Άρθρο 56

Το άρθρο 8 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Γενική Διεύθυνση Εισφορών
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας ως προς την ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών ασφάλισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Ασφάλισης,
β. Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών,
γ. Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών,
δ. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα,
ε. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»