Άρθρο 26

Το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
1α. Η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία ασφαλισμένοι υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού φορέα.
Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθορίζεται ως ακολούθως:
Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του ενταχθέντα φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
αα) 1000 ημέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες 300 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της ασφάλισης για την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος.
αβ) 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
β. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1α ή σε περίπτωση που πληρούνται, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της δραστηριότητας στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η τελευταία, εφόσον:
βα) έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή είναι ανάπηρα με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του φορέα που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης και
ββ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας που διένυσαν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
γ. Σε περίπτωση που ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση 1β τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης.
δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
ε. Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων της παραγράφου 1α λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης, (ήτοι 1000 ημερών ασφάλισης) καθώς και των 600 ημερών ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο ενταχθέντα φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό.
στ. Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με το χρόνο διακοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λ.π., δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση όλων των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.
Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός φορείς, αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36Α.
3. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξη τους στον Ε.ΦΚ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους τους χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού.
4. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς έως 31.12.2016, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
5. Στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α του τελευταίου φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1.1.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την 13.05.2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180), όπως ισχύουν.
β. Από 13.05.2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1405/1983, μόνο για τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13.5.2016.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 13.05.2016.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της 13.05.2016 και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 13.05.2016, παραμένουν ισχυρές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.
7. Για τους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάχθηκαν στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ υποβάλλεται μία αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε όλους τους ενταχθέντες Φορείς/Τομείς/Κλάδους/Λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ.
8. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αμφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.
10.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από την 13.05.2016, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 4387/2016.
β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής καθώς και για όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:10 | χρήστος Γκανάτσας

  ΑΡΘΡΟ 26 παρ1 γ. Σε περίπτωση που ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση 1β τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης.
  Όμως εδώ κ υπουργέ το θέμα θέλει διευκρίνηση όσων αφορά την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων από το ένα ταμείο στο άλλο διότι θα υπάρχουν προστριβές αναμεταξύ συνταξιούχων και υπαλλήλων, όπως έχω και εγώ τώρα με το Γ.Λ.Κ όπως θα δείτε αναφορές μου στο ίδιο άρθρο.
  Και προτείνω. ΑΡΘΡΟ 26 παρ1 γ. Σε περίπτωση που ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση 1β τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης, με της αρχικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ανεξαρτήτως ταμείο του ΕΦΚΑ να προηγούνται έναντι νεοτέρων αιτημάτων .

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 09:29 | χρήστος Γκανάτσας

  ΑΡΘΡ 26 παρ. 1 δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται. Δείτε το δικό μου παράδειγμα γεννήθηκα 17-6-1957 έκανα αίτηση στο Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε Λάρισας 30-10-2017 απορρίφτηκε λόγο ότι δεν είχα συμπληρώσει τα 60 χρόνια και 9 μήνες και τώρα θα κριθεί από το Γ.Λ.Κ. και έχω και Ι.Κ.Α . Έχω 28 χρόνια Ελλάδα και 7 χρόνια και 5 μήνες Γερμανία. Ας υποθέσουμε ότι η αίτηση μου θα απορριφτεί και από τα άλλα δυο ταμεία τότε η αίτηση απορρίπτετε οριστικά και πρέπει να καταθέσω νέα με τα οικονομικά αποτελέσματα να τρέχουν με την νέα αίτηση. Γιατί εγώ ευθύνομαι για την καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης και όχι το κράτος με την πολυνομία εγώ όμως δικαιούμαι σύνταξη από το Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε Λάρισας της 1-4-2018 την ζημιά θα την υποστώ εγώ.
  Προτείνω τροποποίηση της παρ1 δ του άρθρου 26. ΑΡΘΡ 26 παρ. 1 δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, η αίτηση κρίνετε ως πλάσματη υποβληθείσα και αν δεν έχει της προϋποθέσεις τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
  Κ, υπουργέ το παραπάνω δεν αφορά μόνο εμένα για αυτό η τροποποίηση είναι αναγκαία γιατί αυτό λέει η λογική η μή τροποποίηση είναι εις βάρος των συνταξιούχων που δεν ευθύνονται

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 17:37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ…
  «Ο ασφαλισμενος που εχει διανυσει χρονους ασφαλισης σε περισσοτερους του ενος ενταχθεντος στον ΕΦΚΑ φορεις,δυναται να επιλεξει μεταφορα ΜΕΡΟΥΣ του μη παραλληλου χρονου ασφαλισης απο τον ενα φορεα στον αλλο,ως συνταξιμο,προκειμενου να θεμελιωσει δικαιωμα συνταξης.»….
  (Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ,ΚΑΘ ΟΣΟΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ……ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ,ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΤΣΜΕΔΕ.ΑΠΟΧΩΡΗΣΑ 27-10-2016 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ 31-10-2016 ΑΠΟ ΤΣΜΕΔΕ.ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΜΕ ΑΠ.77868/25.11.2016/13-12-2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ,ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΛΚ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΘ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ 35-ΕΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΜΟΥ «ΕΛΕΙΠΑΝ» 38 ΗΜΕΡΕΣ.ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.ΤΟ ΓΛΚ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019 ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.ΛΑΜΒΑΝΩ 268,80Ε ΑΝΤΙ 384,00Ε.ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ)

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 09:10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (άρθρο 4 παρ. 1,2/ισότητα των δύο φύλων) ΛΕΕΙ-ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ-ΟΤΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ, (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ),ΙΣΟΙ!
  ΤΟ Γ.Λ.Κ, ,όμως, ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 25ΕΤΙΑ ΤΟ 2010-ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ(!!!)- ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!!!
  ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ-ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΊ- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΔΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ,ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ, ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΔΙΚΙΑ! Ε Λ Ε Ο Σ!!!

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 22:13 | ΝΙΚΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 2002 ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ,ΑΥΤΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ.
  ΑΚΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014 ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ. ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 20% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 07:28 | NAYTIKOS

  Θα δώσει ο νέος νομος το δικαίωμα στους παλαιούς συνταξιούχους ΝΑΤ που είχαν ένσημα άλλων ταμείων τα οποία δεν θα αύξαναν την σύνταξη εφόσον είχαν τα χρόνια εργασίας στην θάλασσα για πλήρη σύνταξη και δεν τα δήλωσαν στην αίτηση συνταξιοδότησης να τα δηλώσουν τώρα ώστε να προσμετρηθούν ως συντάξιμα χρόνια εργασίας που θα αυξήσουν το ποσοστό αναπλήρωσης .
  Π.χ ναυτικός με 20 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία έχει ποσοστό αναπλήρωσης πάρα πολύ μικρό .Αν όμως προσθέσει και 10 χρόνια ΙΚΑ η ΤΕΒΕ που είχε και δεν πήρε ποτέ τίποτα για αυτά το ποσοστό αναπλήρωσης θα μεγαλώσει και η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί όπως και το καθαρό ποσό που θα λαμβάνει .

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 07:14 | Πηνελόπη

  Είμαι γεννημένη το 1958, τρίτεκνη, ασφαλισμένη πριν 1-1-1983 στο Δημόσιο.
  Έχω 20 χρόνια ΙΚΑ, 2 χρόνια ΤΕΒΕ και 15 χρόνια Δημόσιο και εργάζομαι σε ΟΤΑ. Πήγα τρις φορές στο ΓΛΚ και μου λένε ότι επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου δεν είναι σαφής και απαιτεί διευκρινιστικές και ως εκ τούτου κανένας υπάλληλος δεν θα υπογράψει την απόφαση συνταξιοδότησης μου και γιαυτό πρέπει να πληρώσω για τα χρόνια εκτός Δημοσίου ή να πάω δικαστικώς. Παρακαλώ διατυπώστε σαφέστερα το νόμο για να μην μπαίνουμε σε δαπανηρές διαδικασίες άνευ λόγου.

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 20:49 | Φώτιος Μανδάνας

  Κυρίες-οι,

  Λαμβάνοντάς υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν οριστεί οι συντελεστές προσαύξησης της κύριας σύνταξης,παρότι περάσαν σχεδόν 4 χρόνια, για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης σε περισσότερους φορείς που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, είναι αναγκαίο να ξεκαθαριστεί με τον παρόντα Νόμο, έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα και καθυστερήσεις.

  Με εκτίμηση,

  Φώτης Μανδάνας

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 12:39 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει ρητά να καταργηθεί η διάταξη περ. Γ της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/14, ορίζεται ότι : “Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας”.

  Η παραπάνω διάταξη αποτελεί διακριτική μεταχείριση για τους αγρότες ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και καταστρατηγεί την έννοια της διαδοχικής ασφάλισης.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 22:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56 του
  π.δ. 169/2007 με τις οποίες προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί
  από την Υπηρεσία έχοντας συμπληρώσει τα προβλεπόμενα για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
  δικαιώματος έτη ασφάλισης αλλά όχι και το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, εκδίδεται
  πράξη αναγνώρισης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, η καταβολή όμως της σύνταξης
  αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπομένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Με
  τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι μετά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου ορίου ηλικίας
  αρχίζει η καταβολή της σύνταξης αναπροσαρμοσμένης, με βάση τα ισχύοντα κατά την
  ημερομηνία αυτή. Οι παραπάνω διατάξεις πρέπει να έρθουν σε ισχύ πάλι γιατί συμφέρει το δημόσιο να αποχωρούν άτομα πιο νωρίς χωρίς να παίρνουν σύνταξη και να μην περιμένουν όλοι να πάνε 67 ετών γιατί θα έχει το δημόσιο όλο ηλικιωμένους υπαλλήλους ενώ έτσι αδειάζουν θέσεις πιο γρήγορα που θα καλύπτονται με νέα άτομα υψηλής εξειδίκευσης και από την άλλη βοηθάει πολύ τις μητέρες ανηλίκων που θέλουν να φύγουν πιο σύντομα από την εργασία και να αφοσιωθούν στα παιδιά τους επειδή ο σύζυγος δουλεύει και έχουν οικονομική άνεση αφού για τα χρόνια που θα φύγουν πιο νωρίς το δημόσιο δεν θα τους καταβάλει σύνταξη μέχρι να κλείσουν και το όριο ηλικίας,έτσι έχει κέρδος και το δημόσιο που δεν καταβάλει ούτε μισθό ούτε σύνταξη,αλλά και διευκολύνεται και ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι να αποχωρούν πιο νωρίς αν το θέλουν.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 19:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Να προστεθεί παράγραφος στην οποία να αναφέρεται ότι: Εφόσον για τον αιτούντα σύνταξη έχει ήδη εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ προηγούμενη απόφαση συνταξιοδότησης, τότε τα δεδομένα της προηγούμενης που αφορούν στον ασφαλιστικό χρόνο και τις συντάξιμες αποδοχές δεν θα αγνοηθούν, αλλά ότι θα λαμβάνονται υπόψη και θα συμψηφίζονται κατά την έκδοση της νέας συνταξιοδοτικής απόφασης.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 17:31 | Γκανάτσασ Χρήστοσ

  To Σεπτέμβριο του 2018 ήρθα στο υπουργείο σου και μίλησα με τον σύμβολο σου σχετικά με το Γ.Λ.Κ για της καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί και μου απάντησε είστε ενήμερη με την κατάσταση στο Γ.Λ.Κ. και ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα, στη 17-1-2020 βρέθηκα εκεί στο Γ.Λ.Κ για να ενημερωθώ για την πορεία της σύνταξης και δες τη ειπώθηκε παρακάτω με την καταγγελία μου. Προς Γ.Λ.Κ. κ, Διευθύντρια.

  Γκανάτσας Χρήστος,
  Δήμητρας Τσάτσου 7
  Λάρισα Τ.Κ. 41335
  Κιν.: 6942606750
  Προς Γ.Λ.Κ.
  κ, Διευθύντρια
  Καταγγελία
  Κατά Κοντοκώστα Κωνσταντίνο
  κ, Διευθύντρια κατέθεσα αίτηση για σύνταξη στο Ε.Φ.Κ.Α- Ο.Α.Ε.Ε. Λάρισας με αρ. πρ. 1419404/31-10-2017 από το παραπάνω ταμείο απορρίφτηκε το αίτημα μου και ζητείτε να αποφασίσει το ταμείο σας να την χορήγηση σύνταξης , έχω πάρει πολλά τηλέφωνα στην γραμματέα του κ, Κοντοκώστα και στον ίδιο αλλά δεν το σηκώνει κανείς και υποχρεώθηκα να μεταβώ στο Γ.Λ.Κ. για να ενημερωθώ για την πορεία της σύνταξης μου στης 17-1-2020 πήγα στην γραμματέα του κ, Κοντοκώστα εκεί η προϊσταμένη κοίταξε τα έγγραφα και μου λέει ότι τα πάω στον κ, Κοντοκώστα και αυτό έκανε γιατί τα πήρε και τα πήγε στο γραφείο του και ότι θέλεις, μου είπε θα μιλήσεις με τον ίδιο γιατί αυτός είναι υπεύθυνος, στην συνάντηση που είχα με τον κ, Κοντοκώστα αρνήθηκε ότι του πήγαν το φάκελο μου, η στην γραμματέα μου είπαν ψέματα η κ, Κοντοκώστας. Και όχι μόνο μου μίλησε επιθετικά και μου λέει τη ήρθες να σε δώσω σύνταξη τώρα και του απαντώ ότι μπορείτε να χορηγείτε συντάξεις σε νέα πρωτόκολλα και να αφήνετε τα παλιά, μου λέει δεν θα μου κανείς ελέγχω και πέρνα έξω γιατί θα φέρω την σεκιούριτι και θα σε πετάξουν έξω, συνέχισα να τον ρωτώ και του λέω εγώ ήρθα από Λάρισα και θέλω να ενημερωθώ, πια είναι η απάντηση του κ, Κοντοκώστα δεν έχεις τη να κάνεις και κάνεις βόλτες και όλοι οι άλλοι από έξω ερχόσαστε και με ενοχλείτε, επί της ουσίας δεν έχω πάρει κάποια απάντηση και έφυγα εκνευρισμένος από την συμπεριφορά του κ, Κοντοκώστα. κ, Διευθύντρια για ποιών λόγο ο κ, Κοντοκώστας συμπεριφέρεται καθ αυτών το τρόπο προφανώς και πρέπει να το εξετάσετε, επίσης να γνωρίζετε ότι εγώ αν δεν έχω απάντηση στο πρωτόκολλο μου με αρ. 202480/30-10-2017 θα περιμένω απάντηση έως τέλους Φεβρουαρίου του 2020 μετά εγώ προσωπικά θα καταθέσω μήνυση κατά του κ, Κοντοκώστα για παράβαση καθήκοντος και θα ζητήσω και αποζημίωση.
  Ο καταγγέλλων
  Γκανάτσας Χρήστος
  Όπως βλέπεις κ, υπουργέ ο κ, Κοντοκώστας το πρωτόκολλο από το Ε.Φ.Κ.Α- Ο.Α.Ε.Ε. Λάρισας με αρ. πρ. 1419404/31-10-2017 δεν το λαμβάνει υπόψη και θεωρεί ότι το αίτημα μου είναι νέο στο Γ.Λ.Κ. δηλαδή από 4-12-2019, εννοείται εγώ προσωπικά θα καταθέσω μήνυση κατά του κ, Κοντοκώστα αν δεν έχω απάντηση σε άλλο πρωτόκολλο μου με αρ. 202480/30-10-2017 που ζητώ να ενημερωθώ αν θεμελιώνω συντάξει από Γ.Λ.Κ. Αν συμφωνείτε την άποψη του κ, Κοντοκώστα εγώ ίσως πάρω σύνταξη με τα από άλλα τρία χρόνια διότι έχω και ΙΚΑ, δεν βλέπω να προσφέρεις κάτι με τον νέο νόμο αν δεν ισχύουν τα ίδια όρια ηλικίας σε όλα τα ταμεία του ΕΦΚΑ και δεν τοποθετήσεις υπαλλήλους στο Γ.Λ.Κ να διεκπεραιώνουν παλιά αιτήματα από άλλα ταμεία.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 20:23 | ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Θα ήθελα να επισημάνω την αδικία που γίνεται (μείωση ποσοστού) σε παλαιούς συνταξιούχους με 40 και πλέον χρόνια διαδοχικής ασφάλισης, -στην περίπτωσή μου στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και πρώην ΤΑΕ (ΟΑΕΕ)- καθώς επίσης δεν προσμετρούνται οι διπλές εισφορές στα ταμεία. Ελπίζω να μεριμνήσετε για την διόρθωση αυτής της κατάφωρης αδικίας.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 14:51 | Θανασης

  Όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση δύο φορέων και τελευταίος φορέας απονομης της σύνταξης είναι το Δημοσιο και στον προηγουμενο φορέα ασφάλισης εχουν καταβληθει μεγαλύτερα ποσοστά εισφορων ασφάλισης να δίνεται αναλογική συνταξη και από τους δύο φορείς ασφάλισης και όχι μόνο από τον τελευταίο φορέα το Δημόσιο σαν να έχει διανύθει όλη η ασφάλιση στο Δημόσιο με τα ποσοστά εισφορων του Δημοσίου διότι είναι ΆΔΙΚΟ να μην λαμβανονται υπόψιν οι επιπλέον εισφορές τοσων ετών.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 10:53 | χρήστος Γκανάτσας

  Καλή ηλεκτρονική σύνταξη όμως λύστε προβλήματα που υπάρχουν , τη θα πει νέος νόμος η παλιός νόμος, η παλιός ασφαλισμένος η νέος ασφαλισμένος ,η πρέπει να έχει εργαστεί την τελευταία πενταετία κλπ .
  Με ένα απλό άρθρο λύνονται πολλά προβλήματα
  Πρόταση
  Άρθρο ? παρ. 1 όσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι έχουν 35 χρόνια εργασίας με αναγνώριση πλασματικών χρόνων η από άλλη αιτία η έχουν εργαστεί στο εξωτερικό κλπ και έχουν συμπληρώσει 60ον έτος της ηλικίας το 2020, η 61ον το 2021, η 62ον το 2022 και 64ον από το 2023 και μετέπειτα σε όλα τα ταμεία του ΕΦΚΑ δικαιούνται σύνταξη .
  Παρ. 2 με της προϋποθέσεις τη παρ, 1 κατά εξαίρεση όσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι έχουν 40 χρόνια εργασία δικαιούνται σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας .
  Παρ. 3 με της προϋποθέσεις τη παρ, 1 κατά εξαίρεση όσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν έχουν της προϋποθέσεις της 35της και έχουν χρόνο ασφάλισης πάνω από 15 χρόνια δικαιούνται σύνταξη 67ον έτος της ηλικίας .
  Λύστε το πρόβλημα με τα όρια ηλικίας και θα δείτε ότι η συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι δεν θα ταλαιπωρούνται και η συντάξεις θα χορηγούνται πολύ νωρίτερα από ότι σήμερα .
  Δείτε το δικό μου παράδειγμα γεννήθηκα 17-6-1957 αίτηση στο Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε Λάρισας 30-10-2017 απορρίφτηκε και τώρα θα κριθεί από το Γ.Λ.Κ. και έχω και Ι.Κ.Α Έχω 28 χρόνια Ελλάδα και 7 χρόνια και 5 μήνες και Γερμανία.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το νομοχεδιο δεν διορθωνει μια ΑΔΙΚΙΑ που αφορα τον επανυπολογισμο παλαιων συνταξιουχων διαδοχικης ασφαλισης.Συγγεκριμενα σε εναν ασφαλισμενο στο ΙΚΑ ΔΕΚΟ για 22.5 χρονια στην ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΛΑΣΗ με ενσημα ΒΑΡΕΑ και φυσικα υψηλες αποδοχες και εισφορες και 13.5 χρονια στο ΔΗΜΟΣΙΟ συνολο 36 χρονια ο επανυπολογισμος του νομου κατρουγκαλου του βγαζει τεραστια προσωπικη διαφορα διοτι τον λαμβανει για ολα τα χρονια σαν ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ χωρις να υπολογιζει τις υψηλες εισφορες και αποδοχες του ΙΚΑ.Αποτελεσμα να φτανει η επανυπολογισμενη συνταξης του στο υψος ενος ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ 33.5 χρονια ολα στο δημοσιο και φυσικα με λιγοτερες εισφορες. Ευκαιρια στον καινουριο νομο να διορθωσει ακομα μια ΑΔΙΚΙΑ για αποκατασταση καποιων ανθρωπων που εισεφεραν περισσοτερα στο ασφαλιστικο συστημα. Μικτα πριν 1580 μετα τον επανυπολογισμο 904 για να μιλαμε με νουμερα που σοκαρουν μετα απο 36 χρονια και τετοια ασφαλιση.