδέποτε κατέβαλαν εισφορές σε αυτή, ούτε ουδείς εξ αυτών υπέβαλε τότε αίτηση μεταφοράς του ΕΛΠΠ στον νεοσύστατο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ, για τον απλούστατο λόγω της υποχρεωτικής βάσει νόμου ασφάλισής τους, με την πρόσληψή τους στον Όμιλο ΔΕΗ σε ένα και μόνο επικουρικό ταμείο το τΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ- ΔΕΗ.
  • Το ίδιο το ΤΣΜΕΔΕ αποδέχεται ότι οι εν λόγω μηχανικοί με πρώτη ασφάλιση στον ΕΛΠΠ και εν συνεχεία σε άλλο επικουρικό ταμείο έχουν «κατοχυρώσει» τη διαδοχικότητα, χωρίς όμως να καλύπτεται το νομοθετικό κενό που εισήχθη διαχρονικά με τις μεταπτώσεις – μεταβάσεις ΕΛΠΠ, Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικής και Διαδοχικής Ασφάλισης των κατ΄ αρχήν κυρίως αυτοαπασχολούμενων και στη συνέχεια μισθωτών της αναφερόμενης ειδικής περίπτωσης.
  • Συμπερασματικά, οι λόγω μισθωτοί εξ΄ αιτίας των προαναφερόμενων νομοθετικών κενών αντιμετωπίζονται δυσμενώς διότι ενώ τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της διαδοχικής ασφάλισης κύριας σύνταξης δεν έχουν την αυτή δυνατότητα για την επικουρική, παρότι έχουν καταβάλλει ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΠΠ.
  Όλα τα χρόνια μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι αρχικά στο επικουρικό ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ και στη συνέχεια στο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ θεμελίωναν το δικαίωμα της επικουρικής σύνταξης και τους αποδιδόταν η επικουρική σύνταξη, με τις διαδικασίες της διαδοχικής ασφάλισης.
  Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του ν.4387/2016:

   «Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής Αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης».

  Είναι προφανές ότι το εν λόγω άρθρο, που θέτει τα προαπαιτούμενα για να αποκτηθεί δικαίωμα της κύριας σύνταξης, αφορά μόνο εκείνους που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν μεταφερθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τους από τον ΕΛΠΠ στην Ειδική Προσαύξηση.
  Επομένως οι ως άνω μηχανικοί του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, γιατί ουδέποτε εντάχθηκαν και αντίστοιχα ουδέποτε κατέβαλαν εισφορές στην Ειδική προσαύξηση (νομοθετικό κενό!!).
   Στην ερμηνευτική οδηγία της ΓΓΚΑ, για την εφαρμογή του άρθρου 94 του ν 4387/2016, με αριθμό φ.80000/οικ.9187/183/14-2-2018, για τον τρόπο υπολογισμού της επιπλέον παροχής-προσαύξησης αναφέρεται «ότι για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/16 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης …» .
   Η υπόψη ερμηνευτική οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 94 του ν 4387/2016 , είναι αναμφισβήτητα σαφής: προσαύξηση στην κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται μόνο για τους ασφαλισμένους που μέχρι την ισχύ του ν. 4387/2016 πλήρωναν Ειδική προσαύξηση (νομοθετικό κενό!!).

  Συμπερασματικά: Είναι προφανές ότι η προσαύξηση στην Κύρια σύνταξη δεν αφορά στους εν θέματι μηχανικούς, που ουδέποτε εντάχθηκαν και αντίστοιχα ουδέποτε κατέβαλαν εισφορές στην Ειδική προσαύξηση, που αναφέρεται ορθά ως προϋπόθεση στο άρθρο 94 του νόμου 4387/2016 για να αποκτηθεί δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης. Μόνο και μόνο τότε υπολογίζεται ως προσαύξηση στην κύρια σύνταξη, όταν μέχρι την ισχύ του ν. 4387/2016 πλήρωναν Ειδική Προσαύξηση.
  Επομένως οι υπόψη μηχανικοί που κατέβαλαν εισφορές στον ΕΛΠΠ, ο οποίος λειτουργούσε ως φορέας επικουρικής ασφάλισης, και στη συνέχεια κατέβαλαν εισφορές στο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ- ΔΕΗ, εμπίπτουν στη διάταξη της διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.3518/2006, που είναι σε ισχύ και δεν έχει αναθεωρηθεί.
  Τέλος ενώ η διαδοχικότητα ΕΛΠΠ και Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ-ΔΕΗ ίσχυε για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ μέχρι την εφαρμογή του ν.4387/2016 και παράλληλα (η διαδοχικότητα) ισχύει μέχρι σήμερα σε όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία,
  για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, που συνταξιοδοτούνται με τον ν.4387/2016 και μετά αμφισβητείται από τις Υπηρεσίες (πρώην ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), κατά την άποψή μας λόγω νομοθετικού κενού που παρήχθει διαχρονικά από το 2006 έως και το 2016 στις νομοθετικές διατάξεις περί του ασφαλιστικού .
  Σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας προτείνεται η παρούσα ρύθμιση για την οριστική επίλυση του προβλήματος ή και τυχόν άλλων παρερμηνειών.

  Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ

  Με εντολή ΔΣ

  Μπαρμπαγιάννης Γρηγόρης Παναγιωτίδης Γιάννης
  Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 14:52 | Απόστολος Παπαδόπουλος

  Αφού σύμφωνα με το άρθρο αυτό σκοπός του νόμου είναι η παροχή κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ για όλους τους εργαζόμενους,μισθωτούς κλπ …για τους κινδυνους γήρατος,αναπηρίας…κλπ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ,γεννάται το ερώτημα: ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; Σημειωτέον ότι το υποχρεωτικόν της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ προεβλέπετο και από το νόμο 2084/1992.Απαντήστε παρακαλώ κύριε Υπουργέ,τί ακριβώς συμβαίνει με τα εν λόγω στελέχη; Η μη ένταξή τους σε φορέα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ οφείλεται σε παράλειψη-αβλεψία της Πολιτείας ή οφείλεται σε ειδικό λόγω; Και αν συντρέχει ειδικός λόγος μήπως πρέπει να εξετάσετε την εξαίρεση των στελεχων αυτων απο τις διατάξεις του νόμου αυτού και την επαναφορά τους στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς ήτοι στον ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ με ταυτόχρονο επακαθορισμό του ποσού της σύνταξής τους ως ποσοστό των εκάστοτε αποδοχών του βαθμού ων φέρουν χωρίς ο επανακαθορισμός αυτός να καταλαμβάνει ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ; Αυτονόητο τυγχάνει ότι μια τέτοια εξέλιξη λύνει αυτόματα και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται με τα εξάμηνα κινδύνου,τα πλασματικά έτη κλπ.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 21:53 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δώστε κίνητρα τους ελεύθερους επαγγελματίες ώστε νa συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τα 40 έτη ασφάλισης. Μη μειώνετε τους συντελεστές αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη ασφάλισης και εξασφαλίστε έτσι πρόσθετες εισφορές από εκείνους που θα έχουν σαν κίνητρο την υψηλότερη σύνταξη κατά 2% ετησίως εφόσον θα συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τα 40 έτη.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 00:08 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Ο νόμος 4387/2016 (Α’ 85) ονομάζεται «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» Η προτεινόμενη τροποίηση του άρθρου 1 του νόμου αυτού, απαλείφει κάθε ορισμό στο Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας, το οποίο αποτελεί και θεμέλιο του νόμου. Παράδοξο! Μάλιστα, το Ε.ΣΥ.Κ.Α. που συνιστάται στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου, συνιστάται στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, το οποίο πλέον μένει αόριστο.

  Επιπλέον, η έννοια του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας (ας το ονομάσουμε Ε.Σ.Κ.Α.) καλό είναι να διατηρηθεί. Ο σκοπός του συστήματος αυτού, όπως ισχύει, ήτοι «[η] εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας […]» με όρους που αναδιατυπώνονται και εμπλουτίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος, σκοπός που επιβάλλεται να διατηρηθεί, απαιτεί τη διατήρηση του Ε.Σ.Κ.Α., στο οποίο η κοινωνική ασφάλιση συνυπάρχει με την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, αφού χωρίς πρόσβαση στην υγεία και χωρίς την κάλυψη επιπλέον αναγκών ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων, όσοι ανήκουν σε αυτές και οι ασθενείς στερούνται αξιοπρεπούς διαβιώσεως. Αυτή η στέρηση οφείλεται στην ανάγκη να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες από όσες επιτρέπει η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των πολιτών και κατοίκων της Ελλάδας, η οποία ανάγκη οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση, στην ανεπαρκή κάλυψη μίας ή και όλων των αναγκών αυτών.

  Τέλος, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, όπως ισχύει, ορίζεται πως «[η] κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.» Υπάρχουν άνθρωποι που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ασθενείας, είτε λόγω της υψηλής ανεργίας ή άλλης αιτίας αδυνατούν να εργαστούν. Οπότε, ιδίως εάν διατηρηθεί η έννοια του Ε.Σ.Κ.Α., δεν νοείται «περιορισμός» του δικαιώματος αυτού στους εργαζομένους. Γενικότερα, όμως, δεν νοείται ουδείς περιορισμός ουδενός δικαιώματος, εξ ορισμού.

  Επομένως, προτείνεται η διατήρηση της έννοιας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με όσα αυτά συνεπάγεται, βάσει των προλεχθέντων.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 09:46 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ.

  Θεωρώ ότι η 1η ασφαλιστική κατηγορία εισφορών, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει να μειωθεί και να φθάσει στο ποσό του ισχύοντος νόμου(185,19€), η δε 6η ασφαλιστική κατηγορία να αυξηθεί.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 13:06 | ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΕ,
  Κε ΥΠΟΥΡΓΕ σας επισυνάπτω σύντομο ιστορικο ασφαλιστικού μου θέματος που
  αφορά ενα σύνολο εργαζόμενων οπως θα αντιληφθείτε από την μελέτη του θέματος
  και θά σας είμαστε το λιγότερο ευγνώμονες αν μέ την παρέμβαση σας στην διαβούλευση που λαμβάνει χώρα σχετικά με τον νεο ασφαλιστικό νομο και με τις ενέργειες σας συμβαλετε στην
  επίλυση του δίκαιου και χωρίς καμμία επιβάρυνση στον προυπολογισμό το τονίζω αιτήματοσ μας

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Ημουν εργαζόμενος στην ALPHA BANK μέχρι την30/05/2016 οπότε αποχώρησα με εθελουσία προερχόμενος απο το ασφαλιστικό καθεστώς ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ χωρις να έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο που απαιτεί το ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ ώστε να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα
  Εκτοτε εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ο οποιος ΕΦΚΑ πλέον περιλαμβάνει τα ταμεία μισθωτων και επομένως και το ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ για να συμπληρώσω τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να θεμελιώσω το συνταξιοδοτικο μου
  δικαίωμα ητοι 35ετια και οριο ηλικίας ως πρωτοασφαλισθείς πριν τις 31/12/82
  ΑΣ σημειωθεί οτι στην ιδια κατηγορία ανηκουν και αλλοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ που αποχώρησαν με εθελουσία χωρισς να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και εργάζονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εκτιμάται οτι είναι περίπου 120
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ
  ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ

  <>
  _ Το καθεστώς συνταξιοδότησης των Ειδικών Ταμείων που εντάχθηκαν στο
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ισχύει για όλους τους εργαζομένους που ασφαλίζονταν στα
  Ταμεία αυτά και αποχώρησαν απο το 2015 και εφεξης εθελούσια ,
  συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου ασφ/αλισης που πραγματοποιήθηκε
  στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ μετά την αποχώρηση των ασφαλισμένων με εθελουσία.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Π ΤΣΙΤΟΣ
  (πρωην Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK)
  προερχόμενος απο ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ασφαλισμένος στο ΤΑΠΙΛΤ -ΙΚΑ
  ΤΗΛ 6947560457

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 18:38 | Πέτρος Μπαμπαροξής

  οι συνταξιούχοι να μην έχουν δικαίωμα να εργασθούν
  εάν το επιθυμούν να επιλέγουν ή το συντάξιμο ποσό τους ή το μισθό
  αλλά το κυριότερο να μην εργάζονται διότι καταλαμβάνουν μία θέση ενός νέου εργαζόμενου που προσπαθεί να συγκεντρώσει ημέρες εργασίας για να μπορεί να πάρει και αυτός μία σύνταξη
  ευχαριστώ