Άρθρο 91

Το άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 44
Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και η στέγαση των υπηρεσιών του.
2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Μητρώου β. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α. γ. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΕΤΕΑΕΠ
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Μητρώου
αα. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
αβ. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του τ. ΕΤΕΑΕΠ
αγ. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου στέγασης υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ. Η μέριμνα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ακινήτων (π.χ. ΠΕΑ, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρόσβαση ΑμεΑ κ.λπ.), με την υποβολή σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
αε. Η δήλωση των ακινήτων στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία-υποθηκοφυλακεία.
αστ. Η μέριμνα για τη συμπλήρωση εντύπων για την ακίνητη περιουσία του e-Ε.Φ.Κ.Α., τα οποία προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και λοιπή νομοθεσία και ο χειρισμός των σχετικών θεμάτων.
αζ. Η τήρηση, παρακολούθηση, και ενημέρωση βάσης δεδομένων παγίων εξόδων, έκτακτων δαπανών και δαπανών συντήρησης ιδιόκτητων κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αη. Η συγκέντρωση τριμηνιαίων αναφορών λειτουργικών εξόδων των κτηρίων (μισθωμένων, ιδιόκτητων) των υπηρεσιών του Φορέα.
αθ. Η έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δαπανών και των δαπανών τεχνικών εργασιών ανά κτήριο.
αι. Η διατήρηση του φυσικού αρχείου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του τ.ΕΤΕΑΕΠ και η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων.
αια. Η μέριμνα για τη διασφάλιση της κυριότητας, της νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του τ. ΕΤΕΑΕΠ.
β. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α.
βα. Η εκπόνηση και η τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση του πενταετούς προγράμματος και του μακροπρόθεσμου προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του.
ββ. Η υποβολή στο ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α. για έγκριση του πενταετούς προγράμματος, του μακροπρόθεσμου προγράμματος καθώς και η τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση αυτών, συνοδευόμενη από αναλυτική τοποθέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού.
βγ. Η διαβίβαση των προγραμμάτων στέγασης και αξιοποίησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση.
βδ. Η σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του πενταετούς και του μακροπρόθεσμου προγράμματος.
βε. Η δημιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακινήτων, σε όρους κόστους.
βστ. Η δημιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, σε όρους κόστους.
βζ. Η μέριμνα για την περιοδική εκτίμηση των ακινήτων, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
βη. Η μέριμνα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων καθώς και των μισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
βθ. Η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης καθώς και η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών από τρίτους.
βι. Η μέριμνα και η διενέργεια διαγωνισμών εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και παραχώρησης ακινήτων με αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος στέγασης και αξιοποίησης.
βια. Η μέριμνα για την αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
βιβ. Η μέριμνα για την αποδοχή των δωρεών και την παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βιγ. Η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βιδ. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των εκμισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΕΤΕΑΕΠ
γα. Η μέριμνα για την περιοδική εκτίμηση των ακινήτων του ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
γβ. Η μέριμνα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και των μισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
γγ. Η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης καθώς και η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών από τρίτους.
γδ. Η μέριμνα και η διενέργεια διαγωνισμών εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και παραχώρησης ακινήτων με αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος στέγασης και αξιοποίησης.
γε. Η μέριμνα για την αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
γστ. Η μέριμνα για την αποδοχή των δωρεών και την παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 07:51 | Βασιλική Μ.

  Το υπ’ αριθμό 8 Προεδρικό Διάταγμα του 2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/23.01.2019), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/17.05.2019).

  Ειδικότερα, στο Ν.4611/2019, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Άρθρο 43 «Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ», παράγραφος 22, προστέθηκε στο άρθρο 44 του Π.Δ. 8/2019 και παράγραφος 4.

  Το παρόν Άρθρο 91 διαμορφώνει το Άρθρο 44 του Π.Δ.8/2019 και η ισχύουσα συμπληρωματική παράγραφος 4 του Ν.4611/2019 απουσιάζει από αυτό.

  Κατά συνέπεια, δύναται να προστεθεί αυτούσια από τον Ν.4611/2019, με την διευκρίνηση ότι μετά την λέξη «Διεύθυνση» προστίθεται η λέξης «Αξιοποίησης».

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 21:12 | Β. Μ.

  Το υπ’ αριθμό 8 Προεδρικό Διάταγμα του 2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/23.01.2019), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/17.05.2019).
  Ειδικότερα, στο Ν.4611/2019, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Άρθρο 43 «Τροποποιήσεις Οργανογράμματος ΕΦΚΑ», παράγραφος 22, προστέθηκε στο άρθρο 44 του Π.Δ. 8/2019 και παράγραφος 4.
  Το παρόν Άρθρο 91 διαμορφώνει το Άρθρο 44 του Π.Δ.8/2019 και η ισχύουσα συμπληρωματική παράγραφος 4 του Ν.4611/2019 απουσιάζει από αυτό. Κατά συνέπεια, δύναται να προστεθεί αυτούσια από τον Ν.4611/2019, με την διευκρίνηση ότι μετά την λέξη «Διεύθυνση» προστίθεται η λέξης «Αξιοποίησης».