Άρθρο 73

Το άρθρο 27 του π.δ 8/2019 καταργείται, το άρθρο 28 του π.δ 8/2019 αναριθμείται σε 27 και το νέο άρθρο 27 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 27
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών
α. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας και ασθένειας, τα έξοδα κηδείας και τις λοιπές παροχές σε χρήμα.
β. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής των εν γένει παροχών.
γ. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εν γένει παροχές.
δ. Η μέριμνα για την τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) καθώς και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες.
ε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.»