Άρθρο 58

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα είναι:
α. Η ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας, συντάξεων λόγω θανάτου και εφάπαξ στους Δημόσιους Υπαλλήλους.
β. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας, των συντάξεων λόγω θανάτου και του εφάπαξ στους Δημόσιους Υπαλλήλους, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων Δημοσίου
β. Διεύθυνση Α΄ Απονομών Δημοσίου Τομέα
γ. Διεύθυνση Β΄ Απονομών Δημοσίου Τομέα
δ. Διεύθυνση Γ΄ Απονομών Δημοσίου Τομέα ε. Διεύθυνση Δ΄ Απονομών Δημοσίου Τομέα
στ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»