Άρθρο 40

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016 στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α` 114) τροποποιείται η παράγραφος 4α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016 στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 44 του π.δ. 422/1981 τροποποιείται η παράγραφος 4. Τροποποιείται η παράγραφος 14 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016. Το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 48
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.
1. Το άρθρο 49 του Π.δ. 422/1981 (Α` 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α =α` υπομέρισμα, Μ.β = β` υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.
4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον τύπο υπολογισμού του μερίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.4.2005, ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά μερισματούχο η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005 πρώτη αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1.11.2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα Μ.α καθορίζεται ίσο με το άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως βασικό μισθό (ΒΜ), για το διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος την 31.10.2011 και, για το διάστημα υπηρεσίας από 1.11.2011 μέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α` της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου μερίσματος, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.».
2. Στο άρθρο 40 του Π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται, επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών (3) ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.
β. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουμένης περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α` 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει:
α) Για τον μέτοχο από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του.
β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος μετόχου, από την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά περίπτωση.
γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την επομένη της παρόδου ενός μηνός από την επέλευση του θανάτου του.».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.».
5. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.».
6. Η παρ. 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.».
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου δικαιούχων χήρου/ χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.».
9. Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή μερίσματος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμοδίας αρχής για την ημέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»
10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1395/1983 (Α` 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους – μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.».
11. Η παρ. 2 του άρθρου 39 και η παρ. 4 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με το π.δ. 422/1981, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλλεται μέρισμα από την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.
14. Οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι κατά τις 12.05.2016 έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου μερίσματος.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 18:14 | Τ.Π.

  Δείτε μια σκανδαλώδη απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ.
  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της εφάπαξ επιστροφής εισφορών λόγω μη θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα, και ποιο είναι το ποσό της εφάπαξ επιστροφής;
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. και την απόφαση 3.14 του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ., κατά την 20η /6-6-2019 Συνεδρίασή του, επιστρέφεται το 44% της ονομαστικής αξίας των κρατήσεων, το οποίο θα υπολογίζεται μόνο επί των τακτικών κρατήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μερίσματος. Το ποσό επιστροφής δε, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν έχουν χρόνο αναγνώρισης εξαγοράς ή εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης.
  Απαράδεκτο!

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 10:55 | Θεοδώρα Θεοδωροπούλου

  1.Σχετικά με τα άγαμα τέκνα, δεν υπάρχει διευκρίνηση για το χρόνο απόκτησης της αναπηρίας. Δηλαδή αν εγώ είχα πατέρα δημόσιο υπάλληλο και στα 50 έχω 67% αναπηρία (θα ήθελα να ξέρω ποιος δεν έχει) δικαιούμαι μέρισμα; Ή πρέπει να υπάρχει η αναπηρία κατά το θάνατο του γονέα;
  2.Σχετικά με τις άγαμες κόρες, αν δεν κάνω λάθος έχουμε ισότητα. Αυτό με τις άγαμες κόρες είναι ακατανόητο το 2020! Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δίκαιο να κοπεί ούτε στη χήρα που είναι τώρα 80 ούτε και στην άγαμη κόρη διότι για αυτές ήταν δεδομένο. Όμως για τις νέες άγαμες ή και χήρες δεν βλέπω το λόγο συνέχισης αυτού του προνομίου όταν εγώ που εργάζομαι και είμαι μέτοχος του μετοχικού θα πάρω μέρισμα (αν ζω) μετά τα 67!
  3.Σχετικά με τους μετακλητούς, τους αγαπημένους όλων των κυβερνήσεων, ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι μόνο άδικος αλλά και αντισυνταγματικός καθώς καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας. Στους ανθρώπους αυτούς δίνεται η ευκαιρία να ξαναπροσληφθούν αν και συνταξιούχοι, και αντί να πληρώνουν διότι κατέχουν θέση δημοσίου, όπως όλοι οι άλλοι, θα εισπράττουν και μέρισμα! Ο σύλλογος των εργαζομένων του ΜΤΠΥ καθώς και η ΟΣΥΠΕ και η ΑΔΕΔΥ έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για παρόμοια διάταξη του έτους 2018.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:19 | Θεοδωροπούλου Θεοδώρα

  1.Σχετικά με τα άγαμα τέκνα, δεν υπάρχει διευκρίνηση σχετικά με την απόκτηση της αναπηρίας. Δηλαδή αν εγώ είχα πατέρα δημόσιο υπάλληλο και στα 50 έχω 67% αναπηρία (θα ήθελα να ξέρω ποιος δεν έχει) δικαιούμαι μέρισμα;
  2.Σχετικά με τις άγαμες κόρες, αν δεν κάνω λάθος έχουμε ισότητα. Αυτό με τις άγαμες κόρες είναι ακατανόητο το 2020! Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δίκαιο να κοπεί ούτε στη χήρα που είναι τώρα 80 ούτε και στην άγαμη κόρη διότι για αυτές ήταν δεδομένο. Όμως για τις νέες άγαμες ή και χήρες δεν βλέπω το λόγο συνέχισης αυτού του προνομίου όταν εγώ που εργάζομαι και είμαι μέτοχος του μετοχικού θα πάρω μέρισμα (αν ζω) μετά τα 67!
  3.Σχετικά με τους μετακλητούς, τους αγαπημένους όλων των κυβερνήσεων, ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι μόνο άδικος αλλά και αντισυνταγματικός καθώς καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας. Στους ανθρώπους αυτούς δίνεται η ευκαιρία να ξαναπροσληφθούν αν και συνταξιούχοι, και αντί να πληρώνουν διότι κατέχουν θέση δημοσίου, όπως όλοι οι άλλοι, θα εισπράττουν και μέρισμα! Ο σύλλογος των εργαζομένων του ΜΤΠΥ καθώς και η ΟΣΥΠΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για παρόμοια διάταξη του έτους 2018.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 14:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Άλλο ένα δώρο για τους μετακλητούς η τελευταία διάταξη του άρθρου 40, σε βάρος των μερισματούχων του ΜΤΠΥ και σε βάρος των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Οι ηλικιωμένοι, τα ορφανά, οι χήροι και οι χήρες περιμένουν αύξηση του μερίσματός τους και η κυβέρνηση κάνει δωράκια στους μετακλητούς, εξαιρώντας τους από τις κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ενώ θα λαμβάνουν και μέρισμα, και επικουρικά, και σύνταξη και μισθό. Το καλύτερο επάγγελμα στη χώρα μας είναι «μετακλητός» μόνο που αυτό το ασκούν οι δικοί τους, αφήνοντας άνεργα τα νέα παιδιά και νηστικά τα ορφανά παιδιά. Κατάντησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να δουλεύουν για να παίρνουν μέρισμα οι μετακλητοί. Το ορφανό παιδί για να ζήσει περιμένει ένα μέρισμα-ψύχουλο από τα χρήματα που εισέφερε ο γονιός του όταν ζούσε, και με τη διάταξη αυτή οι μετακλητοί θα λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΠΥ χωρίς να εισφέρουν ούτε δεκάρα. Πάντως, άλλα μας έλεγε η κυβέρνηση για τους μετακλητούς όταν ήταν αντιπολίτευση.

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 15:54 | ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, επήλθε τροποποίηση στην παρ. 4 του άρθρου 44 του Π.Δ. 422/1981 (διατάξεις Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων). Με τη νέα διάταξη διατηρήθηκαν τα ηλικιακά όρια για την χορήγηση του μερίσματος στους χήρους/χήρες, ενώ η χορήγηση εξαρτήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις από το αν τα τέκνα των δικαιούχων είναι ανήλικα ή άγαμα. Ουσιαστικά όμως δεν πρόκειται για τροποποίηση της διάταξης του ν. 4387/2016 αλλά για επαναδιατύπωση της ίδιας ρύθμισης∙ αυτό γιατί εισήγαγε ηλικιακά όρια στην χορήγηση του μερίσματος κατά τρόπο αντίθετο στις ίδιες τις προβλέψεις των ν. 4387/2016, 4611/2019 οι οποίος τα κατήργησαν. Συνέπεια αυτού ήταν το πρωτοφανές να κοπούν τα μερίσματα σε δικαιούχους που ελάμβαναν το μέρισμα επί 30 και πλέον έτη.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ρ.

  Δυστυχώς παρά την ενημέρωση στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α περί ευρωστίας πλέον των οικονομικών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του ΔΣ προς άρση της αδικίας, στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση παραμένουν τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης μερίσματος στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας. Το μοναδικό ταμείο που οι μέτοχοι και μερισματούχοι πετούν στα σκουπίδια τις χήρες με μόνο κριτήριο την ηλικία.Είναι δυνατόν να έχει αρθεί από το Μάιο του 2019 για τις συντάξεις και για τα ΜΤΠΥ, να μην ισχύει?
  Διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα ταμεία επίσης υπάρχει και για τα τέκνα ηλικίας μέχρι 24 ετών που στο ΜΤΠΥ απαιτείται να σπουδάζουν ενώ στα υπόλοιπα όχι.
  Προτείνω όπως το ΜΤΠΥ ακολουθήσει την πρακτική των λοιπών επικουρικών αλλά και Μετοχικών Ταμείων.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 17:37 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΔΑΜ

  Λαμβάνω σύνταξη άγαμης θυγατέρας και ελάμβανα κανονικά εξ ημισείας με την μητέρα μου το μέρισμα του (ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) ΜΤΠΥ, το οποίο διεκόπη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεδομένου ότι το Ελεγκτικό συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική την διακοπή του μερίσματος στους πολιτικούς συνταξιούχους στην οποία κατηγορία ανήκουμε και εμείς οι άγαμες θυγατέρες και δεδομένου οτι δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα αλλά κανονικό, νόμιμο και μέρισμα θανάτου απο μεταβίβαση, σας παρακαλώ όπως μου επαναφέρετε το εν λόγω μέρισμα.

  Με εκτίμηση

  Σωτηρία Αδάμ

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 11:45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ειμαι αγαμη θυγατερα 80 ετων….ελαμβανα το μερισμα του μτπυ εξ ημισειας με την μητερα μου μεχρι την ημ/θανατου της(ιουλ/2011)μετα το θανατο της μητερας μου μεταβιβασθηκε το μερισμα εις το συνολο του εις εμενα…το ελαμβανα κανονικα μεχρι τον νομο κατρουγκαλοηυ οποτε και διακοπηκε εντελως το μερισμα στις αγαμες θυγατερες…ακομη και στα ενημερωτικα αναγραφεται κανονικα σαν να το λαμβανουμε..επισης και το ελ.συν εκρινε αντισυνταγματικη την διακοπη του μερισματος στους΄πολιτικους συνταξιουχους στην οποια κατηγορια ανηκουμε και εμεις οι αγαμες θυγατερες….επισης οι περισσοτερες απο εμας ειμαστε υπεργηρες και δεν ειμαστε σε θεση να εργασθουμε για να συμπληρωσουμε το εισοδημα επβιωσης μας.ν παρακαλουνμε να μας επαναφερετε το εν λογω μερισμα δεδομενου οτι δεν επιδοματικου χαρακτηρα αλλα κανονικο νομιμο και μερισμα θανατου απο μεταβιβαση….

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 17:06 | ΣΚ

  Βγήκα στη σύνταξη 27/06/2015. εργαζόμουν στο ΙΚΑ μέχρι 12/05/2008. μετά έκανα μετάταξη σε άλλο δημόσιο οργανισμό. από 13/05/2008 μέχρι 27/06/2015 υποχρεωτικά μου κρατούσαν ΜΤΠΥ ενώ σαν εργαζόμενος στο ΙΚΑ δεν είχα τέτοια κράτηση. Η μετάταξη μου έδινε το δικαίωμα να κρατήσω τον ασφαλιστικό φορέα που είχα δηλαδή ΙΚΑ. Ενώ είπα ότι δεν μπορώ να συμπληρώσω τα χρόνια για να πάρω το μέρισμα η απάντηση ηταν ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Ασφαλώς με τα 7 χρόνια δεν μου έδωσαν μέρισμα αλλά ούτε μου επέστρεψαν και τις εισφορές μου. Ο νόμος κατρούγκαλου έδωσε το δικαίωμα σε όσους βγήκαν το 2016 και δεν είχαν συμπληρώσει τα χρόνια να πάρουν τις εισφορες πίσω αρκει να είχαν πληρώσει για τρια χρόνια τουλάχιστον. Δεν θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η ΑΔΙΚΙΑ. Δεν μπορεί κάποιοι να λαμβάνουν και κάποιοι να τιμωρούνται.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 15:10 | Ιωάννα Παπαδοπούλου

  Ας μην ξεχνάμε ότι με τον νόμο 4387/2016, το ΜΤΠΥ πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το γεγενημένο δικαίωμα των ενήλικων άγαμων θυγατέρων με κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης πριν από το 2010. Δεν τέθηκε καν θέμα ηλικιακών κριτηρίων! 

  Ιωάννα Παπαδοπούλου (πρώην δικαιούχος μερίσματος ΜΤΠΥ)

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 14:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Περιμενω απο το νεο νομο να διορθωσει τις ΑΔΙΚΕΙΕΣ.Βργηκα το 2014 στη συνταξη με 36 χρονια διαδοχικη ΙΚΑ και δημοσιο.ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ με υποχρεωσαν να πληρωνω ΜΤΠΥ παρ οτι τους ειπα οτι δεν προλαβαινα να συμπληρωσω τα χρονια για να παρω μερισμα.πληρωνα 13,5 χρονια και μερισμα δεν πηρα .Φυσικα τις εισφορες μου δεν μου τις δινουν. Οπως το λενε ελληνικα στην υγεια του κοροιδου γιατι ετσι αισθανομαι.Μου εστειλαν ενα χαρτι να τους δοσω περιπου 2500 χιλιαδες ευρω για να μου δοσουν 60 ευρω μικτα.ειμαι 65 χρονων αποσβεση στα 69.Τοτε στην ουσια θα αρχισω να παιρνω μερισμα.Απο Το 2014 που βγηκα το 2024Τωρα βλεπω οσοι θα εχουν 3 χρονια και δεν συμπληρωνουν μπορουν να παρουν τις εισφορες τους πισω.Εγω γιατι? Ο νομος επρεπε να εχει καποια αναδρομικοτητα και αν κινδυνευει το ταμειο που εκμεταλευεται τις εισφορες μου χωρις να μου δινει τιποτα ας μου δοσει οτι μερισμα αντιστοιχει στις εισφορες 13,5 χρονων που του πληρωνα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ .ΟΣΟ ΠΟΣΟ και αν μου αναλογει.Απο τη στιγμη που με υποχρεωνε να του δοσω ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ και να μου δοσει.Δεν μπορει μπορει να του δινεται η δυνατοτητα να συμπεριφερεται σαν κλεφτης. Υπαρχουν λυσεις αρκει να υπαρχει βουλιση να διορθωθουν οι ΑΔΙΚΙΕΣ γιατι οι αδικιες φερνουν και ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 21:46 | Καλλιόπη Πλατάνου

  Ο σύζυγός μου απεβίωσε 18/2/18 .ήταν 51 ετών αστυνομία πόλεων. Μόλις πριν μια εβδομάδα μου τηλεφώνησαν από το ΜΤΠΥ σχετικά με αίτηση μου για το μέρισμα και μου ζήτησαν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά και για την κόρη μου που είναι 24 ετών φοιτήτρια. μου είπαν πως θα δικαιούμαστε μέρισμα μέχρι το 18/2/21 διότι ο νόμος μας «τημωρεί » λόγω ηλικίας μου ( 49 ετών)και πως γίνονται κάποιες ενέργειες για την άρση του νόμου Κατρούγκαλου όπως έγινε με τις συντάξεις , αλλά μέχρι στιγμής ισχύει αυτό.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 19:22 | Φατούρου Γεωργία

  Με λύπη διαπιστώνω οτι το ΜΤΠΥ συνεχίζει να διατηρεί τα ηλικιακά κριτήρια στις συντάξεις χηρείας. Θεωρώ οτι θα πρέπει το ΜΤΠΥ να ακολουθήσει την πρακτικήτων λοιπόν επικουρικών αλλά και Μετοχικών Ταμείων.
  Με εκτίμηση
  Φατούρου Γεωργία

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 16:05 | Αγγέλου Κατερίνα

  Είναι πραγματικά άδικο για εμάς τις γυναίκες, που χάσαμε τους συζύγους μας σε ηλικία μικρότερη των 55 ετων,να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και να μας επιβάλουν ηλικιακά κριτήρια, ενώ με νόμο από το Μάιο του 2019 τα ηλικιακά κριτήρια καταργούνται απ όλα τα ταμεια. Γιατί στο ΜΤΣΥ πρέπει να ισχύουν; Παρακαλούμε πολύ φροντίστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, μιας και απ ότι γνωρίζουμε τα οικονομικά του ταμείου δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 15:23 | Βογιατζη Σαρικου Χρυσουλα

  Με μεγάλη έκπληξη διάβασα ότι στο άρθρο 40 τίθενται ηλικιακά κριτήρια για τις συντάξεις χηρείας.
  Αυτός ο νόμος ειναι απαράδεκτος και άδικος και εχει πλέον καταργηθεί από όλα τα Ταμεία.
  Δεν κατανοώ γιατί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλληλλων εξακολουθεί να κάνει χρήση αυτού του αχαρακτήριστοι νόμου Κατρουγκαλου.
  Προτείνω το ΜΤΠΥ να συμμορφωθεί με την πρακτική των λοιπών επικουρικών και Μετοχικών Ταμείων.

  Με εκτίμηση

  Βογιατζη Σαρικου Χρυσουλα(6984591741)

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 00:01 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Από το 1980 που απεβίωσε ο σύζυγός μου ελάμβανα το μέρισμα για 36 ολόκληρα έτη και αίφνης εν έτει 2016 μου το κόψανε με το αιτιολογικό ότι όταν απεβίωσε ο σύζυγός μου, εγώ τότε ήμουν 50 ετών (κάτω του ορίου των 55)! Παρακαλώ να αποκαταστήσετε αυτές τις κραυγαλέες αδικίες, αφού καταργούνται τα ηλικιακά κριτήρια.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 23:13 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Είναι απαράδεκτο το ΜΤΠΥ να είναι το μοναδικό ταμείο που διατηρεί τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης μερίσματος, δεδομένου ότι και ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ δήλωσε στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α ότι δεν υπάρχει πλέον οικονομικό πρόβλημα.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 15:04 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΜΑΡΙΑ

  Σύμφωνα με την δήλωση του προέδρου του ΜΤΠΥ στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞΙΑ τα οικονομικά του ΜΤΠΥ είναι πλέον σε καλή κατάσταση. Γιατί τότε πρέπει να κοπεί το μέρισμα από όλους εμάς με ηλικιακά κριτήρια που δεν εφαρμόζει κανένα άλλο ταμείο; Είναι ανεπίτρεπτο!!! Μεγάλη ΑΔΙΚΙΑ!!!

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 09:37 | Ρουλα Παπαδημητριου_Μαλουτα

  ΘΕΩΡΩ ,ειναι αδικο κ απαράδεκτο να είναι το μοναδικό ταμείο που διατηρεί τα ηλικιακά κριτήρια αν και ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ δήλωσε στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α ότι τα οικονομικά του πλέον είναι ανθηρά. Δλδ ειναι ευρωστο πλεον το ταμειο κ μπορει να αποκαταστησει ΑΜΕΣΑ αυτη την αδικια που διελυσε μια τοσο ευαλωτη κοινωνικη ομαδα γυναικων ,που βρεθηκαμε σε αυτη θεση χωρις να το θελουμε.
  ευχαριστω
  Ρουλα Παπαδημητριου-Μαλουτα

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 00:27 | Ρουλα Παπαδημητριου_Μαλουτα

  Θεωρώ ,ότι είναι απαράδεκτο κ πάρα πολύ άδικο, να είναι το μοναδικό ταμείο που διατηρεί τα ηλικιακά κριτήρια αν και ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ δήλωσε στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α ότι τα οικονομικά του πλέον είναι ανθηρά.δλδ το ταμείο είναι εύρωστο με λίγα λόγια .Θα πρέπει άμεσα να αποκατααταθεί αυτή η αδικία .
  ευχαριστω
  Ρουλα Παπαδημητριου-Μαλουτα

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 23:19 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Μετά την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών στις συντάξεις χηρείας με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.4611/2019 γιατι θα πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιο-ρισμοί στην απονομή του μερίσματος («παρακολούθημα » της κύριας σύνταξης) στις/στους συζύγους των θανόντων μερισματούχων ;

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 22:55 | Ρουλα Παπαδημητριου_Μαλουτα

  Θεωρώ ,Ότι είναι απαράδεκτο κ πολύ άδικο , να είναι το μοναδικό ταμείο που διατηρεί τα ηλικιακά κριτήρια αν και ο πρόεδρος του ΜΤΠΥ δήλωσε στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α ότι τα οικονομικά του πλέον είναι ανθηρά.Θα πρεπει άμεσα να αφαιρεθεί. ευχαριστω.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 21:46 | Απόστολος Παπαπαρίσης

  Δυστυχώς παρά την ενημέρωση στο Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α περί ευρωστίας πλέον των οικονομικών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του ΔΣ προς άρση της αδικίας, στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση παραμένουν τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησης μερίσματος στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας. Το μοναδικό ταμείο που οι μέτοχοι και μερισματούχοι πετούν στα σκουπίδια τις χήρες με μόνο κριτήριο την ηλικία.
  Διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα ταμεία επίσης υπάρχει και για τα τέκνα ηλικίας μέχρι 24 ετών που στο ΜΤΠΥ απαιτείται να σπουδάζουν ενώ στα υπόλοιπα όχι.
  Προτείνουμε όπως το ΜΤΠΥ ακολουθήσει την πρακτική των λοιπών επικουρικών αλλά και Μετοχικών Ταμείων.
  Με εκτίμηση,
  Σαμαρά Λαμπρινή, Πρόεδρος (6980986982)
  Παπαπαρίσης Απόστολος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (6971735255)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:05 | ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στο άρθρο 40 ότι τίθενται πάλιν ηλικιακά κριτήρια για τις συντάξεις χηρείας.
  Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απαράδεκτο, αφού στο άμεσο παρελθόν τα ηλικιακά κριτήρια που είχαν τεθεί για τις συντάξεις χηρείας με τον Νόμο Κατρούγκαλου είχαν χαρακτηριστεί ως άδικα και απαράδεκτα από σχεδόν όλο τον πολιτικό κόσμο, και ιδιαίτερα από τη βουλευτική παράταξη της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν νομοθετούσης Κυβερνητικής πλειοψηφίας, και είχαν καταργηθεί.
  Θα πρέπει απαραίτητα να αφαιρεθεί αυτή η διάταξη περί ηλικιακών κριτηρίων από το άρθρο 40, και από οποιοδήποτε άλλο άρθρο του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου που ενδεχόμενα τίθεται.