Άρθρο 02 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τροποποίηση και αντικατάσταση άρθρου 53 του ν. 4387/2016
Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:
Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα.
γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών. γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α’ 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.
γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
E. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961 (Α’ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (Α’ 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.
ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).
εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).
στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (Α’ 286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115), το οποίο αποδίδεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β’ του Ν. 3371/2005 (Α’ 178) εφόσον έχουν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωμα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεμελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης.
4. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
α) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)
β) τους πρώην Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)
γ) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»
δ) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση
ε) τους πρώην Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
στ) τον πρώην Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του
ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ)
η) τους πρώην Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)
θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.
ι) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.
ια) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.
ιβ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
ιγ) τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
ιδ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
ιε) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
ιστ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ.
ιη) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
5. Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
Α. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
β. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών
στ. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Β. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
β. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
ε. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
στ. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ζ. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών
η. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
θ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
ι. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
ια. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
β. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
γ. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ -Δ.Ε.Η.).
γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού.
ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης.
στ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης.
Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
β. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών.
γ. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
δ. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.
ε. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων.
στ. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
ΣΤ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 19:51 | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο νόμος Κατρούγκαλου προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ταμείο για όλους , ενοποιώντας όλα τα Ταμεία, άσχετα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και τις εισφορές που είχαν πληρώσει οι εργαζόμενοι και εργοδότες, σύμφωνα με τις οποίες είχαν προσαρμοσθεί και εκδίδονταν οι προ μνημονίων συντάξεις. Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα Ταμεία είναι και αυτό των ναυτικών, πρώην ΝΑΤ, το παλαιότερο και οικονομικά ισχυρότερο ταμείο, και ήταν μεγάλο λάθος η ένταξη του ταμείου αυτού μαζί με όλα τα άλλα, κρίνοντας από την πλευρά των ασφαλισμένων του, διότι πλήρωναν μεγάλες εισφορές και έπαιρναν ικανοποιητικές συντάξεις ενώ σήμερα παρόλο που πληρώνουν τις ίδιες εισφορές, παίρνουν ψίχουλα. Το επάγγελμα του ναυτικού είναι ένα τελείως διαφορετικό και ιδιαίτερο επάγγελμα, λόγω των ιδιαιτέρων και αντίξοων συνθηκών που ζει και εργάζεται ο ναυτικός. Ο ναυτικός μπορεί να εργάζεται οκτάωρο, αλλά μετά την εργασία του δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, να ξεκουραστεί, να παίξει με τα παιδιά που, να διασκεδάσει και διεξάγεται υπό άκρως διαφορετικές και ιδιαίτερες συνθήκες , ιδιαίτερα για τους ποντοπόρους. Πληρώνει ή πλήρωσε για την σύνταξη του επί 30 μέρες το μήνα αντί 25 των στεριανών, 360 μέρες το χρόνο αντί 300 των στεριανών, πληρώνει για τα σαββατοκύριακα, πληρώνει για την αδεία που παίρνει και στο τέλος δεν είναι δυνατόν με καμία δύναμη να συμπληρώσει 37 χρόνια υπηρεσία για να συγκριθεί με τους εργαζομένους στη στεριά.
  Σημειωτέον ότι ένας καπετάνιος δεξαμενοπλοίου πληρώνει μαζί με τις εισφορές του εργοδότη του 2.400€ το μήνα για σύνταξη και επικουρικό, (ενώ μπορούσε να τις εισπράττει), έναντι ενός ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος πλήρωνε 400 €. (εννοείτε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει τις δικές του εισφορές και του εργοδότη του). Και τελικά παίρνουν και οι δύο την ίδια περίπου σύνταξη. Ποιος εργαζόμενος πληρώνει 2400€, το μήνα όσο ο καπετάνιος; Και αυτό συμβαίνει γιατί η εισφορά υπολογίζεται όχι επί του καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού, αλλά επί (1,8 χ Μηνιαίος μισθός), ώστε να καλυφθεί η διαφορά της αδείας, των σαββατοκύριακων, του είδους του πλοίου κλπ. Φαινομενικά ο ναυτικός έχει μεν μικρή υπηρεσία, είκοσι περίπου χρόνια για πλήρη σύνταξη, αλλά εάν το πολλαπλασιάσουμε με το 1,8 , έχει πληρώσει σαν να είχε 38 χρόνια. Αυτό θα ληφθει υπ’ ‘όψιν κατά τον υπολογισμό των παροχών;
  Τέλος γιατί να πάρουν αύξηση μόνο αυτοί που έχουν πάνω από 30 έτη και 1 μέρα. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί έχουν πληρώσει περισσότερα, αν οι εισφορές είναι μικρότερες, ως επίσης μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Ποιος πληρώνει είσφορές όσο οι ναυτικοί, καπετάνιος δεξ/πλοίου 2.400€ μηνιαίως.
  Αποτέλεσμα αυτού του μπάχαλου που επακολούθησε, ενώ για τους συνταξιούχους άλλων ταμείων έχει γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων από τον Οκτώβριο, για εμάς τους ναυτικούς ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Διερωτώμαι πως υπολογίζουν τις εισφορές για παρακράτηση φόρου κλπ. επί ένα χρόνο . Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, γνωρίζαμε την σύνταξη παίρναμε, τώρα δεν γνωρίζουμε τίποτε. Πλήρης απαξίωση των συνταξιούχων ναυτικών.
  Τέλος γιατί να πάρουν αύξηση αυτοί που έχουν πάνω από 30 έτη και 1 μέρα. Μπορεί αυτοί να έχουν πληρώσει περισσότερα αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να έχεις πληρώσει περισσότερα στο Ταμείο, όπως μεγαλύτερες εισφορές , όπως οι ναυτικοί.

  Εγώ σαν συνταξιούχος ναυτικός, με εισφορές 2400 € το μήνα, παίρνω κύρια σύνταξη μεγαλύτερη κατά 100 € από έναν ελεύθερο επαγγελματία (ο οποίος εννοείτε πλήρωνε εισφορές εργαζομένου και εργοδότη), που πλήρωνε 400 € το μήνα. Τι σύνταξη περιμένει να πάρει αυτός ο επαγγελματίας που θα πληρώνει περίπου 250 € το μήνα; Κατά τον κύριο Βούρτση θα βγάλει 750 €. Τότε εγώ θα πρέπει να πάρω 5000.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  ΓΕΩΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ Συχ/χος πλοίαρχος Ε.Ν.
  2109730156

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 09:23 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ

  Ενώ γίνεται μια αναφορά στο άρθρο 2, (ένταξη των φορέων) ,της λέξης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ,σε όλο το άλλο κείμενο λείπει παντελώς οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση του πολύπαθου αυτού όρου, για το τι ακριβώς θα συμβεί για 6000 πολίτες που έχουν καταβάλει 50% παραπάνω εισφορές 35 ετών.
  Είναι μια σοβαρή παράλειψη που πρέπει να αποκατασταθεί οπωσδήποτε.

  με τιμη Καρακικες Σεραφείμ

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 21:07 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Προτείνονται:
  α. Αναρίθμηση παραγράφων 1-3 σε 2-4 και των προτεινομένων παραγράφων 4-5 σε 5-6.

  β. Νέα παράγραφος 1:
  1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από τρεις (3) κλάδους: α. τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, β. τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και γ. τον κλάδο εφάπαξ παροχών.

  γ. Τροποποίηση νέας παραγράφου 2:
  2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:[…]

  Έτσι εξασφαλίζεται η συνάφεια των παραγράφων μεταξύ τους, ειδάλλως αναφέρονται κλάδοι του ΕΦΚΑ που δεν έχουν θεσπιστεί ουσιαστικά.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 21:51 | Σ.Μ

  Ένα ταμείο θα μειώσει την γραφειοκρατία και τις ανόητες θεωρήσεις των χιλιάδων εξετάσεων γιατί θα υπάρχουν κοινοί κανόνες.Οπότε είναι σωστό ένα ταμείο με ξεχωριστες κατηγορίες εργαζομένων.Μείωση γραφειοκρατίας και ψηφιοποίηση του συστήματος.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 21:52 | Σ.Μ

  θέλω να αναφερθώ στους άνεργους ιατρούς που παραμένουν χωρίς περίθαλψη.Αυτό είναι αδιανόητο.Δώστε το δικαίωμα στον άνεργο ιατρό να έχει περίθαλψη γιαυτόν και την οικογένεια του.Και γενικά δώστε το δικαίωμα σε όποιον έχει χαμηλό εισόδημα να πληρώνει μόνο για περίθαλψη,τουλάχιστον έτσι δεν θα χάσει το δικαίωμα στην υγεία.Υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που είναι άνεργοι ή δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλεια τους κ έτσι δεν έχουν περίθαλψη.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 21:10 | Πολίτης

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και θεσμοθετηθεί το ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ αντιστάθμισμα από την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και ο τρόπος καταβολής του.
  Με την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΕΚΑΣ οι χαμηλοσυνταξιούχοι «γονάτισαν» κυριολεκτικά.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 23:19 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  να επαναδιτυπωθεί η παράγραφος 4β
  «το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με τους Τομείς του » .

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:42 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  παράγραφος 4β-αλλαγή στην διατύπωση : «το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με τους τομείς του «