Άρθρο 90

Το άρθρο 43 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 43
Διεύθυνση Εκπαίδευσης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι:
α. Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας του Φορέα.
β. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτού.
γ. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της ΕΕ ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
ε. Η μέριμνα για την ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις δράσεις που αναπτύσσει καθώς και η πραγματοποίηση εκδόσεων.
στ. Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
ζ. Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς του e-Ε.Φ.Κ.Α..
η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου β. Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου γ. Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
αα. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και των Ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων.
αβ. Η διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης ποιότητας.
αγ. Η τήρηση Μητρώου διδακτικού προσωπικού.
αδ. Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση αυτών.
αε. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
αστ. Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιώτες, καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας του Φορέα, οι διαδικαστικές ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η μεταβολή και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
αζ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο ΕΚΔΔΑ προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.
αη. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και το βαθμό μεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Τμήμα Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
αθ. Η μέριμνα για τη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
αι. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αια. Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη διαχείριση των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας της ΕΕ, καθώς και για την εκπροσώπηση του Φορέα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και των Διεθνών Οργανισμών.
αιβ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια για θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιγ. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό την διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις.
αιδ. Η μέριμνα για τον υπολογισμό πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο της Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση.
αιε. Η δημιουργία στατιστικών αναφορών και η εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
β. Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
βα. Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
ββ. Η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
βγ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
βδ. Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθήκης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό αυτής με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με οπτικοακουστικό υλικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις καθώς και η διασύνδεσή της με βιβλιοθήκες εγχώριων και διεθνών φορέων.
βε. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δομές του Φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
βστ. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
βζ. Ο προγραμματισμός των αναγκών για πάγιο, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και επισκευή τους.
βη. Η μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης καθώς και για την υγιεινή των κτηριακών εγκαταστάσεων.
βθ. Η μελέτη και η ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ανάπτυξη νέων, την βελτίωση των υφιστάμενων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών αντίστοιχα.
βι. Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.
γ. Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος
γα. Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
γβ. Η γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
γγ. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
γδ. Η μέριμνα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης καθώς και για την υγιεινή των κτηριακών εγκαταστάσεων.
γε. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δομές του Φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
γστ. Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων του Τμήματος.
Έδρα του Τμήματος είναι η Θεσσαλονίκη και η χωρική του αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.»