Άρθρο 37

Άρθρο 37
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5, 6 και 7. Το άρθρο 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης
1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί:

Ποσά εισφορών σε ευρώ
Ασφαλιστικές κατηγορίεςΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1η κατηγορία550
2η κατηγορία660
3η κατηγορία660
4η κατηγορία660
5η κατηγορία660
6η κατηγορία660

 

 1. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία

 1. Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά  αντιστοιχεί :
Ποσά εισφορών σε ευρώ
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
330

 

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και του 39 Α΄ για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.
5. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
6. Από 1-1-2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται:

Ασφαλιστικές κατηγορίεςΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1η(υποχρεωτική)329
2η κατηγορία335
3η κατηγορία335
4η κατηγορία335
5η κατηγορία335
6η κατηγορία335

7. Από 1-1-2023 έως 31-12-2024 τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1-1-2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 8.
8. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 6 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
9.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά γνώμη του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:05 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Η συσχέτιση του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς με τις εργασιακές αποδοχές ουδόλως δικαιολογείται καθώς οι κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων προκύπτει η ανάγκη ασφάλισης ουδόλως συσχετίζονται με το ύψος των εργασιακών αποδοχών. Εξ άλλου η αρχή αυτή της μη συσχέτισης εισφορών και αποδοχών υιοθετείται στο παρόν νομοσχέδιο για τους αυτοτελώς ασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) και τους αγρότες (Άρθρο 40 Ν. 4387/2016).
  Άμεση συνέπεια της αρχής αυτής είναι το αδικαιολόγητο της συσχέτισης εισφορών και εργασιακής ενασχόλησης καθώς και στην περίπτωση αυτή οι κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων προκύπτει η ανάγκη ασφάλισης ουδόλως συσχετίζονται με την ύπαρξη εργασιακής ενασχόλησης ή μη. Και πάλι η αρχή αυτή κατ’ ουσίαν υιοθετείται στο παρόν νομοσχέδιο –όπως και στο προς αντικατάσταση ισχύον– καθώς για τους αυτοτελώς ασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) και τους αγρότες (Άρθρο 40 Ν. 4387/2016) ορίζονται ελάχιστες εισφορές –πρώτη ασφαλιστική κατηγορία– ακόμη και για μηδενικό εισόδημα δηλαδή οιονεί και για μη εργαζομένους.
  Επομένως ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ο ορισμός ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς ανεξαρτήτως εργασιακής ενασχόλησης ή μη και ανεξαρτήτως εργασιακών αποδοχών.
  Αναφορικά με την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτή να είναι τόση ώστε να καλύπτει το ύψος των κατά κεφαλήν δαπανών υγείας (περίπου 1650 ευρώ κρατική (60%) και ιδιωτική (40%) δαπάνη ετησίως = 137.5 ευρώ μηνιαίως).

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

  1. Η ρύθμιση αυτή, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης αφού οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη των Μισθωτών -Συνταξιούχων που ανέρχονται σε 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ή των ακαθάριστων ποσών συντάξεων (Κύριας και Επικουρικής) που απομένουν μετά την αφαίρεση από αυτά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, είναι κατά βάση αρκετά μεγαλύτερες από τα σταθερά ποσά των 60 έως 29 ευρώ που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, αν και θεωρώ ότι η κατηγορία των αγροτών είναι ξεχωριστή και χρειάζεται για αυτούς κάποια ειδική μέριμνα. Ελπίζω η Κυβέρνηση θα δει θετικά το όλο θέμα και με την πρώτη ευκαιρία να προβεί στη μείωση των εισφορών αυτών και για τους μισθωτούς και συνταξιούχους στο ίδιο επίπεδο με τους αυτοαπασχολούμενους..
  2. Επίσης, για τις περιπτώσεις, που ασφαλισμένοι είχαν ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας σε κάποιο Ταμείο για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την 1-1-2017 , λόγω απασχόλησής τους σε εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ασφάλισής τους στο οικείο για τους εργαζομένους φορέα ασφάλισης λόγω της απασχόλησης αυτής (π.χ Δικηγόροι, Μηχανικοί, Γιατροί κλπ) και παράλληλα ήταν εγγεγραμμένοι στους οικείους Συλλόγους (Δικηγορικούς, Ιατρικούς ή Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), χωρίς να έχουν ασκήσει το επάγγελμά τους λόγω ιδιότητας και εφόσον δεν έχουν κάνει έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους (Δικηγόρου ή Μηχανικού ή γιατρού) στην οικεία Δ.Ο.Υ., ή δεν έχουν χρησιμοποιήσει καμία παροχή των Κλάδων Υγείας των αντίστοιχων φορέων αυτών, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών για τον Κλάδο Υγείας των εν λόγω φορέων, για όσο χρόνο συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, αφού ήταν ήδη ασφαλισμένοι σε ένα Κλάδο Υγείας και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες εισφορές.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:39 | Φιλόθεος Λόκκας

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Με όλο το σεβασμό θεωρώ ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος, που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2 του άρθρο 24, §5 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου εμπεριέχουν μια καταφανή αδικία για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα χρόνια. Συγκεκριμένα:
  Με το νέο νομοσχέδιο ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται με μεγαλύτερο σχετικά ρυθμό από τα 30 μέχρι τα 40 συντάξιμα χρόνια, μετά τα 40 χρόνια μειώνεται κατακόρυφα. Έτσι, ενώ για όσους έχουν 30 έως 40 συντάξιμα χρόνια οι αυξήσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος είναι από 0,55% έως 0,91%, σε όσους έχουν περισσότερα από 40 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται απότομα κατά 1,5% !!! (από 2% γίνεται 0,5%). Αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση εις βάρος των συνταξιούχων με περισσότερα συντάξιμα χρόνια και φυσικά είναι πολλαπλά άδικο για όσους διαθέτουν πάνω από 40 συντάξιμα χρόνια, διότι:
  1. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων αυτών (στους οποίους ανήκω και εγώ) συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία πάνω από 65 ετών, ενώ είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πολύ νωρίτερα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τα κρατικά ταμεία λιγότερα χρόνια, καθώς ο συνταξιοδοτικός βίος είναι μικρότερος, ενώ αντίθετα ο εργασιακός βίος είναι μεγαλύτερος. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι πλήρωσαν αναλογικά περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές.
  2. Οι περισσότεροι από αυτούς και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν περισσότερα από 40 χρόνια, συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2010, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει το 38-55% του εφάπαξ και να έχουν πάρει μόνο περικομμένες συντάξεις σε σχέση με εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2010. Φυσικά αυτό θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει αν είχαν επιλέξει να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Συνεπώς, σε σχέση με τους παλιότερους συνταξιούχους, δημιουργείται η εντύπωση ότι όχι μόνο αδικούνται αλλά ακόμη ίσως και να τιμωρούνται επειδή αποφάσισαν να εργαστούν περισσότερα χρόνια!!!

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:24 | Θεόδωρος Τσιμπούκης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Νομίζω, ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση, σε ότι αφορά τις εισφορές για την υγεία, ανάμεσα στους μισθωτούς-συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους-αγρότες. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό από 30 έως 60 Ευρώ μηνιαίως, άσχετα με τα εισοδήματά τους, οι μισθωτό καλούνται να πληρώσουν με ποσοστό 7,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους και οι συνταξιούχοι 6% επί όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Είμαι της γνώμης ότι με τη ρύθμιση αυτή μεγάλος αριθμός μισθωτών και συνταξιούχων καταβάλλει υπέρογκες εισφορές έναντι των αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 21:15 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΡΑΚΑΣ

  Άρθρο 37
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση σε ότι αφορά τις εισφορές για την υγεία ανάμεσα στους μισθωτούς-συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους-αγρότες. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό από 30 έως 60 Ευρώ μηνιαίως, άσχετα με τα εισοδήματά τους, οι μισθωτό καλούνται να πληρώσουν με ποσοστό 7,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους με όριο 6.500 Ευρώ (μέγιστη εισφορά 455 Ευρώ το μήνα), και οι συνταξιούχοι 6% επί όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων με όριο 4.600 Ευρώ (μέγιστη εισφορά 276 Ευρώ το μήνα). Γίνεται φανερό ότι με αυτή τη ρύθμιση κάποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώνουν πολλαπλάσιες εισφορές από τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 20:01 | Βίκυ

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα με παλαιούς »μη μισθωτούς» που καλούνται να καλύψουν υποχρεώσεις που δεν τους αναλογούν. Συγκεκριμένα, δικηγόροι που μέχρι και το 2016 εγγράφονταν αυτοδίκαια, λόγω ιδιότητας, στους Τομείς Υγείας παρά το γεγονός ότι ουδέποτε προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ, ουδέποτε άσκησαν το επάγγελμα του Δικηγόρου και ουδέποτε κατείχαν Βιβλιάριο Υγείας των Τομέων Υγείας Δικηγόρων, θα πρέπει να μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τις καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές προς τους Τομείς Υγείας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 19:31 | Αθανάσιος Μαγλαράς

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει με το νομοσχέδιο προκύπτει άνιση μεταχείριση σε ότι αφορά τις εισφορές για την υγεία ανάμεσα στους μισθωτούς-συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους-αγρότες. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό από 30 έως 60 Ευρώ μηνιαίως, άσχετα με τα εισοδήματά τους, οι μισθωτό καλούνται να πληρώσουν με ποσοστό 7,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους με όριο 6.500 Ευρώ (μέγιστη εισφορά 455 Ευρώ το μήνα), και οι συνταξιούχοι 6% επί όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων με όριο 4.600 Ευρώ (μέγιστη εισφορά 276 Ευρώ το μήνα). Γίνεται φανερό ότι με αυτή τη ρύθμιση κάποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώνουν πολλαπλάσιες εισφορές από τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 10:07 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δημιουργούνται θέματα ανισότητας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων, καθώς για τις ίδιες παροχές υγείας καταβάλλεται διαφορετική εισφορά και συγκεκριμένα (i) οι μισθωτοί καταβάλλουν 7,10% (μαζί με τον εργοδότη) επί των μηνιαίων αποδοχών τους σε 14μηνη βάση και μέχρι το πλαφόν των 6.500 Ευρώ, (ii) οι ελεύθεροι επαγγελματίες 55 Ευρώ (ή 66 σε υψηλότερη κατηγορία) ανεξαρτήτως εισοδήματος σε 12μηνη βάση, (iii) οι αγρότες 32 Ευρώ (ή 38 σε υψηλότερη κατηγορία) σε 12μηνη βάση και (iv) οι συνταξιούχοι 6% επί της μηνιαίας σύνταξης σε 12μηνη βάση με ανώτατη σύνταξη στα 4.600 περίπου Ευρώ. Όλες οι διαφορές αυτές και συνεπώς διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων εντός του ίδιου φορέα και για τις ίδιες παροχές υγείας.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 17:45 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  Οι ασφαλισμένοι λόγω ιδιότητας που ουδέποτε άσκησαν το επάγγελμα (π.χ. Δικηγόροι) καλούνται να καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Κλάδου υγείας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016 και μάλιστα με προσαυξήσεις και εντόκως παρά το γεγονός ότι ουδέποτε άσκησαν το επάγγελμα δηλαδή δεν έκαναν έναρξη στη Δ.Ο.Υ., δεν έλαβαν οιασδήποτε μορφής μέρισμα από τον οικείο Σύλλογο που τους χορήγησε την ιδιότητα και βεβαίως ουδέποτε έλαβαν την οποιαδήποτε παροχή καθώς ουδέποτε κατείχαν Βιβλιάριο Υγείας του οικείου φορέα.
  Ευελπιστούμε να ληφθεί μέριμνα και για αυτές τις κατηγορίες.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 14:50 | Άρης

  Στο άρθρο 20 του νόμου 4488 (2017) είχε γίνει η αποδέσμευση της υποχρέωσης ασφάλισης από την ιδιότητα για γιατρούς, νομικούς και μηχανικούς. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, δινόταν η δυνατότητα σε ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προαιρετικά. Σας ενημερώνω πως μετά από πάνω από 2 χρόνια, ο ΕΦΚΑ δεν έχει επεξεργαστεί τις αιτήσεις αυτές. Επειδή, λοιπόν, διαβλέπω μεγάλο πρόβλημα και πολλές προσφυγές για το θέμα αυτό (αν μετά από 3 χρόνια ο ΕΦΚΑ απορρίψει την αίτηση), παρακαλώ να γίνει ξεκάθαρο τι ισχύει στο νέο νόμο σχετικά με όσους εντάχθηκαν στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 20 του νόμου 4488. Αυτοί οι προαιρετικά ασφαλισμένοι θα έχουν την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ ή όχι;

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 19:05 | Λουκάς Δ

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παροχές του κλάδου υγείας είναι ίδιες για όλους τους ασφαλισμένους και το γεγονός ότι εισφορές των Μισθωτών για τον κλάδο υγείας δεν είναι σταθερές αλλά ορίζονται σε ποσοστό 7,10% (ποσοστό εργαζόμενου + εργοδότη) επι των αποδοχών τους, είναι προφανές ότι το προτεινόμενο σταθερό μηνιαίο ασφάλιστρο για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (55 ή 66 ευρώ) είναι κατάφωρο ΑΔΙΚΟ, δεν προάγει την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και πιθανόν να είναι και ΑΝΤΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ.

  Για να μιλήσω με παραδείγματα, οι εισφορές υγείας για ένα μισθωτό με αποδοχές 2.000 ευρώ είναι 142 ευρώ (213 ευρώ για αποδοχές 3.000, κ.ο.κ) ενώ οι εισφορές ενός ελ.επαγγελματία είναι σταθερές στα 55 ή 66 ευρώ. Επιπλέον, οι μισθωτοί καταβάλλουν εισφορές υγείας για 14 μήνες (Δώρο Χριστ, Δώρο Πάσχα, Επίδομα Αδείας)σε αντίθεση με τους Ελ.Επαγγελαμτίες που είναι 12 μήνες.

  Για να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία, προτέινω οι εισφορές υγείας για τους μισθωτούς να εναρμονιστούν με αυτές των ελ.επαγγεματιών, δηλαδή να αποσυνδεθούν απο τις αποδοχές.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:45 | Απόστολος

  Θα πρέπει να ληφθεί κάποια πρόβλεψη για τους αυτοαπασχολούμενους που κατά την περίοδο της κρίσης είχαν αποκλειστεί από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω οικονομικής αδυναμίας να καταβάλουν τις εισφορές τους στους οικείους Κλάδους Υγείας και οι οποίοι καλούνται σήμερα να πληρώσουν τις οφειλές τους για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016 με προσαυξήσεις και τόκους. Θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από τις οφειλόμενες εισφορές δεδομένου ότι οι Κλάδοι υγείας των Ταμείων τους, τους είχαν αποκλείσει από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 13:44 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

  ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΦΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΩΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ( ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΣΜΕΔΕ) ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:57 | Nίκος

  To μηνιαίο ασφάλιστρο για τη 2η έως και την 6η κατηγορία είναι σταθερό στα 66 ευρώ. Αρα, με ποιό κριτήριο θα επιλέξει κάποιος σε ποιά κατηγορία θέλει να υπαχθεί;

  Για ποιό λόγο να υπάρχουν 6 κατηγορίες για τον κλάδο υγείας, αντί για 2 (η 1η με εισφορές 55 ευρώ / μήνα και η 2η με 66 ευρώ / μήνα), από τη στιγμή μάλιστα που δε φαίνεται να υπάρχει κάποια αντιστοίχιση μεταξύ των κατηγοριών κύριας σύνταξης και κλάδου υγείας;

  πχ κάποιος που επιλέγει την 3η κατηγορία κύριας σύνταξης, μπορεί να επιλέξει όποια κατηγορία από τον κλάδο υγείας θέλει (1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:40 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

  Στο παρόν άρθρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η ακόλουθη πραγματικότητα :
  Το μητρώο μη μισθωτών είναι λάθος ενημερωμένο. Για παράδειγμα γνωρίζω από την προσωπική μου εμπειρία ότι το ΤΣΜΕΔΕ παρουσιάζει ως αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους που ουδέποτε κάνανε έναρξη επαγγέλματος στην εφορία και είναι πάντα μισθωτοί, ακόμα και συνταξιούχους που έχουν υποβάλλει εδώ και μήνες αίτηση διαγραφής. Επομένως βάση ποιου μητρώου θα γίνει η υποχρεωτική ένταξη στην χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση; Θα βρεθούν ασφαλισμένοι που ουδέποτε υπήρξαν αυτοαπασχολούμενοι ή είναι συνταξιούχοι στην δυσάρεστη θέση να χρωστάνε εισφορές μη μισθωτού ενώ δεν οφείλουν; Πρέπει λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε ασφαλισμένους που λανθασμένα έχουν καταχωρηθεί ως μη μισθωτοί να ζητήσουν την διαγραφή τους κι αφού γίνει έλεγχος τότε να εκκαθαριστεί το μητρώο μη μισθωτών από τις λανθασμένες εγγραφές.